سياست

بهرام حسین زاده

اما وقایع پیرامون ما و بخصوص قیام مردم قرقیزستان و سرنگونی رژیم آن کشور، چشمان مرا بیشتر به روی این حقیقت گشود که: "جنبش غرورآفرینِ سبز ما، تابعی از روندی عمومی در جهان نیست. بلکه نمودی از خردورزی...

فرخ نعمت پور

آیا طرح هدفمند کردن یارانهها تنها یک طرح اقتصادی است، و یا این که یک طرح سیاسی نیز هست که اساسا دو هدف را نشانه گرفته است: جذب نیرو به دور دولت احمدی نژاد، و سبک کردن بار دولت در صورت تشدید تحریم...

بهروز خلیق

تضعیف موقعیت روحانیت در ساخت قدرت، بمعنی حذف آن در قدرت نيست. روحانيت هنوز به مثابه يکی از مولفههای قدرت در جمهوری اسلامی به حساب میآيد ولی اکنون در راهبرد جمهوری اسلامی جزو نيروهای اصلی به حساب...

بهروز خلیق

ساختار سياسی جمهوری اسلامی، ساختار پيچيده، چند وجهی و در حال تغيير است. گرچه جمهوری اسلامی از آغاز حيات آن تا به امروز حکومت ايدئولوژيک بوده که دين و دولت را درهم آميخته است، ولی نمیتوان جمهوری...

عماد بهاور

پروژه بنیادگرایان در "دو بخش" و برای دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد طراحی شده بود. در چهار سال اول وی ماموریت داشت تمام پتانسیل های ایجاد شده در عرصه مدنی در دوران اصلاحات را از بین برده، یا تحت...

بهزاد کریمی

جنبش سبز در رویکرد انتخابات آزاد است که دامنه هر دم فزونتری بر خود خواهد گرفت و در اعراض از این رویکرد ملی است که می تواند بشکند. در انتخابات آزاد، هم تحول طلبان جا می گیرند و هم اصلاح طلبان؛ هم...

بهزاد کریمی

کشور ما از یکسو در ادامه سیر طبیعی تاریخ خود و با در نظر داشت تحولات ساختاری بزرگ در جامعه طی دهه های اخیر به گونه ای شتابانتر بستر رشد جدی هویتهای ملیتی شده است و اما از دیگر سو، بر اثر حاکمیت سی...

فرخ نعمت پور

متاسفانه در دوره پیش رو، ما بار دیگر با اوجگیری بحران دیگری در منطقه روبرو خواهیم بود. بحرانی که در آن هم نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی از آن تغذیه خواهند کرد و هم مشابه همین نیروها در آمریکا....

ف. تابان

یک مشکل دیگر، مشکل بین نیروهای اپوزیسیون دموکرات و لائیک کشور با سازمان مجاهدین خلق است. مناسبات خصمانه و صددرصد نفی کننده ای که بین مجاهدین و باقی اپوزیسیون جاری است، به نظر من اشتباه است....

مجید عبدالرحیم پور

از نظر من در لحظه کنونی تمرکز قوا حول آزادی علیه استبداد دینی حاکم، سیاست عملی و بسیج گر و راهگشای جنبش مردمی و سبز واقعاً موجود در مسیر انتخابات آزاد و دیگر اهداف دمکراتیک و عدالت جویانه ایجابی و...

جمشید طاهری پور

نيروی محرکه اصلی تحولات دموکراتيک در ايران جنبش های اجتماعی است. "استبداد دينی" را بر بنياد توان و توانائی جامعه مدنی ايران، در طی يک فرايند مدنی – سياسی و مسالمت آميز، و در شعاع استراتژی همرأئی...

بهزاد کریمی

اصلی ترین هدف جنبش های مطالبات ملی می باید متوجه تصحیح نگاههای غیر دمکراتیک درملیت اکثریت کشور نسبت به دیگر ملیت ها وارتقاء شعور و وجدان شهروندی در همه ساکنان کشور به سود شهروندی برابر حقوق باشد....

فرخ نعمت پور

برای شغل خبرنگار که با کنکرتها و اخبار مشخص سروکار دارد، سخن گفتن از همه مردم و نقل قول کردن یک جمله از همهآنان، نهامری کنکرت بلکه سیاسی و جانبدارانه تلقی می شود، امری که با اخلاق روزنامهنگاری...

مجید عبدالرحیم پور

در کشور ما، در شرایط کنونی و در لحظه کنونی، تمرکز قوا حول آزادی علیه استبدادحاکم، سیاست وشعار فراگیر، فعال، بسیجگر، جذاب و موثر ترین و براترین سیاست کاربردی جنبش مردمی و سبز ایران و راهگشای جنبش...

فرخ نعمت پور

کروبی بر خلاف موضع گیریهای نسبتا راديکال اولیه خود، که خود را در افشاگریهای بی محابا و اعلام مواضع سریع نشان می داد، این بار در هیئت دیگری ظاهر شده است، که همانا هیئت پیش برنده خط تفاهم میانی با...

فرخ نعمت پور

آیا می توان گفت که ما باز در مرحله تکرار همین تجربه مماشات از طرف اصلاح طلبان قرار گرفتهایم؟ آیا می توان گفت که این بار نیز علیرغم مقاومت بهتر و جانانهتر اصلاح طلبان، آنان باز ناامید از توان قطعی...

نظر1
جمشید طاهری پور

برای اين که جنبش سبز مردم ايران کماکان ببالد و پيش رود، سکولار- دموکرات های ايران بايد صفوف خود را فشرده تر سازند و بيش از پيش توانائی های خود را در پاسخ سکولار- دموکراتيک به مسائل جنبش سبز و از...

آنچه محرک این حرکت است نیروی بی پایان آن اندیشه ای است که زمانه آن فرا رسیده است و بقول رمان نویس فرانسوی ویکتور هوگوهیچ ارتشی از چنین اندیشه ای نیرومند تر نخواهد بود و دقیقا به همین خاطر است که...

بهزاد کریمی

رای متحد شدن با دیگرمولفه های جنبش، ابتدا لازم است که ما خود را حول برنامه سیاسی شایسته دمکراسی سکولار متحد سازیم وبا قرار دادن خواست کنار گذاشته شدن اصل ولایت فقیه از ساختارجمهوری بمثابه بنمایه و...

فرخ نعمت پور

برای گذار به جامعهای نوین، جامعه ما ناچار به برخورد انتقادی مجدد با میراث خمینی حتی در میان طیف مذهبیهای اصلاح طلب نیز هست. یعنی همانطور که در نظرات بخشی از مشارکتیها و شخص آیت الله منتظری هم بود...

صفحه‌ها