بهروز خلیق

گفتگو با بهروز خليق (3) پیرامون خطر حمله نطامی، مواضع اپوزیسیون و جدال های درون حکومت

پيرامون خطر حمله نظامی به ايران، تشديد تحريم های اقتصادی و تاثيرات آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم، مواضع نيروهای اپوزيسيون نسبت به حمله نظامی، تشديد شکاف های حکومتی و اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی پيرامون سرنگونی رژيم قذافی پرسش هائی با سازمان مطرح شده است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران در اين گفتگو به اين پرسش ها پاسخ داده است.

گفتگو با بهروز خلیق(٢) پيرامون برخی رويدادهای سياسی

يرامون مدل ليبی برای سرنگونی رژيم ديکتاتوری، اعتراضات مدنی مردم آذربايجان در ارتباط با خشک شدن درياچه اروميه، نگرانی ولی فقيه از انتخابات مجلس، جبهه پايداری و انتشار اعلاميه "کميته مرکزی" خودخوانده، پرسش هائی از سازمان صورت گرفته است. بهروز خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران به اين پرسش ها، پاسخ داده است.

دبيرخانه شورای مرکزی

گفتگو* با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پيرامون انتخابات در جمهوری اسلامی و انتخابات آتی مجلس

انتخابات در اساس محل چالش برنامه احزاب سياسی است. در انتخابات احزاب سياسی با شعارها و برنامه های خود وارد کارزار و رقابت می شوند. اما در اکثر انتخابات جمهوری اسلامی، جای برنامه خالی است. در جمهوری اسلامی جای چندانی برای احزاب وجود ندارد و در انتخابات نه برنامه ها، بلکه جريان های حکومتی با هم بر سر تصاحب کرسی های مجلس وارد نزاع می شوند. گويا کرسی های مجلس نه برای اجرای برنامه ها، بلکه برای تقسيم ثروت کشور به نفع اين و يا آن باند حکومتی است.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سپاه بر منبع اصلی درآمد و بر شریان اقتصاد کشور چنگ انداخت

اکنون يکی از فرمانده سپاه را در راس وزرارت نفت گذاشته اند تا صنعت نفت را سامان بخشد و به مقابله با تحريم های بين المللی که لطمه جدی به صنعت نفت زده است، برخيزد. آنچه مشخص است فرمانده سپاه نه قادر خواهد شد پيآمدهای زيانبار تحريم های بين المللی را جبران کند و نه به صنعت نفت سروسامان بخشد. برای سپاه آنچه اهميت دارد قبضه وزارت نفت است.

رهبر نظام در نوک حمله جنبش اعتراضی

در نوک حمله قرار دادن ديکتاتور حاکم بر ايران به منزله آن نيست که شرايط کشور ما با کشورهای مزبور مشابه است و غلبه بر استبداد با يک خيزش و در کوتاه مدت امکانپذير میباشد. رژيم اسلامی، رژيم جان سختی است و عوامل متعددی وجود دارند که به پايداری و جان سختی آن کمک میکند. استبداد حاکم بر کشور را در مبارزه پيگيرانه و تدريجی بايد فرسوده کرد، با اتخاذ سياستهای مناسب شکافهای درون حاکميت را تشديد نمود و در زمان مناسب به آن يورش آورد.

تشدید شکافها در درون بلوک قدرت

موضعگيری ارگان سپاه پاسداران عليه احمدی نژاد

خامنه ای در پشت پرده و در اشکال مختلف از جمله سيگنال دادن به نمايندگان خود در سپاه و به برخی چهرههای شاخص راست سنتی برای انتقاد از احمدینژاد، میکوشد که احمدی نژاد آن چنان قدرت نگيرد که به خطر جدی تبديل شود و به فکر حذف او و روحانيت سنتی بيافتد و اسلام بدون روحانيت را عملی سازد.

توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحریم ها"

توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحريم ها مثل سه دهه گذشته" موجب خواهد شد که کشور با خسارات جبران ناپذيری روبرو شود. راه مقابله با تحريم ها، نه توهم "مقاومت ملی"، بلکه شروع "مذاکرات بی قید و شرط" بين جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، توقف و يا مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانيوم و پذيرش مبادله اورانيوم توسط جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف است.

گفتگو با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی

پيرامون تحريم های بين المللی و برخی مسائل مطروحه در مورد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تاثير تحريم ها بر اقتصاد کشور فلج کننده خواهد بود!

تبليغات روزنامه کيهان و سايت حکومتی پارسينه عليه سازمان

کار- آنلاين

اعدام زندانیان سیاسی و برآمد اپوزیسیون

برآمد نيروهای اپوزيسيون در طی يک هفته نشان داد که اپوزيسيون در صورتی که دست در دست هم بگذارد، قادر است که در صحنه سياسی کشور نقش موثر ايفا کند، برروندهای سياسی تاثير بگذارد، نظر مجامع بينالمللی و رسانه ها را به سوی خود جلب نمايد و به تدريج به يک ثقل تبديل شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهروز خلیق