سياست

فرخ نعمت پور

بی گمان رد فلەای نامزدهای اصلاح طلب و میانەرو، با همین برنامە و نگاە استراتژیک خامنەای و شرکاء ارتباط دارد. سیب قرار است بعد از افتادن از شاخە درخت، در دامن خودی ها بیافتد. آنان می دانند برجام...

فرخ نعمت پور

شاید ما در آیندە، شاهد حاکمیت یکدستی خواهیم بود کە در یک بستر اجتماعی پلورال در حوزەهای سیاسی، اجتماعی و مدنی ناچار بە اعمال قدرت خواهد بود. و این خصوصیت اصلی کشور را تشکیل خواهد داد. یعنی از طرفی...

فرخ نعمت پور

و این تکرار کمیک تاریخ ایران است کە هموارە میان قدرت در حوزە خارجی و قدرت در حوزە داخلی تناسب معقولی وجود ندارد. اگر می خواهید کشور قدرتمندی داشتەباشید، قبل از هر چیز بە فکر ایجاد نظامی عادلانە با...

فرخ نعمت پور

در واقع نظام، خود از طریق خودتحریمی بە نجات خود برخاستە است! و در این مسیر روی رای چند میلیونی کە بە نفع اصولگرایان کە در کشور وجود دارد سرمایە گذاری کردەاست و نیز بر روی توان امنیتی و نظامی کە با...

فرخ نعمت پور

تجربە بە ما می گوید کە جامعە عرصە تعارض منافع و دیدگاههائی هستند کە نهایتا نمی توانند با هم بە سازش برسند، و یکی از آنها باید زمین بازی را ترک کند. یعنی گاها رئالیسم سیاسی بر اجماع سیاسی چیرە می...

فرخ نعمت پور

در واقع بدترین سناریوی ممکن همانا پذیرش وضعیت بحرانی بعنوان وضعیت نرمال است زیرا کە انگیزە مردم برای یک زندگی بهتر عملا بیشتر عقب نشینی کردە و روحیەای مسلط می شود کە در آن حفظ وضعیت موجود، و یا...

نظر4
فرخ نعمت پور

قدرت تکنولوژی در زمینە نظامی دارد کم کم چهرە منطقە را تغییر می دهد، و بە همراە آن قدرتمندتر شدن فشار سیاسی ـ دیپلماتیک کە بر اسرائیل وارد می آید نشان از آن دارد کە جو عمومی حتی بدنبال گسترش روابط...

حجت نارنجی

با کانديداتوری تاجزاده فضای انتخاباتی در فضای مجازی به ويژه در کلاب هاوس داغ شده بود اما پس از سخنان آقای خامنه ایی و مصوبه اخیر شورای نگهبان، فضای عمومی در مورد انتخابات بیش از پیش به سردی رفته و...

فرخ نعمت پور

بیهودە نیست کە چە در صورت پیروزی اصلاح طلبان و چە در صورت پیروزی اصولگرایان و یا تحریم، ما هیچگاە شاهد کنشهای مردمی در بعد انتخاباتها برای تثبیت پیروزی آنها و پیشبرد خواستەهایشان نبودەایم.

نظر1
فرخ نعمت پور

شاید اساسا اپوزیسیون نباید وارد بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شود، آنقدر کە ملزم بە افشاگری، روشنگری و تحلیل حول آن است. چنین زمینەای، در صورت انتقال آن بە بطن جامعە، می تواند خودبخود منجر بە...

نظر1
فرخ نعمت پور

انتظار آن می رفت کە جها ن غرب کە خود را لیبرال دمکراسی می داند بعد از تجربە ترامپ در ایالات متحدە آمریکا، این بار با روش و نمای جدیدی ظاهر شود و این بە واقعیت تلخ واقف باشد کە از جملە علل...

فرخ نعمت پور

سالهاست کە سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر دکترین امنیتی استوار است و دلیل آن را هم وجود پایگاههای متعدد نظامی آمریکا در منطقە و رقابت با کشورهای سنی عرب اعلام کردەاند، اما کیست کە نداند دکترین...

فرخ نعمت پور

از طرف دیگر دفاع ظریف از پلورالیسم در سیاست خارجی (حضور همزمان قدرت میدانی، دیپلماسی و اقتصادی)، در واقع بە عقب راندن نیروهای تندرو است کە حضور و قدرت خود را تنها در بخش میدانی می بینند. نیروئی کە...

فرخ نعمت پور

برای تغییر واقعی چارەای نیست کە باید بیشتر بە روندهای داخلی دخیل بست و طولانی بودن آنها هم چیزی از این واقعیت نمی کاهد. عنصر خارجی تنها آنگاە جایگاە واقعی خود را باز می یابد کە تابع آن باشد....

فرخ نعمت پور

موضع خامنەای بە احتمال زیاد فعلا مشخص نیست. شاید او منتظر آن است ببیند نتیجە مذاکرات با غربی ها بە کجا می رسد. اگر غرب مایل بە امتیازدهی در سطح مورد نظر نظام باشد، بی گمان موضع میانەروها و اصلاح...

نظر1
اکونومیست ترکیه - ترجمه رضا کاویانی

رئیس جمهور اردوغان و متحدان ملی گرای او اکنون سلاح جدیدی را علیه صداهای ناخوشایند و منتقد حتی در عرصه پزشکی به کار می گیرند. طبق قانون جدیدی که در ۲۷ دسامبر توسط پارلمان ترکیه تصویب شد، دولت مجاز...

گزارش از رویترز - ترجمه رضا کاویانی

پیش زمینه اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور، انفجارهایی بود که در سال ۲۰۱۴ در انبارهای مهمات چک اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن دو نفر از کارکنان آنجا گردید. جمهوری چک، روسیه را مسئول مستقیم این حوادث...

نويسنده: کلاوس ارینگفلد ترجمه از: رضا کاويانی

فیدل کاسترو فرمانده انقلاب کوبا در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱، طی یک پیام رادیویی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا را به حملات هوایی به شهرهای کوبا متهم کرد. ایالات متحده آمریکا، دقیقاً ۶۰ سال پیش برای سرنگونی...

بر اساس همین باورها تخریب در تأسیسات هسته ای نطنز در کشورمان را در روز بیست و دوم فروردین برابر با یازده آوریل سال جاری محکوم و اعلام می کنیم که این عمل تلاشی هولناک است با هدف به آتش کشیدن منطقه...

 ترجمه: رضا کاویانی 

... توجه و حمایت از محیط زیست و ارزش های سبز در مرکز این تحول قرار دارند. ما مشاغل جدیدی هم درهمین جهت ایجاد می کنیم و از فن آوری های جدید برای تولید انرژی استفاده می نماییم . باید فضای سبز بیشتری...

صفحه‌ها