بهروز خلیق

مطالبه محوری؛ نه تقابل، نه حمایت یک جانبه

موفقیت روحانی مستلزم حرکت از بالاو پائین

مصاحبە بهروز خلیق با سایت ملی- مذهبی

اگر آقای روحانی مثل آقای خاتمی بخواهد به بالا تکیه کرده و فقط به چانه‌زنی اکتفا کند احتمال اینکه بتواند برنامه خودش را پیش ببرد کم است. ولی اگر بتواند به نیروهایی که به روحانی رای داده و انتظار “تغییر” سیاست های موجود را دارند، متکی شود؛ خواه ناخواه فشار از پایین برای پیشبرد آن مطالبات بیشتر خواهد شد و در عین حال امکان اینکه روحانی بتواند برنامه هایش را پیش ببرد بیشتر خواهد شد.

بخش: 

پيرامون پروژه شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ، نقش و جايگاه فعالين منفرد چپ، جوانان و چپ داخل کشور در اين پروژه و نشست پراگ

گفتگو با بهروز خليق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) *(١٠)

اين پروژه به هيچوجه مدعی وحدت تمام نيروهای چپ ايران نيست. در صفوف چپ ايران سه گرايش  عمده وجود دارد: چپ سنتی، سوسيال دمکرات و چپ دمکرات و سوسياليست. گرايش چپ سنتی به شاخه های متعدد تقسيم شده و در تعداد زيادی حزب و سازمان  متشکل است. گرايش سوسيال ـ دمکرات فاقد حزب و سازمان شاخص است. در شرايط کنونی، چشم اندازی برای گردآمدن حاملين سه گرايش اصلی چپ در يک حزب و سازمان واحد وجود ندارد. اين پروژه در اساس می خواهد تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را شکل دهد.

گفتگو با بهروز خلیق* (٨)

پیرامون گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، جبهه واحد ضد دیکتاتوری، بلوک اتحادها و شرکت در کنفرانس ها

بعد از انتشار گفتگوی شماره هفت، برخی سئوالات در قالب مقاله و یا مجزا پیرامون پایه برخورد حقوقی سازمان نسبت به عدم همکاری و اتحاد با سلطنت طلبان، نگاه به سلطنت، “جبهه واحد ضددیکتاتوری”، گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، بلوک های اتحاد و نقش سازمان در شکل دهی آن ها، شرکت اعضای سازمان در کنفرانس ها و چگونگی برخورد سازمان با آن ها، ادعای واقعی و یا ساختگی بودن تقسیم کار بین اعضای سازمان برای مشارکت در کنفرانس ها و برنامه تدارک کنندگان کنفرانس بروکسل صورت گرفته است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

سخنی با آقای منوچهر صالحی

آقای صالحی، اتهام زنی و تخطئه ره به دمکراسی نمی برد!

تحریف واقعیت ها، تخطئه سازمان های سیاسی و تولید ذهنیت منفی نسبت به آن ها، همان ادامه فرهنگ حذف و طرد است نه اشاعه فرهنگ تعامل و دمکراتیک. ما برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی، نیازمند فرهنک تعامل، همکاری و اتحاد نیروهای های اپوزیسیون هستیم. امیدوارم که شما نیروی چنین همکاری و اتحاد باشید و به جای رویکرد به فرهنگ برچسب زنی، فرهنگ اعتماد و تعامل را بین نیروهای سیاسی اشاعه دهید. گذشته شما همواره با جدائی ها و انشعابات همراه بوده است. شما از جمع شروع کردید و به فرد رسیدید. امیدوارم در آینده از فرد به جمع و از جدائی و انشعاب به نزدیکی و پیوند با فعالین و جریان های سیاسی برسید.

اتحادها، کنگره و شورای ملی و کنفرانس بروکسل

در این گفتگو به استراتژی اتحادهای سازمان، مرزهای سازمان در امر اتحادها، کنگره ملی و شورای ملی ایران، کنفرانس بروکسل و مسائل مطروحه در مورد آن و شرکت امانوئل اتولانگی در کنفرانس پرداخته شده است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

گفتگو با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گفتگو با بهروز خليق(٦) پیرامون کنفرانس واشنگتن، درخواست کمک رضا پهلوی از اسرائیل، افشاگری سیمور هیرش در مورد سازمان مجاهدین و مذکرات استانبول

در اين گفتگو اعتراض نسبت به طرح حضور پررنگ سازمان در کنفرانس واشنگتن (مهرداد مشايخی)، درخواست رضا پهلوی از دولت اسرائيل برای کمک به اپوزيسيون به جای حمله نظامی به ايران، افشاگری سيمور هيرش در مورد آموزش مجاهدين در صحرای نوادا توسط پنتاگون و همکاری با موساد و استفاده از اطلاعات آمریکا برای عملیات تروریستی در ایران و مذاکرات ايران و کشورهای ١+٥ در ترکيه پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

نقش نیروهای امنیتی در نتیجه و آرایش صحنه انتخابات

تحریمهای جهانی ، نقش نیروهای امنیتی در نتیجه و آرایش صحنه انتخابات اسفند ۱۳۹۰ مجلس ، اثرات فشار اقتصادی بر جامعه و پیآمدهای آن

گفتگو با رفيق بهروز خليق، مسئول هيئت سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گفتگو با بهروز خلیق(۴) پيرامون انتخابات، پايگاه اشرف، سازمان مجاهدين و گروه هوادار

در اين گفتگو به سئوالات مطروحه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، حل معضل پايگاه اشرف، ضرورت تحول در نگاه و عملکرد سازمان مجاهدين خلق، مواضع و شيوه برخوردهای يکی از گروه های هوادار سازمان و امر فراکسيون در سازمان پرداخته شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق