بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
همبستگی عملی، بە جای همبستگی زبانی
-از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوریها و سیاستها
بخش دوم
اخبار خارجی:
...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید

تحلیل هفته:
مصوبە مجلس؛
میلیون ها تن بە زیر خط فقر راندە می شوند

از تجربە دیگران
اقتصاد غیررسمی:
تعاریف، تئوری ها و سیاست ها

(...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: ضرورت مبارزه کارگران با ابزار رسانه های اجتماعی
یادداشت

دولت چرا در مقابل قانون شکنی های کارفرمایان
سکوت کردە!؟

-از تجربە...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: مشروط کردن خدمات بیمەای، ترفندی برای محروم کردن کارگران

-از تجربە دیگران:
کار اجباری (ادامه از بخش11) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید؛
-تحلیل هفته: زندان و احکام زندان معلمان را از مبارزە باز نخواهد داشت
-از تجربە دیگران: کار اجباری (ادامه از بخش دهم)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی ITUC...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سال به سال، دریغ از پارسال!
- از تجربه دیگران: کار اجباری (بخش دهم)
جهان:
- موریتانی: تصویب پروتکل منع کار اجباری، گامی به سوی آزادی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:

تحليل هفته: تثبیت دستمزد زیر خط فقر، نتیجە اتحاد سرمایە داران و پراکندگی ماست
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش نهم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:

تحليل هفته: تعامل با کار فرمایان، ضدیت با کارگران
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش هشتم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحليل هفته: راە دشوار کارگران پس از انتخابات
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش هفتم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: محاکمات کارگری و سکوت مدعیان نمایندگی کارگر!
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش ششم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: انقلاب بهمن شکست خورد، ولی مبارزە برای مطالبات دمکراتیک انقلاب ادامە دارد
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش پنجم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: نگرانی از برآمد چپ، دلیل تشدید سرکوب اعتراضات کارگری است

از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش چهارم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: طلب یک حق همگانی و قانونی گلولە و زندان نیست
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش سوم) شيوه‌هائی برای ارعاب و اجبار
اخبار خارجی:
- جهان: «...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: "حقوقدانان" چه زود سرهنگ شدند!
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش دوم) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی
اخبار خارجی:
- جهان: یک...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- کارگران و سونامی اخراجها
- کار اجباری (بخش اول)
اخبار خارجی
- اروپا: گامی بسوی وضع مالیات بر مبادلات مالی
- بریتانیا: کارکنان متروی لندن در...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:

تحليل هفته: رای دادن بە کسانی کە میخواهند حقوق سندیکایی کارگران را از میان بردارند خود زنی است!
از تجربه ديگران: کار کودک، گزینه‌های آموزشی و سیاسی – بخش ۸...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: تلفیق مطالبات سندیکایی با مطالبات سیاسی، تشکیل بلوک نیروهای دمکراتیک
از تجربه ديگران: کار کودک، آموزش و گزینه‌های سیاستگزاری بخش (7)
اخبار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: تلاش لاریجانی برای اختصاص آرای کارگران به خود!
از تجربه ديگران: کار کودک، آموزش و گزینه‌های سیاستگزاری بخش (6)
اخبار خارجی:
- آلمان:...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: سزای اعتراض بە بیکاری و تبعیض گلولە نیست جناب سردار!
از تجربه ديگران: کار کودک، آموزش و گزینه‌های سیاستگزاری بخش (5)
اخبار خارجی:
- هلند...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: اعتراض متحدانە در پتروشیمی، باعث عقب نشینی مسئولین دولتی شد!
از تجربه ديگران: کار کودک، آموزش و گزینه‌های سیاستگزاری بخش (4)
اخبار خارجی:...

صفحه‌ها