کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد شاگردی نوین»

فراخوان علیه طرح استاد شاگردی

خطاب به همه کارگران، فعالان اجتماعی، تشکل های کارگری، معلمان، دانشجویان و تشکل های مدنی!

لبه تیز این تهاجم نه تنها زندگی کارگران، بلکه تمام اقشار اجتماعی را نشانه رفته است. طرح استاد شاگردی اگر ابطال نگردد به همه بخشهای کار، تولید، خدمات تأمین اجتماعی و سایر حوزه های اشتغال و حتی بازنشستگان سرایت داده خواهد شد

بخش: 
اشتراک در RSS - کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد شاگردی نوین»