سمیح ایدیز

بازگشت ترکیه به سیاست 'عدم تنش با همسایگان'

ناآرامی هایی که از دل بهار عربی زاده شدند در حال پاشیدن بذر نوعی عمل گرایی جدید در خاورمیانه اند. این رویدادها همچنین ترکیه را وادار ساخته اند که به سیاست "عدم تنش با همسایگان"اش بازگردد و تلاش کند در روابطش با کشورهای منطقه دوباره تعادل ایجاد کند.

اشتراک در RSS - سمیح ایدیز