سياست

فرخ نعمت پور

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە...

صادق کار

نیروی چپ در هر مکان و شرایطی کە قرار داشتە باشد در صورتی میتواند نیات انسانی و عدالت خواهانە خویش را عملی سازد کە صاحب برنامە و نقشە ایجابی عملی متناسب و منطبق با روحیە، فرهنگ و نیازهای روز جامعە...

فرخ نعمت پور

سکوت احمدی نژاد و یارانش (ملک زادە یک روز پس از حملات علیە او درمجلس گفتە بود کە پاسخش سکوت است) کە بە نوعی هماهنگی زیرکانە با نگرش خامنەای در خصوص عدم ایجاد تشنج بود، دیگر کارساز نیست (محمد یزدی...

مهدی فتاپور

خواست مشارکت در حیات سیاسی و رفع تبعیض بگونه های مختلف راه خود را برای تغییر باز میکند. جامعه ایران پس از بیست ودوم خرداد را دیگر نمیتوان به شرایط قبل از بیست و دوم خرداد بازگرداند.

فرخ نعمت پور

ا توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست...

فرخ نعمت پور

تا آنجا کە بە اعمال و کارکردهای روزانە برمی گردد، اساسا چنین فاکتها و نشانەهایی وجود ندارند. رژیم کماکان بە سرکوبهای شدید ادامە می دهد، و هنوز طیف بسیار وسیعی از اصلاح طلبان در زندانها بە سر می...

فرخ نعمت پور

جنبش سبز بعد از ضرباتی کە بە علت سرکوبهای شدید بر آن وارد آمد، در شرایط دشوارتری قرارگرفت، اما از لحاظ ذهنی فلج نشد. سران رژیم با پیشبرد چنین رویە تبلیغاتی در مورد جنبشهای منطقە، درصددند کە از...

صادق کار

کامییابی جنبش سبز و پیروزی مردم ما بر استبداد و بی عدالتی مستلزم گسترش پایگاە اجتماعی و تودە ای جنبش سبز بە میان کارگران و مزد بگیران است.

سهراب مبشری

باید درباره ایمنی تأسیسات هسته ای ایران سخن گفت تا بحث درباره پروژه اتمی ایران بدین محدود نشود که آیا جمهوری اسلامی سرگرم ساختن بمب اتمی است یا نه... جمهوری اسلامی بیش از آنکه پروژه اتمی خود را از...

بهزاد کریمی

اگر قرار باشد که اتحاد ملی بین همه شهروندان ایرانی شکل بگیرد، اگر ایران را برای همگان می خواهیم، اگر بر دمکراسی هستیم، و اگر جنبش سبز را جنبش شهروندان آزاد برای آزادی می خواهیم، راه ما یکی است :...

علی پورنقوی

اتکای یک جانبه به شعارهای فعلی جنبش اولاً به فاصله موجود میان رهبری و نیروی بالفعل آن می افزاید و ثانیاً طرق جذب لایه های غایب در آن را محدود خواهد کرد. اتکا به مواضع رهبری موجود آن، حمایت حامیان...

ا. رحمان

از این رو جناح راست افراطی در کشور ما که تمایلات شدید فاشیستی در رفتارهایش همواره نمودی آشکار داشته، استراتژی مشخصی دارد و آن، چه با استفاده از ابزار ولایت و روحانیت حامی خود و چه بدون آن خواستار...

فرخ نعمت پور

اینکە راست افراطی چگونە و بر حسب چە مشخصاتی این نبرد خود را در آیندە پیش خواهند برد، امریست مربوط بە آیندە، اما قرائن نشان می دهند کە لااقل در کوتاە ومیان مدت قادر بە حذف رقیب اصولگرای خود نیست....

عبدالستار دوشوکی

باید به جهانیان نشان داد که بمبگزاری و کشتار دست جمعی و جزم اندیشی مذهبی و مرگ آفرینی و مرگ پرستی هیچگونه جایگاهی در فرهنگ و مذهب حنفی بلوچها ندارد، و کشتار انسان ها تحت هیچ شرایطی و توسط هیچ...

فرخ نعمت پور

در یک جمع بندی می توان گفت کە با توجە بە طرح مسائل دو طرف در مذاکرە و توافق برای ادامە آن در آیندە نزدیک، این بار ما در شرایط بهتری قرار گرفتەایم کە می تواند جامعە ایرانی و جهانی نگران از تعمیق...

فرخ نعمت پور

و این یعنی فروریختن پایەهای سنتی ـ مذهبی نظام. چنین امری می تواند نهایتا بە همگرایی طبقات و اقشار سنتی ـ مذهبی جامعە با اقشار و طبقات پایین و متوسط تبدیل شود، و بدین ترتیب بنیە اجتماعی جنبش فربەتر...

مهدی فتاپور

نیروهایی که از موضع رادیکال با تاکید بر این خواست موافق نیستند، انتخابات آزاد را بعنوان یکی از پایههای دمکراسی و یکی از خواستهای برنامهای استراتزیک تایید میکنند. این اشتراک میتواند زمینه دیالوگ و...

فرخ نعمت پور

بنابراین شاید بتوان گفت کە با توجە بە تجربە موجود و بویژە استفادە گستردە دولت احمدی نژاد از نیروهای امنیتی، دولت احمدی نژاد ترکيبی از فرم مشروعیت سنتی (بدون روحانیت) و سلاح را به کار گرفته است. در...

فرخ نعمت پور

در مقابل نیروهای سنتی، تنها جایی کە احمدی نژاد می توانست و می تواند بە آن تکیە کند همانا طبقات و اقشار متوسط جامعە است، جایی کە در آن محلی برای احمدی نژاد باقی نماندە است. طبقات و اقشار متوسط کە...

نادر عصاره

با این شواهد و نشانه ها، جای تردید نیست که حکومت اسلامی، و پیش از همه، خامنه ای مثل احمدی نژاد، هم در میان روحانیون منتقد و معترض و هم در بین روحانیون فرصت طلب و آخوندهای حکومتی، «قم» را از دست می...

صفحه‌ها