دیدگاه‌ها

فرخ نعمت پور

نیاز جامعە بە اصلاحات امر محتومی است، اما سربرآوردن اصلاح طلبی بخودی خود امری محتوم و ضرورتی انکارناپذیر نیست. در واقع میان ضرورت اصلاحات و وجود اصلاح طلبان رابطە مستقیمی وجود ندارد. قبل از هر...

رضا کاویانی

در طول همه‌گیری کرونا، شاید هیچ کشوری مانند حکومت جمهوری اسلامی، اخبار مربوط به کرونا را سانسور نکرده است. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، از میان کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی، ترکیه و عربستان سعودی...

رقیە دانشگری (فران)

رقابت جهت سود اندوزی در میدان سلامت و زندگی، هستی انسان ها را با مخاطره ای جدی روبرو کرد. این واقعیت تلخ از زمان پیدایش بیماری کووید19، بیش از همیشه رخ نمود. از بدو تولید واکسن کرونا، رقابت میان...

نظر3
فرخ نعمت پور

شیلی البتە هنوز راە درازی در پیش دارد. پیشبرد جامعەعادلانە از طریق دمکراتیک و با حضور جناح راست امر آسانی نیست، اما واقعیت امر این است کە در غیاب جناح راست هم، چپها بە دیکتاتوری تمایل پیدا کردە و...

دنا بابا احمدی

گابریل بوریک می گوید: ما نسلی هستیم که در عرصه اجتماع ظهور کردیم و خواهان احترام به حرمت انسان‌ها هستیم، ما دیگر اجازه نخواهیم داد که بهای نابرابریها را مردم فقیر شیلی بپردازند. وی خود را متعهد به...

ترجمه: رضا کاویانی

گابریل بوریک نامزد ائتلاف انتخاباتی جناح چپ, با شعار "من به کرامت انسان رای می دهم" در دور دوم انتخابات روز یکشنبه به وقت محلی و با کسب ۵۶ درصد آرا به پیروزی رسید.این پیروزی در دور دوم انتخابات...

فرخ نعمت پور

کشوری کە ادامە منطقی فعالیتهای اقتصادی آن کاملا وابستە بە سیستمها و امکانات جهانیست، امکاناتی کە آمریکا بر آنها چیرەاست، اما حاکمیتش بە گاە مذاکرات، با برخوردی بچگانە و با قهر و عشوە و اکراە با آن...

کاوە داد

من و... را در آن جمع راه دادند. آن شب به گفته آن عزیز قرار بود نصرت رحمانی در رابط ی کتابش (میعاد در لجن) گپ و گفتگويی با اهل هنر داشته باشد. اهل هنر جمع بودند و من چند تای از آنها را می شناختم،...

ماکسیمیلیان بکر - ترجمه رضا کاویانی

حزب چپ به کجا می رود، چه جهتی را باید انتخاب کند. اما شکست انتخابات قابل پیش بینی بود,،و دلایل تاریخی وجود دارد. اینها چیست و چگونه ممکن است حزب از اوضاع کنونی خلاص شود و خود را دوباره به تعادلی...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی، انتخاب کرد کە غربی نباشد، و غربی نبودن یعنی نفی لیبرالیسم، همانگونە کە شرقی نبودن بە معنای نفی کمونیسم روسی بود. و ادامە این انتخاب، جائی کە مفاهیم لیبرالیستی و کمونیستی در ذات خود...

بردیا سیاوش

به امید آنکه در این فرایند با شکل و اوج گیری و هژمونی جنبش مبارزات مدنی خشونت پرهیزسراسری به پشتوانه و هم اقزایی فشار نیروهای مقاومت، مردم افعانستان بتوانند با عقب راندن و تحلیل بردن و ناگزیر...

ترجمه: رضا کاویانی

گفته می شود جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس دچار سکته مغزی شده است. مبارزه جولیان آسانژ علیه استرداد به ایالات متحده ظاهراً دشوارتر از آنچه قبلاً شناخته شده بود است. نامزد او استلا موریس, از مشکلات...

فرخ نعمت پور

وجود تنها یک پاراگراف در متن بیانیە در مورد جمهوری اسلامی (کە البتە این بخش هم با رژیم پهلوی تقسیم شدەاست)، شبە برانگیز است. در روز حقوق بشر، نقل مکان کردن از عرصە ملی مبارزە بە عرصە جهانی، بدون...

نظر1
ح. فاطمی

اشتباه است، اشتباه است و باز هم اشتباه فکر می‌کنیم، اگر علم را از دین جدا فرض کنیم. مذاهب و علوم مکملهای هم هستند و از بطن مذاهب و ادیان... علم زائیده شده.

فرخ نعمت پور

بیژن عبدالکریمی از جملە فیلسوفان ایرانیست کە برای برون رفت از شرایط بحرانی کشور، معتقد بە راهی میانیست و از جملە در این مورد بە بنیان نظری شریعتی معتقد است کە بە نظر او توانست راە آشتی میان عصر...

ترجمه: رضا کاویانی

بیش از هر زمان دیگری روزنامه نگاران در سرتاسر جهان در بازداشت هستند، و برای ششمین بار متوالی تعداد روزنامه نگاران زندانی به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، سال ها است که...

اردوغان
بهرام رحمانی

پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ حدود ٣٨ درصد از ارزش خود را از دست داده است. یک روز بعد از اظهارات رجیب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مورد سیاست پولی این کشور، ارزش...

تقی روزبه

پیوند خیابان و کار (و جنبش های خیابانی و مطالباتی) که تجربه خیزش اصفهان نمونه برجسته ای از آن است. سوای ویژگی های منحصر به فرد خود در اساس به عنوان الگوئی موفق و الهام بخش از مسیر و اهمیت پیوندبین...

فرخ نعمت پور

بحران در برجام فرصت بسیار خوبیست تا جمهوری اسلامی بتواند با برجستە کردن دشمن و امنیتی کردن بیشتر جو داخلی، کە بویژە خود را در سرکوب برهنە و خونین اعتراضات مردمی باز می یابد، دست بە خالص سازی...

رضا مقدم

تراشیدن دو قطبی کاذب شورا و سندیکا که در دو قسمت قبل بررسی شد و در فرصت های دیگر باید ادامه یابد، یکی از موانع است. مانع مهم دیگر جا زدن مجمع عمومی بعنوان "تشکل کارگری فراگیر" است تا کارگران از...

صفحه‌ها