بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: نياز امروز، سازماندهی کارگران در سطح ملی است
از تجارب ديگران: کارگران مصر پس از 30 ژوئن
احبار خارجی: برخی کارگران معدن ماريکانا با شليک گلوله به سرشان کشته شده اند
اخبار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحليل: بە برخورد تبعیض آمیز با کارگران خاتمە دهید!
از تجارب ديگران: ظهورجنبش نوین کارگری در اردن (بخش آخر)
اخبار خارجی: اعتصاب کارگران آمازون در آلمان
اخبار داخلی: سازمان تأمین...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل: قانون "استاد-شاگردی" اصلاح پذیر نیست، آن را لغو کنید!
از تجارب دیگران: ظهورجنبش نوین کارگری در اردن (بخش 3)
اخبار خارجی: سهمیه کرسی های کارگران و دهقانان درمجلس مصر حذف شد....

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در شرایطی کە تورم نقطە بە نقطە بنا بر گزارشهای رسمی مرز ٤٠ درصد را رد کردە است و کارگران همچنان در انتظار عملی شدن وعدە افزایش دستمزد رئیس جمهور بە سر می برند، اخبار و گزارشهای تائیدنشدە از طرف...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حداقل انتظار این است کە رئیس جمهور و دولت جدید در عمل طی این مدت در راستای وعدە هایی کە پیش از انتخابات بە مردم و کارگران دادەاند حرکت کنند. دولت شاید بتواند بە بهانە بحران اقتصادی و کسر بودجە عدم...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

علیرضا حیدری، یکی از سردمداران اصلی خانە کارگر و رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی، بە تازگی در مصاحبەای با "ایلنا"، باب بحثی را گشودە کە پیشتر درمیان گردانندگان اصلی خانە کارگر نا مرسوم و بیسابقە...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

استقبال قابل توجه خوانندگان از چند شماره بولتن کارگری که ما چندی پیش به طور آزمایشی انتشار دادیم، ما را بر آن داشت که به این اقدام جنبه منظم دهیم. به علاوه در نظر است که با ارائۀ تحلیل و تجربیاتی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هفتمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "آزادی فعالان کارگری شرط حسن نیت عملکرد دولت آینده" نوشته صادق کار، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، شرکت قالبهای...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ششمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی "فرصت برای اتحاد وسیع کارگری را از دست ندهیم" نوشته صادق کار، "گزارشی از وضعیت وخیم زنان کارگر" و "نامه بهنام...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پنجمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با کارگران و عده های انتخاباتی، نوشته ای از جمیل محمدی، بیانیه های کارگری، گزارشی از نظر...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی گزارشی از صادق کار در رابطه با اول ماه مه در نروژ، مروري بر اخبار کارگري در هفته گذشته اعتصاب، اخراج، کاهش تولید...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سومین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ویژه اول ماه، حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با اول ماه مه، گرارش با عنوان "گرسنگی بر سر سفره ها آوردند؛ نقض حقوق کارگران...

نظر2
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دومین شمارۀ بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، حاوی اطلاعیه گروه کار نامبرده در مورد تحولات اخیر در زمینه دستمزد کارگران و تحرکات آنان، و با...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نخستین بولتن خبری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون موضوعات کار و کارگری، با یادداشتی زیر نام "تاوان رفتارتان را خواهید پرداخت!"، از صادق کارگر، انتشار یافت. متن کامل این...

صفحه‌ها