سياست

بهزاد کریمی

مقوله های "نظام پارلمانی" و "نظام ریاستی"، مربوط به سیستم های دمکراتیک قدرت است و نه نظام ولایی. بنابراین، در نظام ولایت فقیه می باید که تز حذف "نظام ریاستی" و استحاله آن در باصطلاح "نظام پارلمانی...

فرخ نعمت پور

اما شاید بتوان گفت کە در میان علل مختلف پیشوازی جمهوری اسلامی از انقلابات منطقە، امر تقابل با غرب عامل تعیین کنندە، و در این مجموعە عنصر امنیتی یعنی حفظ امنیت نظام، عنصر مرکزی تر. فاکت مشخص نیز در...

فرخ نعمت پور

در واقع محسنی اژەای تنها با اختلافی چند روزە همان سخنان خامنەای را در مورد امنیت نظام و ارتباط آن با انتخابات پیش رو بیان و تکرار می کند. تنها با این فرق کە این بار وی بر خلاف خامنەای بە صراحت...

فرخ نعمت پور

خامنەای با این سخنان، پیامها ئی می فرستد کە اهداف آن تنها ناظر بر درخواست تعریف دوبارە نوع برخورد کشورهای غربی با مسائل کلان نیست، بلکە ناظر بر درخواست تعریف دوبارە جایگاە لااقل بخشی از رهبران...

فرخ نعمت پور

هم اکنون ما در صحنە سیاسی کشور لااقل با دو نوع تعبیر سیاسی از انتخابات آزاد در میان اصلاح طلبان و نیروهای معترض درون و پیرامون حاکمیت روبرو هستیم: یک درک موسوی گونە و درکی رفسنجانی مآبانە. و در...

فرخ نعمت پور

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە...

صادق کار

نیروی چپ در هر مکان و شرایطی کە قرار داشتە باشد در صورتی میتواند نیات انسانی و عدالت خواهانە خویش را عملی سازد کە صاحب برنامە و نقشە ایجابی عملی متناسب و منطبق با روحیە، فرهنگ و نیازهای روز جامعە...

فرخ نعمت پور

سکوت احمدی نژاد و یارانش (ملک زادە یک روز پس از حملات علیە او درمجلس گفتە بود کە پاسخش سکوت است) کە بە نوعی هماهنگی زیرکانە با نگرش خامنەای در خصوص عدم ایجاد تشنج بود، دیگر کارساز نیست (محمد یزدی...

مهدی فتاپور

خواست مشارکت در حیات سیاسی و رفع تبعیض بگونه های مختلف راه خود را برای تغییر باز میکند. جامعه ایران پس از بیست ودوم خرداد را دیگر نمیتوان به شرایط قبل از بیست و دوم خرداد بازگرداند.

فرخ نعمت پور

ا توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست...

فرخ نعمت پور

تا آنجا کە بە اعمال و کارکردهای روزانە برمی گردد، اساسا چنین فاکتها و نشانەهایی وجود ندارند. رژیم کماکان بە سرکوبهای شدید ادامە می دهد، و هنوز طیف بسیار وسیعی از اصلاح طلبان در زندانها بە سر می...

فرخ نعمت پور

جنبش سبز بعد از ضرباتی کە بە علت سرکوبهای شدید بر آن وارد آمد، در شرایط دشوارتری قرارگرفت، اما از لحاظ ذهنی فلج نشد. سران رژیم با پیشبرد چنین رویە تبلیغاتی در مورد جنبشهای منطقە، درصددند کە از...

صادق کار

کامییابی جنبش سبز و پیروزی مردم ما بر استبداد و بی عدالتی مستلزم گسترش پایگاە اجتماعی و تودە ای جنبش سبز بە میان کارگران و مزد بگیران است.

سهراب مبشری

باید درباره ایمنی تأسیسات هسته ای ایران سخن گفت تا بحث درباره پروژه اتمی ایران بدین محدود نشود که آیا جمهوری اسلامی سرگرم ساختن بمب اتمی است یا نه... جمهوری اسلامی بیش از آنکه پروژه اتمی خود را از...

بهزاد کریمی

اگر قرار باشد که اتحاد ملی بین همه شهروندان ایرانی شکل بگیرد، اگر ایران را برای همگان می خواهیم، اگر بر دمکراسی هستیم، و اگر جنبش سبز را جنبش شهروندان آزاد برای آزادی می خواهیم، راه ما یکی است :...

علی پورنقوی

اتکای یک جانبه به شعارهای فعلی جنبش اولاً به فاصله موجود میان رهبری و نیروی بالفعل آن می افزاید و ثانیاً طرق جذب لایه های غایب در آن را محدود خواهد کرد. اتکا به مواضع رهبری موجود آن، حمایت حامیان...

ا. رحمان

از این رو جناح راست افراطی در کشور ما که تمایلات شدید فاشیستی در رفتارهایش همواره نمودی آشکار داشته، استراتژی مشخصی دارد و آن، چه با استفاده از ابزار ولایت و روحانیت حامی خود و چه بدون آن خواستار...

فرخ نعمت پور

اینکە راست افراطی چگونە و بر حسب چە مشخصاتی این نبرد خود را در آیندە پیش خواهند برد، امریست مربوط بە آیندە، اما قرائن نشان می دهند کە لااقل در کوتاە ومیان مدت قادر بە حذف رقیب اصولگرای خود نیست....

عبدالستار دوشوکی

باید به جهانیان نشان داد که بمبگزاری و کشتار دست جمعی و جزم اندیشی مذهبی و مرگ آفرینی و مرگ پرستی هیچگونه جایگاهی در فرهنگ و مذهب حنفی بلوچها ندارد، و کشتار انسان ها تحت هیچ شرایطی و توسط هیچ...

صفحه‌ها