دیدگاه‌ها

موریتز ویچمن - ترجمه رضا کاویانی

کنگره سازمان سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا: سازمان فعالان چپ همچنان در حال رشد است و کار سیاسی خود را بطور حرفه ای پیش می برد. اما تلاش ما برای ایجاد یک حزب کارگران سوسیالیست، در آینده رقم خواهد...

نظر1
سهراب شباهنگ

نظرات راغفر که مبتنی بر مخالفت با خصوصی سازی، افشای غارتگری منابع کشور و دلسوزی ظاهری به فرودستان جامعه است همان قدر از منافع فوری و درازمدت کارگران و توده های زحمتکش ایران به دور است که نظرات...

نظر2
سعید مقیسەای

نظریه 'شوم پتر' شدیداً در آمریکا پا گرفت و به یک سیستم حکومتی مستحکم تبدیل شد. سیستم دمکراسی حاکم بر آمریکا، در مقایسه با نوع دمکراسی متکی به احزاب در اروپا، بیش از آن که یک دمکراسی کامل، یعنی...

فرخ نعمت پور

پس اگر چنین است در واقع هیچ راە حل کوتاەمدتی برای نظام وجود ندارد. قرار است جامعە با همە مشکلات و بحرانهای تلبنار شدە خود، سرگردان در تو در توی معضلات بی پایان، گویا ادامە دهد! و این ادامە قراراست...

سوسن مرادی

سازماندهی مبارزات صنفی-مطالباتی اقشار مردم ایران پیشکشتان، برای حفظ آبروی پنجاه ساله-ی فدائیان اگر نمی توانید و در حدّ توانتان نیست، وجود و حضور خارج کشوری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را...

ترجمه: رضا کاویانی

یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن در مراسم یادبود امروز در هیروشیما سخنرانی کرد. وی بعداً بخاطر نادیده گرفتن یا سانسور بخشی از متن سخنرانی خود که ادعا می شود مربوط به حمایت ژاپن از خلع سلاح هسته ای...

نظر1
فرخ نعمت پور

خمینی از این لحاظ مشکلی نداشت. تصور او بر این بود کە نظام اسلامی آنقدر قوی هست کە بتواند در غیاب جنگ هم بە موجودیت خود ادامە بدهد، اما خامنەای بنوعی تشنج احتیاج دارد تا بتواند ادامە بدهد. خمینی می...

عباد عموزاد

اما وقتی دموکراسی شورائی است و جامعه مدنی جامعه شهروندان برخوردار از تمامی حقوق شهروندی است، روابط قدت وجود ندارند. بنابراین، قدرت وجود ندارد. هر چه هست اداره جامعه بر وفق حقوق همگانی و حقوق انسان...

بردیا سیاوش

آنچه که می ماند شکل گیری آهسته و ارام و پیوسته جبهه ای فراگیر برای زندگی بهتر و رهایی از شرایط فعلی است.هر گشایشی در زندگی مردم، هر چند کوچک، و به ویژه رفع تحریم و تنش های منطقه ای و هزینه زا،...

نظر1
گودرز اقتداری

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به اعتراضات مردم در برخی از شهرها و بویژه در استان خوزستان که برای وضعیت بد معیشتی، محیط...

سعید مقیسەای

تناقض بنیادین در حکومت های «پوپولیستی» در این است که از سویی مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کنند و از سوی دیگر مانع حضور احزاب با برنامه های خود در انتخابات می شوند. آنها “انتخابات“ را به...

نظر1
فرخ نعمت پور

این بار مردم بخوبی فهمیدەاند کە بدون صدای اعتراضی آنان و حضور در خیابان، هیچگونە پروژە تغییری در کشور بە پیش نخواهدرفت. آنان بخوبی خامنەای را نشانە گرفتە و بە این ترتیب مانع اصلی در تغییر شرایط...

رضا کاویانی

کجای دنیا به فاصله یک شب تا صبح، کالاهایی راهبردی مانند لبنیات، ۷۰ درصد گران می شود، یعنی یک شیشه یا پاکت شیر۱۰هزار تومانی می شود ۱۷هزار تومان ناقابل، این سیاست یعنی حمله به تولید کننده ها، یعنی...

برديا سياوش

این نه سازمان و تشکیلات عریض و طویل و خشک و منضبط پادگانی کم تحرک، بل توان تحلیل شرایط و طراحی ایده های سازگار با تحولات روز و پیش بینی روندها و تحولات آتی وانتشار و انتقال کارآمد ایده به...

آرام بختیاری

با رسیدن شاه به تخت و تاج، محدودیت های رضاشاهی برای تبلیغات دینی لغو شد. غیر از حوزه علمیه قم، هزاران انجمن اسلامی و کانونهای دینی فعال شدند تا در برابر کمونیستها و آثار سوء ضد دینی و ضد کسروی...

فرخ نعمت پور

حقە جالبیست. از یک طرف خودشان عامل کم آبی، بی آبی و تغییر در اکوسیستم منطقە اند، و از طرف دیگر در هیئت ناجی و سوپرمان ظاهر شدە و خود را منجی مردم معرفی می کنند! در جائی بە خروار می گیرند و در جائی...

رضا کاویانی

وزارت خارجه جمهوری اسلامی عملا تعطیل شده و هیچ کشوری نه ظریف را برای برخی رایزنی ها دعوت می کند و نه کسی برای ملاقات سران جمهوری اسلامی می آید، الا نمایندگان باند ترور و وحشت طالبان! آقای ظریف که...

فرخ نعمت پور

حاکمیت می داند کە در صورت کمبود کالا، جامعە در شرایط کنونی بسرعت می تواند وارد آشوب و بلوا بشود، و با هجوم مردم بە مغازەها و بازار، کنترل از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج بشود. از طرف دیگر با...

ترجمه: رضا کاویانی

پلیس اف بی ای آمریکا، ماموران امنیتی ایرانی را به طرح آدم ربایی در بروکلین متهم می کند. گفته می شود که هدف این عملیات، یک روزنامه نگار فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان مسیح علینژاد در نیویورک بوده...

فرخ نعمت پور

متاسفانە نظام جهانی سرمایە از چنان تسلطی برخوردار است کە می تواند از طریق فشارهای کمرشکن اینگونە نظامها را تغییر ماهیت دادە و بە ضد فلسفە وجودی خود تبدیل کند. و در توجیە مشکلات و عقب نشینی ها هم...

نظر2

صفحه‌ها