یونس پارسا بناب

سلفیست ها کیستند و چه می گویند؟

بخش دوم

علیرغم این تخریب ها و جنایات علیه خلق های کشورهای پیرامونی مسلمان نشین سلفیست های امت پرست و بنیادگرا دائما ادعا می کنند که ضد امپریالیست هستند تا بدین وسیله توده های زحمتکش کشورهای آفریقا وآسیا را که از جنگ های ویران ساز نیروهای خارجی به ستوه آمده اند، به سوی خود جلب کنند. ولی جوهر " ضد امپریالیستی " سلفیست های بنیادگرا عمدتا " ضد غربی " بوده و لاجرم نمی تواند به مانعی جدی در مقابل هجوم امپریالیسم به کشورهای حاشیه تبدیل گردد.

سلفیستها کیستند و چه می گویند؟

بخش نخست

در حال حاضر معماران نظام جهانی سرمایه از طریق رسانه های گروهی جاری و دولتمردان اولیگارشی کشورهای جی 7 آشفتگی ذهنی و تشتت افکار فراگیری را در اذعان عمومی بویژه در کشورهای مسلط مرکز (شمال) به وجود آورده اند. آنها اکثریت بزرگی از مردم را از داشتن اطلاعات و دانش به این امر که سلفیستها در تحلیل نهائی به نفع منویات نظام جهانی و در راس آنها آمریکا عمل می کنند، به کلی محروم ساخته اند.

اشتراک در RSS - یونس پارسا بناب