اسناد سازمان

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

خانم فرزانهٔ روستایی سازمان ما را بدون ارائهٔ هیچ گونه سند و مدرکی متهم به ارتکاب جرم سنگین هم‌کاری در وقوع جنایت علیه بشریت کرده است. سازمان ما علاوه بر تکذیب قاطع این اتهام، بر حق خود بر پی‌گرد...

نظر2
هوگو سابرال

نگرانی های شما مورد توجه من قرار گرفت. من مایلم بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای ادامه اجرای توافق هسته ای و بازگشت به صلح و امنیت در منطقه قائل است تأکید کنم.

بولتن بحثهای کنگره اول، از اول فروردین 1366 تا 15 اردیبهشت 1368

نظر2

آرشیو نشریه اکثریت، ۵ اسفند ۱۳۶۲ تا ۲۷ اسفند ۱۳۶۹، از شماره ۱ تا ۳۴۱

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران و جهان از شماره 1 تا 30

گروە کار مطالعاتی و پژوهشی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گسترش رابطە میان ترکیە و اقلیم کردستان، فاکتور جدیدی در مناسبات نوین در منطقە می باشد. باید بە این مناسبات توجە ویژە مبذول شود و آن را در خوانش موقعیتهای جدید در منطقە بشیوەای جدی بکار گرفت،

کمیسیون از دوستان و رفقایی که اسنادی از سازمان را در اختیار دارند، درخواست می کند که آنها را در اختیار سازمان بگذارند تا با تکمیل اسناد موجود و پس از بررسی و دسته بندی آنها، در اختیار علاقه مندان...

ما به سوسياليسمی دمکراتيک به عنوان جامعهاى بر پايه دمکراسی اجتماعی و مشارکتی، ژرفش و گسترش پيوسته دمکراسی و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصميم گيریهای اقتصادی، جامعه ای با سازماندهی...