دیدگاه‌ها

تقی رحمانی

برای این پیرمرد جوان روحیه که پیشنهاد عضویت در حزب جمهوری اسلامی را به دلیل وجود مکانیزم حق ویژه عده ای خاص رد کرد، هیچ فرد یا شخصیتی در ایران در میان اپوزسیون و پوزسیون نیست که روحیه و تلاش و...

همایون مهمنش

هر اقدامی که حقوق و آزادی های همه ایرانیان را در نظر نگیرد، منافی اهداف یک جنبش ملی است. انتخابات آزاد برای مجلس موسسان، مشکل اساسی مقبولیت حکومت را به نحوی مورد قبول همه مردم حل می کند، حکومت...

بهار یکتا

اینک در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار، سالگرد روزی که دانشجویان خط امام اقدام به اشغال سفارت امریکا در تهران نمودند، بار دیگر مذاکره با امریکا به یکی از بحث های داغ کشور تبدیل شده است...

مرتضی سیمیاری

آنچه از میراث 13 ابان به نسل جدید روشن فکران می رسد نقد گفتمان اعتراض و پر خاش است که این گفتمان به دموکراسی ختم نخواهد شد زیرا پرخاش اگر چه ممکن است از سر حق خواهی هم باشد اما زود به سرکوب منتهی...

خلیل آبادی

ایران یك كشور صنعتی نیست، و در ایران " زراندوزی" بنام سرمایه داری غلبه دارد، و پس هم " یازده سپتامبر"ی گسترده تر امكان پذیر است، و هم اثرات هولناكی از قبیل خشونت گسترده و جنگها و نا امنی طولانی...

تقی روزبه

کورمغزان امنیتی رژیم باوقاحتی پایان ناپذیرکه مختص حکومت اسلامی است، زمزمه افزودن نام او به لیست شهدای نظام را سازکردند وازدادن رشوه و مقرری ومزایای شهید شدن به خانواده وی سخن راندند! تابه خیال خود...

احمد طباطبایی

یک مرور ساده در اینترنت مشخص می کند بیش از چهاردرصد بودجه ی سرانه ی کشور صرف امور نظامی می شود. رقمی در حدود دو برابر کشورهای عضو پیمان ناتو. در این میان بودجه ی مصرفی در امور نظامی ایران حتی فزون...

مرتضی نیک پندار

مدیرمسئول روزنامه کیهان، زبان گویای رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی اوست. او تنها کسی است که بدون ترس، عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی و حتی مقربان بیت رهبری را نیز به موقع انجام کار خطا،به زعم...

تقی روزبه

داستان اعترافات* حجاریان نه فقط حکایت گرماهیت ضدبشری نظام حاکم است بلکه درعین حال داستان بازخوانی سرگذشت و سترونی اصلاحات درنظام جمهوری اسلامی نیزهست

فریبرز مسعودی

نمیتوان شكل مبارزه طبقاتی را تنها در مبارزهی سندیكایی و طرح شعارهای مجزا برای كارگران محدود كرد. ضمن این كه كارگران نیز همپای رشد جامعهی مدنی و تغییر اشكال مبارزه، به اشكال تازهای روی آورده اند...

نادر عصاره

اگر این خطر بروشنی درک و طرح و راه جوئی نگردد که آلترناتیو فکری دموکراتیک بعنوان یک شعور اجتماعی هنوز در میان گرایشات، نیروها و مراجع سیاسی و فکری موجودیت ندارد و اگر تلاش برای وفاقی ملی بر گرد حق...

تقی رحمانی

محمودیان را باید یک کارشناس تجربی کهریزک دانست که تلاش کرد حتی با مقامات مسوول در مورد پایان دادن به وضعیت بازداشت همکاری انسانی و حقوق بشری داشته باشد. با این وصف این وظیفه همه ما به خصوص اعضای...

بنابه گفته های کسانی که از این چهار نفر اطلاع دارند، هیچ کدام از این جوانان، هنوز «عملی تروریستی» انجام نداده اند بلکه برخی از آن ها یک دوره ای از زندگی شان «خیال» می کرده اند که برای آرمانها و «...

محمد توسلی

طبیعت ونقطه قوت جنبش راه سبز که آقایان خاتمی، کروبی و موسوی معرفی کرده ا ند،حضور همه ایرانیان با دیدگاه های متفاوت در عرصه عمومی است. مطالبات مشترک در راستای منافع ملی که با تعامل میان همه افراد...

نوشین احمدی خراسانی

روشن است که در این دوره های هیجانی و تنش آلود که سیاه و سفید دیدن را بر فعالان مدنی جنبش های اجتماعی جدید تحمیل می کند، انرژی کنش گران به جای واکاوی و نقد مکانیزم هایی که «سیستم استبدادی» را در...

محمد مصطفایی

بانک مرکزی تنها کاری که میتواند بکند این است که اسکناسهای نوشتهدار را خمیر کند و به جایشان اسکناس نو چاپ کند. همین. این بانک حتی نمیتواند اعلام کند که اسکناسهای نوشتهدار را نخواهد پذیرفت، چون...

میرحمید سالک

طعم شیرین قدرت، حلاوتی است که به این راحتی از کنار آن نمی توان گذشت. معامله ای که چند روز پیش در بازار بورس صورت گرفت، هواپیمای پر قدرتی بود که از باند پرواز فرودگاه پیام برخاسته بود، از فراز خط...

موسوی و کروبی با اشاره به تبلیغات یک طرفه ای که صدا و سیما علیه آنها راه انداخته است ، خواستار فرصتی برای حضور در یک برنامه تلویزیونی شدند تا به تخریب هایی که رسانه ملی علیه آنها راه انداخته است...

رسا جامعهی مدنی را عامل برقراری تعادل و پیشرفت در روابط دولت و بازار از یک سو، و اجتماع و فرد از سوی دیگر میداند. ما معتقدیم نهادهای داوطلبانهای که حول محور ارزشها، اهداف و علائق مشترک شکل میگیرند...

ناراحت بودم از اینکه فردی را که بیشتر از سن رئیس دولت کودتا سابقه مبارزه دارد در زندان است و کسانی که تیشه به ریشه کشور میزنند و جز سرافکندگی و ویرانی برای کشور چیزی به ارمغان نیاورده اند و بدتر...

صفحه‌ها