دیدگاه‌ها

فرامرز دادور

بحرانهای اقتصادی ناشی از سیاستهای نولیبرال دولت و از جمله: یارانه زدایی، ممانعت از افزایش واقعی حقوق و دستمزد برای کارگران و بازنشستگان و در واقع نبود نقدینگی در دست توده مردم، بخشا باعث صنعت...

دنیز ایشچی

قتل مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی حکومتی، وجدان عمومی دهها میلیون ایرانی را به شدت جریحه دار کرده و باز هم آنها را به خیابان ها کشاند. وجدان نسل هایی که در شرایط جو سرکوب، خوف و وحشت، و کنترل های...

مجید عبدالرحیم پور

برآمد و درخشش نتیجه مبارزات و جنبشهای مترقی، آزادیخواهانه و عدالت جویانه صد ساله مردم کشور ما در شرایط جدید، بویژه نتیجه تلاشها ومبارزات چهاردهه زنان برای تحقق حقوق و استقلال خود ، درمقابل...

فرخ نعمت پور

و جمهوری اسلامی بعنوان مظهر نگاە سنتی و ماقبل مدرن بە زن، و سیستمی کە بشدت مخالف نگاە مدرنیستی بە آنان است، علیرغم چهل و اندی سال تلاش برای تحمیل نگاە و سیستم سنتی بر جامعە و زنان، هم اکنون در...

فرخ نعمت پور

جنگها اگرچە عقلانی بودەاند (در معنای حسابگری طرف یا طرفین درگیر جنگ)، اما همیشە غیرانسانی و غیر اخلاقی نیز بودەاند؛ اما جنگ کنونی و رقابت میان روسیە و غرب غیرانسانی تر و غیر اخلاقی تر از هر زمان...

محمود سيدى

"برجام" مطمئنا يكى از موضوعات مطرح در اين اجلاس خواهد بود .اقاى آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، مطرح كرده است كه در راستاى راهگشايى در روند مذاكرات، نشستی با اقاى رئیسی در جنب اجلاس عمومى...

نظر1
فرخ نعمت پور

با شروع جنگ، ما بتدریج وارد یک دوران رکود و خمود می شویم کە سرتاپای جامعە را درمی نوردد. جنگ کە با خود بحرانهای اقتصادی و معیشتی را بیشتر می کند، بهانەای بە دست دولتها، بویژە دولتهای مستبد،...

فرخ نعمت پور

آخرین ادعای مورد توجە می تواند سخنان شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا باشد کە با دمیدن جانی دوبارە بە این ادعای قدیمی، از انحراف مسیر علمی مباحث بە مسیر...

فرخ نعمت پور

مانوئل مکرون از ایران خواست کە در جنگ اوکراین میانجیگری کند، درخواستی کە هنوز بطور رسمی از طرف دولت ایران جوابی دریافت نکردە، اما آیا جمهوری اسلامی نظامیست کە قادر بە میانجیگری میان روسیە و...

تقی روزبه

در جهان فانتزی رضا پهلوی، اگر فلش بکی به انقلاب بهمن بزنیم، این زخم و «ترومای» عمیق سلطنت که با سپردن آسان زمام ارتش و کلیه نهادهای نظامی و سرکوبگر و نیز سرنوشت کشور به‌خمینی و حواریون وی، توسط...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی کە در ابتدا روی توان دولت روسیە در حملە بە اوکراین جهت ایجاد یک سیستم نوین جهانی حساب ویژەای بازکردەبود، ظاهرا حالا متوجە شدەاست کە تنها در سطح همان توان تخریبی روسیە می توان روی جنگ...

تهماسب وزیری

برجامی که ترامپ  تیشه بر ریشه ان زد و گروه های خود محور داخلی این ضربه را کاری  تر کردند، بیشترین خیانت را به سفره نیمه خالی مردم ما کردند۰ اکنون، باز نیمه شانسی برای پیشبردن آن فراهم شده است۰...

بهرام رحمانی

سلمان رشدی کم‌تر از دو ماه پیش در حالی ۷۵ ساله شد که بیش از سه دهه اخیر را زیر سایه حکم قتلی زندگی کرده است که توسط روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، صادر شد.خمینی...

فرخ نعمت پور

با فروپاشی بلوک شرق، جهان بە عینە وارد مرحلە جهانی شدن شد کە مشخصە آن از لحاظ تکنولوژیکی دیجیتالیسم و از لحاظ ایدئولوژیکی نئولیبرالیسم بود. در این مرحلە حتی کشوری مانند چین هم با شرایط جدید خود را...

مهرزاد وطن آبادی

سکولاریسم یک تاریخچه دارد و یک برادر معنوی به نام" لائیسیته " که این ها در گذشته معنای مختلفی داشتند و در روندی متحول شده اند، به هر حال هر دو توجه شان به این بوده که بین دستگاه مذهبی و دستگاه...

پیمان روحی (فرهاد)

امید که سرعت تحولات و توان یابی نظم ها و رسانه های آلترناتیو، در سیر زمان، از دستگاه مغز شویی جلو خواهد افتاد. ولی به قول یووال حراری، تاریخدان مشهور اسرائیلی، اگر دانش ژنتیک و الگوریتم بتواند...

فرخ نعمت پور

درست است کە تایوان تاریخا بخشی از خاک چین محسوب می شود، اما وجود نظام سیاسی متفاوت دهەهاست کە آن را از چین متمایز می کند. نگاە دولت چین بە تایوان یک نگاە تاریخی بر اساس نگاە ناسیونالیستی است، اما...

فرخ نعمت پور

روسیە با حملە و تجاوز بە اوکراین، در واقع جهان را در آستانە تحول بزرگی قرار دادەاست، تحولی کە مشخصە آن تقویت چرخش بە راست در عرصە جهانیست. این تحول در کشورهائی مانند ایران منجر بە راستگرائی بیشتر...

فرخ نعمت پور

امروز سەشنبە، ولادیمیر پوتین وارد تهران می شود. سفری مهم کە بعنوان پنجمین سفر او بە ایران در تاریخ ثبت خواهدشد. رئیس جمهور روسیە، بی گمان برنامەهای زیادی را در سر دارد.

نظر2
فرید غازی

از طرف دیگر فشار معیشتی روزافزون بر اقشار فرودست، کارگران، معلمین و بازنشستگان و نیز نارضایتی رو به گسترش مردم باعث شده که جمهوری اسلامی به جای جوابگویی به مطالبات بحق مردم از حربه همیشگی خود به...

صفحه‌ها