بینا داراب زند

افق روابط ایران و آمریکا (ما و آنها)

موفقیت بی تردید دیپلماسی روحانی – اوباما در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشستها و ارتباطات حاشیه ای آن در جهت شکستن بن بست 35 ساله بین دو حکومت مخالفانشان را نیز در کنار هم قرار داده است.

چند نکته محوری: شورا، حزب و طبقه کارگر

حزب بلشویک در عمل، در طی جنگ داخلی و روند بازسازی، بیشتر به تکنوکرات ها و بوروکرات های حزبی تکیه کرد تا سازمان های پرولتری. و در تداوم برنامه های اقتصادی ونظامی خود، با بازگرداندنِ روابطِ سرمایه داری و کادرهای قدیمی و توبه کرده تزاری شرایط تضعیف پرولتاریا را آماده نمو

شیوا نظرآهاری، سَروِ ایستاده

در روز سیزدهم شهریور ماه، در شعبه 26 دادگاه انقلاب، پرونده او با اتهاماتِ دروغینِ "محاربه" و "تبانی برای ارتکاب به جرم" رسیدگی می شود. من هم مانند وکیل او نگرانِ انتقام مرتجعین از ایستادگیِ چنین سَروِی هستم. بیاییم و دست در دست، از پیگیرترین حامی زندانیان سیاسی حمایت کنیم.

اشتراک در RSS - بینا داراب زند