سياست

فرخ نعمت پور

آمریکا با چنین کاری می خواهد از لحاظ روانی نیز این ضربە کاری را بە دیپلماسی ایران وارد آورد کە دیگر جمهوری اسلامی نتواند به عنوان اولین قدرت منطقە محسوب شود، و بنابراین باید از موضع دیگری خود را...

فرخ نعمت پور

طبق اصل ٨٩ مجلس توانایی استیضاح رییس جمهوری را دارد، و بر مبنای اصل ١٢٢ "رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای...

فرخ نعمت پور

اما از موضوع علت سخنان اخیر کروبی و نوع برخورد خامنەای کە بگذریم، آنچە در اینجا اهمیت اساسی دارد، همانا نوع سخنان ضد انتخاباتی و یا بهتر بگوییم "انتخابات گریز" کروبی می باشد. اعلام این موضع، حال...

فرخ نعمت پور

… با توجە بە این کە تضعیف کابینە امری داخلیست، می ماند دروغها و رفتارهای عجیب وغریب مشائی در مورد مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی رژیم در انظار عمومی کە همگان را بە تعجب واداشتە است. یعنی این کە احمدی...

فرخ نعمت پور

جریان حاکم کە از طرد و راندن قاطع جریان مخالف از صحنە سیاسی و اجتماعی کشور ناتوان و درماندە است، علاوە بر اعمال شدیدترین سرکوبها، هر از گاهی بە سیاست نرمش بعد از شکنجە و سرکوب در گفتار روی می آورد...

نادر عصاره

بموازات مبارزه علیه عوامل ایجاد شرایط خطیر کنونی برای کشور ایران، نگرانی بسیاری از آزادیخواهان از سکوت موسوی و کروبی در باره بحران هسته ای، نگرانی است که بایست با صدای هرچه رساتر اعلام شود. باید...

ک. معمار

هیچ آرزومندی، این دشواری را نمی خواهد آنان بر جانشان هموار کنند تا دیکتاتور سرش را به سمت زندان برگرداند. امروز همه در بهت و اضطراب روزهای رفته بر آنان بسر می برند و دل نگران هستی شان هستند. زندان...

بهزاد کریمی

براستی چه چیز طبیعی تر از این استنتاج که: می باید از بازی تغییرات در میدان، به تغییر خود میدان بازی گذر کرد؟ و چه جای شگفتی دارد هرگاه که درخواست آزادی رای و سلامت رای، و خواسته انتخابات آزاد به...

بهزاد کریمی

صف آرایی سیاسی در ایران کنونی، مشخصاً حول دمکراسی تعین دارد. در یکسو، نیروها و جریانهای دمکرات اعم از دمکراتهای سکولار و دمکراتهای غیر سکولار هستند که روند بغرنج همگرایی با یکدیگر را طی می کنند و...

فرخ نعمت پور

حال با تصویب قطعنامه چهارم، استراتژی مورد نظر رژیم شکست خورده است. ظاهرا وضعیت چنین می طلبد که استراتژی جدیدی تدوین شود. اما آیا دولت کودتائی احمدی نژاد را آنچنان درایتی هست که دارای پلانهای...

محمد اعظمی

یک حزب سیاسی تمامی وظایف نهادهای حقوق بشری را داراست. ازاینروست که احزاب مدرن تقویت این نهادها را از وظایف خود می دانند، در عین حال استقلال آنها را نیز به رسمیت می شناسند. به جرات می توان ادعا کرد...

مریم سطوت

وظیفه سازمانهای مدافع حقوق بشر نه تغییر قدرت سیاسی است و نه تقویت اصلاح طلبان، حتی اگر همه اعضا آن به چنین ضرورتی معتقد باشند. وظیفهشان نه تدوین خط مشی سیاسی است و نه پذیرش خط مشی این یا آن حزب....

فرخ نگهدار

دولت جمهوری اسلامی، به ویژه پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، انکار هولوکاست و انکار حق موجودیت اسرائیل را پیش کشیده و هرگونه صلح با اسرائیل را ناممکن خوانده و از هر نوع جنگ علیه اسرائیل بر حق دانسته...

علی پورنقوی

آنانی که جنایت ۱۳۶۷ را همچنان سربه مهر و غیرقابل گفتگو می خواهند و می دارند، در این حکم کروبی که "موضوع اعدامها در سال ۶۷ نامشخص و مبهم است" پتانسیلی "تهدیدآمیز" را تشخیص داده اند. این پتانسیل...

فرخ نعمت پور

کاملا واضح است که سخنان طرفین بطور خیلی صریح و شفاف نشان دهنده بروز فاز دگرگونهای در روابط ایران و روسیه است، روسیهای که در سالهای اخیر در امر مناقشه بر سر پرونده اتمی ایران بطور عمومی در کنار...

فرخ نگهدار

این که چرا کیهان به خود اجازه می دهد این گونه بی حساب به هر کس تهمت بزند و دروغ ببافد حامل این حقیقت است که این محافل برای دوام حکومت خود هیچ نیازی به جلب اعتماد مردم (رای دهندگان) ندارند. دروغ...

بهزاد کریمی

فردا که در کتاب تاریخ این سرزمین، صفحه مرگ جانگداز فرزاد کمانگر- این آموزگار دلسوخته راه صمد بهرنگی ها- و چهار جانباخته دیگر نوزدهم اردیبهشت سال 1389 گشوده شود، بر بالای آن، تیتررا چنین خواهند...

ف. تابان

آزادی، خواست طبقه ی کارگر است، بنابر این این جنبش با خواست طبقه ی کارگر بیگانه نیست، می تواند خواست های دیگری هم بر آن اضافه شود، اما کسانی که از کارگران دعوت می کنند کنار بکشند چون این جنبش «با...

فرخ نعمت پور

اما تشدید روزافزون جو امنیتی کشور و عدم توانائی سران دولت کودتا در حذف قطعی رقیب نشان دهنده این واقعیت اند که نه تنها جنبش سبز از میدان حذف نشده است، بلکه کماکان مسئله اصلی می باشد و عنصری تعیین...

بهروز خلیق

ما سازمان را باز کرديم و دمکراسی را در زندگی سازمانی به کار گرفتيم. از جمله در تامين حقوق اعضا، مناسبات درون سازمانی و ساختارهای تشکيلاتی و پذيرش نگاههای مختلف در چارچوب جريان چپ. در اين زمينه ما...

صفحه‌ها