دیدگاه‌ها

برغم همه این فشارها، حضور مراجع تقلیدی چون آیتالله منتظری و آیتالله صانعی در چند ماه گذشته بیش از هر زمان دیگری در فضای سیاسی ایران نمود داشته است. ناظران سیاسی معتقدند برخلاف سه دههی گذشته،...

نمیتوان گفت که اینک، سه دهه پس از آن روزهای سیاه، در تکرار کمیک ماجرا، باز آش همان است و کاسه همان، اما آشی که برای زندانیان سیاسی کنونی پختهاند، از این مدت نگهداری طولانیشان در کاسهی زندان، روشن...

دنیز ایشچی

اگر جبهه ملی بخواهد به حیات مثبت خود در تحولات اجتماعی ادامه بدهد، باید پلورالیسم چند ملیتی ایران را در راس سیسیتم فکری خود قرار بدهد و گرنه مثل رژیم هایی مشابه آپارتاید آفریقای جنوبی و "ایان...

عبدالعلی بازرگان

آقای خامنه ای در تسلیت نیش و نوش داری پس از این ضایعه، دقیقا بر این گناه ، که چیزی جز"نه" گفتن به امام نبود، از دید خود و پیروانش انگشت گذاشت و ازخداوند خواست چنین گناهی را "با پوشش مغفرت و رحمت...

تقی روزبه

و براستی با جسارت وشهامت بی مانندی، فضای شهرقم، این ام القراء اسلامی را به لرزه افکندند وبی گمان خامنه ای وروحانیت حامی وی، درخلوت خود ازاین همه جسارت و صراحت برخود لرزیدند!

تقی رحمانی

منتظری در حوزه سنتی علمیه تاریخ ساز شد نشان داد که حفظ نظام واجب نیست مهربان و مردم دوست بودن از حفظ نظام واجب تر است و مسلمان واقعی این گونه است

تقی روزبه

تراژدی این نیست که جمهوری اسلامی ویابهتراست بگوئیم آن نیمه اهرمنِ قرارگرفته دربرابرمان وسربرکشیده درقامت این نظام واپسگرا، محکوم به چنین مشقت رقت انگیزو پایان ناپذیرشده است؛ بلکه آن است که جمهوری...

تقی روزبه

اوج مقاومت بیادماندنی وی مخالفت وایستادگی دربرابر قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 وایستادگی وی دربرابرفرمان جلاد و بت اعظم بود که سبب شد تامغضوب خمینی شده وقائم ومقامی وسایر پست های رسمی خویش را...

آلترناتیو "جمهوری فدرال و دموکراتیک سکولار" نه تنها یک آلترناتیو مدرن، قوی و پلورال می باشد، بلکه همه پرینسیپهای والای انسانی قرن بیست و یک را دارا می باشد. این آلترناتیو در بر گیرنده تمامی بخشهای...

مردم جان به لب رسیده ایران، بمنظور مقابله با استبداد و خفقان سی ساله رژیم، برای مهار زدن به خودسریها و بی تدبیریهای حاکمان اسلامی، همیشه از اشکال و شیوه های مترقی مبارزه بهره جسته و برای رهائی و...

مرتضی سیمیاری

محور این دیدگاه ان است که شعار های رادیکال کشور را به سمت فروپاشی هدایت می کند زیرا راست نظامی به صورت خودکار جایگزین دائمی راست سنتی می شود و رقابت داخلی جناح راست را با توجیه شرایط اضطرار بی...

ابراهیم یزدی

ولی الان دیگر نمیتوانند. حتی من باید این را بگویم که آقای کروبی و آقای موسوی هم دیگر نمیتوانند این جنبش را خاموش یا کنترل کنند. مگر آن که حاکمیت بیاید، همانطور که آقای مکارم شیرازی یا دیگران...

پرویز داورپناه

لباس شخصی ها مشروعیت شان را در اصل از«رهبر» میگیرند. این امر علنی است. همه دولتمردان رژیم هم آن را میدانند. همین «مشروعیت» هم سبب شده  که نیروهای امنیتی و انتظامی نسبت به برخوردهای "انصار حزبالله...

ش. فردا

جنبش سبز علیرغم شعارهای رادیکال و بسیار هوشمندانه خود از انقلابیگری افسار گسیخته فاصله داشته و دارد. آنان که این حقیقت را نفی می کنند در دو مقوله و در مقابل دو سئوال اساسی به بن بست می رسند، این...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

حضور ضعیف کارگران و زحمتکشان و ملیتهای مختلف کشورمان، جنبش اعتراضی را ضعیف و شکننده ساخته ... چپ کشورمان وظیفه ای سنگین در پیوند جنبشهای مطالباتی و صنفی با جنبش اعتراضی اخیر دارد. سازماندهی...

بیژن حکمت

منقد محترم بجای بررسی رابطه سرکوب و شعارهای تند در تظاهرات خیابانی، اصولاً صورت مسئله را پاک می کند و تفاوتی بین شدت وتشدید سرکوب نمی بیند، حال آن که اشاره خود او به گذشته، باید دستکم آگاهش می...

دنیز ایشچی

حکومت ملّی آذربایجان در بطن خود و به تجربه عملی آزادی زنان، سکولاریسم، جمهوریت، دموکراسی، انتخابات آزاد؛ برابری و عدالت اجتماعی و رعایت کامل حقوق بشر را داشت. حکومت ملّی آذربایجان این ارمغانهای...

بیژن حکمت

... با آمدن مردم به خیابان و ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جنبشی پدید آمده است که می تواند با زدودن هرنوع تمایز و تبعیضی در امر انتخابات راه را برای رفع تبعیض در کشورداری نیز بگشاید و نیرو،...

بیژن حکمت

تندشدن شعارها باعث انسجام طرفداران سرکوب، کاهش دامنه جنبش و شکاف بین رهبری نمادین و بخشی از این جنبش خواهد شد

دنیز ایشچی

آلترناتیو جبهه جمهوری سکولار با ترکیب وزین نیروهای سوسیال دموکراسی تنها ترکیبی است بصورت عینی و علمی و واقعبینانه قادر است شعارها، نیازها و خواسته های این برهه تاریخی را پاسخ داده و مردم را از این...

صفحه‌ها