دیدگاه‌ها

بهرام رحمانی

بی‌گمان باید با صدای بلند و قاطع حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و خواهان قطع فوری این جنگ خانمان‌سوز و ویران‌گر شد. اما در عین حال نباید به دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های عضو ناتو در...

بهرام رحمانی

برتراند راسل، فیلسوف، مورخ، جامعه‌شناس انگلیسی و دارنده برنده جایزه نوبل درباره عملکرد کلیسا در برخورد با اپیدمی طاعون گفته است: «زندگی خود از عشق الهام می‌گیرد و با دانش هدایت می‌شود. در قرون...

فرخ نعمت پور

عملا آلترناتیوی برای دولت ابراهیم رئیسی وجود ندارد. در واقع دولت سیزدهم تبلور واقعی اصولگرایان در نهاد دولت است و حاکمیت بە ناچار با آن خواهد ساخت. و آنچە در انتظار مردم و کشور خواهد بود، وخامت...

رضا کاویانی

آیا ما باید بعد از تقریبا به فاصله یک قرن از کودتای سید ضیا, این بار منتظر یک کودتای روسی باشیم ؟ آنچه مسلم است که سرسپردگی سپاه و حکومت به روسیه, برای مردم ایران مسلم شده است و حتی بخشی از واکنش...

فرخ نعمت پور

بە صراحت می توان گفت کە با حجم بزرگی از جنگ تبلیغاتی کە هم اکنون میان روسیە و غرب در جریان است، و با توجە بە گستردگی حضور نظامی روسیە در اوکراین و کمکهای بی دریغ و روزافزون ناتو بە کیف، ما کماکان...

نظر1
فرخ نعمت پور

اما قبل از اینکە ما وارد جهان چند قطبی شدە باشیم، وارد دوران پر تشنجی شدەایم با خصوصیات: ١ـ رئال پولتیک و ٢ـ جنگ. و این دو با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. جائی کە رئال پولیتیک حاکم است، بعلت اعتقاد...

رقیه دانشگری

این تنش بزرگ اما بیانگر آن است که جهان از درد زایمانی سخت به خود می پیچد. زایمانی که فارغ از پسندهای این و آن ناگزیر از انجام است. شاید صفحه ی روزگار آن را این بار به نام مصاف روسیه با ناتو در...

نظر2
  ترجمه، رضا کاویانی

جنگ روسیه و اوکراین، نارضایتی های طولانی مدتی را در جامعه آلمان از خود بر جا خواهد گذاشت که یادآور کلیشه های دوران کنراد آدناور است: "روسی" بار دیگر دشمن است.*۱ ما باید از ساختن تصویری همیشگی از...

م. نوید

تاریخ را نمی توان به کلان روندها یی جهانشمول فروکاست و با کلان روندهای خیر و شری توضیح داد. تاریخ بر بستر امکان ها و واقیت های انضمامی قابل توضیح است نه با مفاهیم الهیاتی و انتزاعی خیر و شری....

فرخ نعمت پور

خلاصە اینکە در شرایط سرکوب هر گونە گفتمان غیر حکومتی در کشور، آنچە بیشتر مشاهدە می شود اعتراضات صنفی است و بە این ترتیب مردم ما فعلا علنا از طرح خواستهای سیاسی خود، بویژە در فرم خیابانی، عقب...

حمید حسینی

مردم اوکراین قربانی تضاد و کشمکش دو ابرقدرت جهان سرمایه داری قرار گرفته اند .با تئوری آقای کشتگر چگونه می توان واقعیت جنگ اوکراین را تبیین کرد؟ علی کشتگر در مقاله "کمونیست های حامی جنایت پوتین" از...

نظر1
محمود سیدی

پاسخى كه تيوريسين هاى نيوليبرال براى برون رفت از وضعيت خودويژه جهان كنونى به اين سئوال مطرح كردند كمى با پيشينيان خود فرق داشت. پيشنيان بر ايدئولوژى و مناسبات متضاد تاكيد داشتند، و كمونيسم،...

نظر1
فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی اگر واقعا در فکر بیرون کشیدن کشور از فشار تحریمها هست باید در زمینە ساختاری چارەای بیاندیشد. باید سپاە در ارتش منحل شود و نقش ارگانهای امنیتی آن برچیدەشدە و بە نهادهای دولتی منتقل...

دنیز ایشچی

پتانسیل های عظیم توده های کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران، جنبش های زنان، دیگر جنبش های دموکراتیک، تشنه حضور قطب قدرتمند کاروان پیروان نظام کارسالاری سوسیالیستی می باشند. حضور در صحنه تمام...

نظر2
عباد عموزاد

لائیسیته وقتی با دموکراسی بر اصل انتخاب، سازگاری کامل پیدا می کند که نظام دولت بر جبر بنا نگیرد. می دانیم که جبر بر اصل ثنویت تک محوری با استبداد فراگیر سازگار می شود. روز به روز بیشتر به این مهم...

فرخ نعمت پور

همە می دانند کە نە روسیە از توان بی پایان ادامە جنگ بهرەمند است، و نە غربی ها هم تا ابد نظارەگر آن خواهند بود. بنابراین امکان وقوع فجایعی جهانگیر بسیار بالاست. بنابراین تا هرچە زودتر طرفین بە...

نظر2
سیاوش

بحث درباره چگونگی به قدرت رسیدن این نیروی ارتجاعی، فرصت دیگری را طلب میکند. با این همه ، جامعه مدنی ایران و نیروهای سیاسی برآمده از دل مطالبات مدرنیستی هرگز تسلیم این آتاويسم(Atavism ) اجتماعي...

نظر1
م. ائینالی

بر کسی پوشیده نیست که روسیه در حمله به اوکراین مشروعیت قانونی، حقوقی و اخلاقی خود را به دلیل نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن حق حاکمیت مردم اوکراین از دست داده است. هیچ انسان دموکرات و...

نظر1
بهمن پرستویی

بنابراین چپ ها و پیشروانی که وسط معرکه گیر نمی کنند و کل مساله را در نظر میگیرند برای مقابله با تجاوز روسیه از منظر دیگری به بحران ورود و به آن می نگرند و از قضا بیش از همه برای خود مردمان گرفتار...

محمود کرد

و اما مستقل از اینکه تحولات بعدی در اوکراین و مناسبات روسیه و غرب چگونه رقم خواهد خورد یک چیز از هم اکنون روشن است که بهای این " موفقیتها و دستاوردهای " ناتو و غرب را مردم اوکراین با دهها هزار...

نظر2

صفحه‌ها