علی کشتگر

جايگاه "ولايت مطلقه" پس از خامنه ای!

اين احتمال وجود دارد که با توجه به تنوع کانون های قدرت و تضاد منافع درونی طيف اصول گرا و مجلس خبرگان هيچ کس حائز رای لازم برای جانشينی خامنه ای نشود و آن چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش بينی کرده يک شورای چند نفره (سه نفره) به جای خامنه ای برگزيده شود. که در اين صورت نيز اين نهاد، ظاهر مقدس و آسمانی خود را از دست می دهد. شورايی از گرايش های متفاوت نمی تواند بستر ساز تقدس فردی باشد و همچون گذشته خودکامگی فردی اعمال کند. شورايی شدن نهاد ولايت فقيه هزينه اجتماعی و سياسی رهايی از حکومت مطلقه ولايت فقيه را کاهش می دهد و اين نهاد را به سود نهادهای انتخابی تضعيف می کند.

انگيزه کارشکنی فرانسه در مذاکرات ژنو!

در مساله حل منازعه هسته ای ايران و غرب نيز فرانسه بر خلاف دولت امريکا و ساير اعضای ٥+١ از ماهها پيش مواضعی همسو با دولت نتانياهو و عربستان اتخاذ کرده است، آن چنان که می توان گفت سياست اسرائيل و عربستان که در قبال منازعه هسته ای ايران کاملا هماهنگ است، حالا در مذاکرات هسته ای توسط وزارت خارجه فرانسه دنبال می شود. البته همسويی سياست خارجی فرانسه با دولت نتانياهو به ملاحظات مربوط به انتخابات داخلی فرانسه نيز مربوط می شود که در اين يادداشت به آن نمی پردازيم.

اشتراک در RSS - علی کشتگر