بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: نەونیم سال زندان بەخاطر حمایت از کودکان بی‌پناە!
از تجارب دیگران:
الزام رفرم در اتحادیه‌های کارگر– تغییر یگانه امر «ثابت» است(2)
اخبار خارجی:
چین: رهبران...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: کارگران در برابر حذف قوانین حمایتیآرام نخواهند نشست!
از تجارب دیگران:
الزام رفرم در اتحادیه‌های کارگر– تغییر یگانه امر «ثابت» است(۱)
اخبار خارجی:
فرانسه:...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: راهش همین است که هماهنگ عمل کنیم!
از تجارب دیگران:
شیلی: کاهش نابرابری از طریق افزایش قدرت اتحادیه‌ها
اخبار خارجی: اتحادیه‌های جهانی: دوازدهمین کنگره‌ی خدمات عمو‌می ‌...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : کارگران پیروز می‌شوند، چون راە پیروزشدن را یافتەاند!
از تجارب دیگران : آلمان: تلاش دولت برای محدود کردن حق اعتصاب
اخبار خارجی : غزه: اعتصاب کارگران خدمات...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: نقض حقوق شهروندی مهاجران افغان را محکوم کنیم!
از تجربۀ دیگران: اتحادیه های کارگری در امریکا – بخش آخر
اخبار خارجی: امریکا: افزایش حداقل دستمزد و اثر آن بر 1400...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: مقاومت امروز پرستاران، پیروزی آنان را رقم خواهد زد
از تجربۀ دیگران: طرحی از تاریخ و سرنوشت جنبش کارگری امریکا
اخبار خارجی: افزایش دستمزد کارگران بریتانیا پس از 6 سال متوالی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: گرانی نان؛ دستمزدها را افزایش دهید!
از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری در امریکا – بخش پنجم
اخبار خارجی: - بریتانیا: آیا کارگران خانگی مهاجر با بردگان یکسان‌اند؟
...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: افزایش قیمت نان؛ جهنم زندگی برای زحمتکشان
از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری در امریکا – بخش چهارم
اخبار خارجی:
- هند: ۳۰ سال پس از فاجعه‌ی بوپال، از رنج بازماندگان...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: مشاور رییس جمهور، خواستار حذف بیمە کارگران ساختمانی شد
از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری در امریکا – بخش سوم
اخبار خارجی: - کوبا: رشد سریع بخش خصوصی
- بلژیک:...

تحلیل هفته : اگر صادق اید، دعوت به تظاهرات کنید!
از تجارب دیگران : اتحادیه های کارگری در امریکا – بخش اول
اخبار خارجی : دانمارک: اعتراض زنان به شکاف دستمزد 17 درصدی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : طرح دولت، علیه منافع زحمتکشان
از تجارب دیگران : جنبشهای رادیکال در امرکای لاتین – بخش نهم (آخر)
اخبار خارجی : آلمان: الام طولانی ترین اعتصاب لکوموتیورانان...

تحلیل هفته: شما برای توسعە نیامدەاید، برای براندازی تشکل آمدەاید
دیگر کشور‌ها: جنبش‌های رادیکال در امریکای لاتین
یک منبع آموزش برای جنبش‌های اجتماعی (بخش هشتم)- نوشته‌ی آبهی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: تغییر قانون کار، بە کام کارفرمایان، علیە کارگر
دیگر کشور‌ها: جنبش‌های رادیکال در امریکای لاتین
اطلاعیه‌ها: - بیانیه‌ی اتحادیه آزاد کارگران ایران: تلاش برای اعمال تغییرات...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

- تحلیل هفته:
یک سال پس از ارزیابی اول
- بولتن کارگری یک ساله شد
- دیگر کشور‌ها:
- جنبش‌های رادیکال در امریکای لاتین
- اخبار خارجی:
- جهان
پیشنهاد غولهای...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : آقای رئیس جمهور شما راە اسلافتان را می روید!
از تجارب دیگران : جنبشهای رادیکال در امرکای لاتین – بخش پنجم
اخبار خارجی : جهان: روز جهانی برای کار برازنده...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : کسر حق بیمۀ بن کارگری به نفع کارفرمایان است
از تجارب دیگران : جنبشهای رادیکال در امرکای لاتین – بخش چهارم
اخبار خارجی : فرانسه: اعتصاب کارگران «یقه سفید»...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: هم‌بستگی کارگران در اعتصاب‌ها، تحول مبارزه را رقم خواهد زد
از تجارب دیگران: جنبشهای رادیکال در امرکای لاتین – بخش سوم
اخبار خارجی: اعتصاب کارگران بخش دولتی علیه اخراج‌های...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : کارگران با سازماندهی می توانند توازن قوا را تغییر دهند
از تجارب دیگران : جنبشهای رادیکال در امرکای لاتین – بخش دوم
اخبار خارجی : شیلی: اعتصاب دو روزه‌ی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : حکومت و کارفرمایان مزدبگیران را برده می خواهند
از تجارب دیگران : جنبشهای رادیکال در امرکای لاتین – بخش اول
اخبار خارجی : این حادثه نیست، این سرنوشت نیست، این...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : معدنچیان پیروز شدند، آیا دولت تمکین خواهد کرد؟
یادداشت : مبارزۀ کارگران بافق، درسی برای همۀ کارگران
از تجارب دیگران : حقوق اتحادیه ای در الجزایر- بخش...

صفحه‌ها