احسان دهکردی

سوسیالیستها و قدرت دولتی

دربند "مناسبات با قدرت" بهتر است که به جای قدرت سیاسی، قدرت دولتی آورده شود چون نیروی سیاسی که نقشه ای برای تسخیرقدرت دولتی ندارد اتفاقا برای گسترش قدرت سیاسی ازدرون جامعه تلاش می کند، اما به جای تسخیرقدرت در دولت بردخالت گری هرچه گسترده تر مردم وتوانمندی جامعه در اداره امورخود تأکید دارد.

مبارزه با پرچم رهائی از ایدئولوژیها (٢)

کدام چپ، کدام سوسیالیست؟، بخش دوم

خانواده چپ مارکسی می بایستی مرزبندی خود را با گذشته ای که در بسیاری از کشورهای دنیا به نام مارکس و سوسیالیزم بوده مشخص کند. و بعد در ادامه تلاش خود با گسست از آن راه و روش ها و نظریات، تعریف جدیدی از چپ مارکسی ارئه دهد. طبیعی است که در این راه هم به نظرات مارکس و هم به نظراتی که به طرفداری از اندیشه های او انجام گرفته برخوردمی شود.

سوسیالیست های چپ و سوسیال دمکراتها

امروز مشکل چپ مارکسی بزرگ شدن در کمیت نیست، و رسیدن به بزرگی بیان کیفیت جدیدی نیست، بلکه مهم شکل دادن به چپی دیگر است، چپی بر آمده از مارکس که خود را در این شرایط تعریف کند، یعنی مرزهای فکری خود را با چپ های لنینیستی، مائویستی و... مشخص کند و طرحی نو براندازد.

اشتراک در RSS - احسان دهکردی