بهروز خلیق

پيشروی راست افراطی و سکوت حسن روحانی

وزارت اطلاعات مرتباً به فعالين سياسی و مدنی پيام می دهد که فکر نکنيد وضعيت سياسی کشور با روی کار آمدن دولت روحانی تغيير کرده است. در به همان پاشنه می چرخد. وزارت اطلاعات هم چنان دست خامنه ای است و پيام آن، پيام خامنه ای است. خامنه ای، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی می خواهند اين پيام را به مردم، نيروهای اصلاح طلب، تحول طلب و حتی اعتداليون برسانند که با انتخابات رياست جمهوری و پيروزی حسن روحانی وضعيت سياسی کشور تغيير نکرده و فضای سياسی گشوده نخواهد شد

مسائل نظری چپ (٣) سرمايه داری معاصر، انقلاب و يا انتقال، بازار و برنامه ريزی متمرکز

چپ دمکرات مخالف و ناقد سرمایه  داری است و بر این باور است که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی به حساب آورد و آنرا به عنوان پایان شکلبندی تاریخی تلقی نمود. از نظر چپ دمکرات برای سرمايه داری، آلترناتيو وجود دارد و اين آلترناتيو هم سوسياليسم است

پيوند تنگاتنگ بين راست افراطی و علی خامنه ای

خامنه ای به جهت جایگاهی که دارد، قادر است در این و یا آن مورد سیاست متفاوت از سیاست راست افراطی اتخاذ کند، در مقابل آن ‌ها بایستد و پیش ببرد. ولی او نمی‌ تواند سیاست های بالکل متفاوت از سیاست راست افراطی را پیش ببرد و يا آن ها را از ساختار قدرت کنار بزند.

بحثهائی پيرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٣)

اولین مرحله تاريخی شکل گیری حزب به معنی کنونی اش به اواخر قرن هيجدهم، اوائل و اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. در اين دوره اکثریت مردم هنوز فاقد حق رای بوده و ملاک حق رای پرداخت ميزان خاصی ماليات بود که به آن رژيم سانتير می گفتند

احزاب سیاسی و تکنولوژی اطلاعاتی (٢)

بحث هایی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٢)

در احزاب سیاسی کلاسیک با ساختار هرمی، مناسبات در اساس یک طرفه است: از راس هرم به قاعده آن. از فرستنده به گیرنده، از گوینده به شنونده، از تصمیم گیرنده به مجری، از سیاست پرداز به مبلغ، از ارگان رهبری به اعضاء و غیره. اکنون در پرتو انقلاب اطلاعاتی مناسبات در درون احزاب در حال دگرگونی است. مناسبات یک طرفه در حال فراروئیدن به مناسبات دو طرفه و از کنش یکطرفه به کنش متقابل است. رابطه "بالا" ، و "پائین" در حال دگرگونی است و فاصله بین آن دو در حال کاسته شدن است.

برداشت آزاد از نظريات کارل مارکس

مسائل نظری چپ (٢)
مقيد شدن به تمام نظريات مارکس، به معنی غلطيدن در دگماتيسم است. روش درست و منطقی در برخورد با نظريات مارکس، برداشت آزادانه از آن است. نظريات کارل مارکس برای ما به عنوان جريان چپ از جايگاه ويژه برخوردار است. بن‎مايه ديدگاه‎های ما از نظريات کارل مارکس متاثر است و ما در تبيين پديده های اجتماعی و جامعه ايران از متد و آندسته از انديشه‎های مارکس که همچنان اعتبار خود را حفظ کرده‎اند، بهره می‎گيريم و آن بخش از انديشه های او را که از ابتدا نادرست بوده و يا گذر زمان آن ها را از اعتبار انداخته است، کنار می گذاريم.

تزهائی پيرامون مقوله سازمان

بحث هائی پيرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (١)

شبکه ها ماده بنيادينی هستند که سازمانهای جديد از آنها ساخته می شوند يا در آينده ساخته خواهند شد. شبکه ها به دليل اتکای شان به قدرت اطلاع رسانی که در الگوی جديد تکنولوژی فراهم شده است قادر به تشکيل و گسترش در سراسر خيابان های اصلی و پس کوچه های اقتصاد جهانی، اداره کشورها و احزاب سياسی هستند.

پيرامون سفر پنج روزه حسن روحانی به نیویورک، ...

گفتگو با بهروز خليق* (١٣)، مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به نظر سازمان ما حل بحران هسته ای و کاهش تنش بين جمهوری اسلامی و غرب، دستآوردهای گرانباری برای کشور ما خواهد داشت. مهمترين و برجسته ترين دستآورد اين رويکرد، برطرف شدن خطر حمله نظامی و برداشته شدن تدريجی تحريم ها است. به نظر ما بيشترين سود رويکرد به سياست تعامل سازنده با جهان و فاصله گيری از سياست تخاصمی، حل بحران هسته ای و پايان دادن به خصومت ديرينه بين ايران و امريکا را مردم ايران و از جمله کارگران و زحمتکشان کشور خواهند برد.

تزهائی پيرامون نظريه‌ها و پارادايم‏ها

پارادايم‏ها را نمی‏توان لزوما در محدوده چپ و راست قرار داد و گفت که اين نظريه حتما پرولتری است و آن نظريه بورژوائی. چنين تفکيکی به طور دقيق وجود ندارد. حوزه انديشه هرچقدر هم از تفکيک‏ها و شکاف‏های اجتماعی تاثير پذيرفته باشد، لزوما بازتاب ساده و بلاواسطه آن‏ها نيست. حوزه انديشه از استقلال نسبی برخوردار است و به سادگی و راحتی نمی‏توان اين و يا آن پارادايم را پرولتری و يا بورژوائی قلمداد کرد. اين شيوه برخورد با پاردايم‏ها ما را به بيراهه می‏برد و امکان کاربرد نظريه‏ های مختلف را از ما سلب می‏کند.

پيرامون بحران سوريه، سياست سازمان نسبت به دولت حسن روحانی و کشتار در کمپ اشرف

گفتگو با بهروز خليق* (١٢) مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما براين نظريم که کشور ما با شکاف ها و بحران های عميقی روبرو است. غلبه بر بحران ها و حل شکاف های اجتماعی مستلزم تغييرات پايه ای از جمله جدائی دين و دولت، حذف نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و تغيير قانون اساسی است. اما در حال حاضر برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، ضرورت دارد که سياست های کلان حکومت که کشور ما را به فلاکت سوق داده است، تغيير پيدا کند. اما نه روحانی نيروی چنين تغييری است و نه به او اجازه و امکان چنين تغييرات از جانب راس قدرت داده می شود

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق