پرویز داورپناه

ديروز اکبر محمدى، امروز احمد باطبى و فردا...؟

به جراًت می توان گفت که در صورت تشکیل جبهه وسیع نیروهای آزادیخواه در جهت صحیح و همگانی اقدامات و استفاده درست و کامل از وسائل و امکانات موجود در خارج از کشور می توان افکار عمومی جهانیان رابه پایمال شدن حقوق بشردر ایران معطوف ساخت. منظور من جبهه وسیع نیروها برای شکستن و یا سست کردن اختناق است.

آزادزنان و آزادمردان در بند نيز آزاده‌اند!

استمداد از سازمان‌هاى سياسى دموکرات و آزاديخواهان براى آزادى همه‌ى زندانيان سياسى ايران

از آنجا که مسئله‌ى دفاع از زندانيان سياسى ايران و مبارزه در راه آزادى آن‌ها يکى از حلقه‌هاى اصلى پيکار در راه استقرار آزاديهاى دموکراتيک در ميهن ماست ، اساساً هرگونه اتحاد عمل سياسى بين نيروهاى آزاديخواه و مترقى گامى در راه همبستگى و همکارى جبهه اپوزيسيون در سرنگونى استبداد دينى حاکم است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - پرویز داورپناه