بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: انحراف در بررسی لایحە اصلاح قانون کار
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پایانی)
اخبارخارجی
برزیل...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: کانون های هماهنگی شورا های اسلامی کار؛ شعار بدون عمل
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش ششم)
اخبارخارجی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: انفعالی کە کار تغییر قانون کار را آسانتر می کند
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پنجم)
اخبار خارجی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: توسل بە دروغ؛ برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها
از تجربە دیگران
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش چهارم)-
اخبار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: تسلیم در کار نیست؛ مقاومت و مبارزە ادامە دارد!
از تجربە دیگران:
فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش سوم)
اخبار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: درنگ جایز نیست! با تشکیل کمپین و دامن زدن بە اعتراضات، بە حذف قوانین حمایتی اعتراض کنیم
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اذعان بە یک حقیقت، برای سرپوش نهادن بر حقیقتی مهم تر
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق
اخبار خارجی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: لایحە ضد کارگری دولت از تصویب مجلس "اعتدالیون" گذشت
از تجربە دیگران:
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش پایانی)
اخبار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اجماع در مجلس برای از میان برداشتن قانون کار
از تجربە دیگران: - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 14)
اخبار خارجی
-...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: آتش مهار شد؛ اما رشد حوادث کار نە
از تجربە دیگران:- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 13)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: فرخنده باد این آزادی
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 12)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
خواست یک سازمان چپ را در حد یک جناح حکومتی تقلیل ندهید
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 11)
اخبار...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته : عدالت اسلامی تبرئە مرتضوی ها، محکومیت کارگران!
از تجربە دیگران : - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 10)
اخبار خارجی
-...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: سیاست دولت، اقتصاد مقاومتی رهبر؛ ناکارآ، ضدکارگری و ضد ملی
از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش نهم)
اخبار خارجی:
هند: صنایع...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید
- تحلیل هفته: مطالبه کنوانسیون های بنیادین کار؛
چالشی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران
- از تجربه دیگران: اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته:
حکم شلاق کارگران " آق دره" ؛
سندی بر توحش جمهوری اسلامی ایران
از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش
هفتم))
اخبار خارجی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید

تحلیل هفته:
رکود و بیکاری بیشتر،
نتیجە سیاست خصوصی سازی
یادداشت:
یادآوری چند نکته در مبارزه صنفی

از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته:
آزادی محمود بهشتی؛
برای آزادی دیگر فعالان با تمام توان مبارزه کنیم
از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته:
وعدە افزایش میانگین دستمزد معلمان،
نتیجە اعتراضات معلمان است
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: حقوق بشر برای همە، نە برای گروە هایی خاص

از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش سوم)

اخبار خارجی

...

صفحه‌ها