سياست

جمشید طاهری پور

از منظر فرهنگ سياسی جامعه محور، موضوع محوری در جنبش سبز؛ کسب قدرت نيست! بلکه برپائی و تحکيم جامعه مدنی نيرومندی است که می تواند اراده حکومت کنندگان را تحت نظارت و کنترل خود در آورد و جامعه را در...

سپیده صلحجو

جنبش سبز نه از آن رو که راه حل هایی آماده دارد که هیچ گروهی ندارد بلکه از آن رو که امکان طرح خواست های اقشار و جنبش های مردمی مختلف را می دهد باید مورد حمایت واقع شود. حل مشکلات عمیق جامعه فقط در...

فرخ نعمت پور

امتیازدهی های کشورهای جهان در مسیر حل مناقشات داغ جهان البته به فراموشی هائی در مورد یک سری مسائل حقوق بشری منجر می شود. اما با توجه به احتمال هرچند کم برپائی جنگی دیگر در منطقه خاورمیانه، این...

فرخ نعمت پور

طرحهای اقتصادی احمدی نژاد در راستای تکمیل برنامههای تقابلی خود با جناحهای مخالف داخل کشور، و نیز در راستای تامین موقعیت مالی دولت خود در هنگامه تقابلهای بیشتر جهانی است. امری که ربطی به مشکلات...

نادر عصاره

آقای کدیور! در سخنرانی خود برای جا انداختن حکومت دینی سعی کرده اید مخالفین خود را به دشمنی با دین مردم متهم کنید. به این گفته صریح گوش کنید: برای دموکراسی بهمان اندازه ای که جدائی دین از دولت...

جمشید طاهری پور

جنبش سبز مانند هر پديدار اجتماعی که زايش و رشد و تکامل خود را دارد، زنده، پويا و در حال رشد و بالندگی است و به هيچ رو نمی توان و نبايد موجوديت بالنده آن را، منحصر به خواست و نظرگاه اين يا آن شخصيت...

نادر عصاره

پنج ماه بعد از حرکات مطالباتی اولیه در اعتراض به تقلب انتخاباتی، تحت تاثیر روش های زورگویانه و وحشیانه مامورین رژیم حاکم، شعارها و روش های بکار گرفته شده در تظاهرات مردم در 13 آبان تفاوتی هایی را...

فرخ نعمت پور

شاید یکی از آبشخورهای امروزه تهدیدات خامنهای و جعفری، که اولی زیر سئوال بردن انتخابات را جرم دانست و دومی از خاموش نشدن آتش فتنه سخن گفت، همین باشد. بدین معنی که تشدید جو خشونت و ناامنی در منطقه...

مجید عبدالرحیم پور

جنبش سبز بازتابی از شکل گیری، عمل کرد و تاثیر متقابل فرایندهای همسو و ناهمسو، سازگار و ناسازگار، سازنده و مخرب بود. توان و قدرت جنبش سبز تنهادر چند میلونی بودن و خیابانی بودن آن نبود ونیست، در...

محمد مالجو

برای سران سیاسیِ جنبش اعتراضی حالا دیگر تعقیب استراتژیِ «حاکمیت دوگانه ی کارکردی» چندان محلی از اعراب ندارد اما خواسته یا ناخواسته به تقریر مطالبات حداقلی اکتفا کرده اند تا زمینه ی اخراج نهایی شان...

فرخ نعمت پور

منطقه ما به شفاف سازی در عرف دیپلماسی خود نیاز دارد، و با توجه به نیاز همه کشورها از جمله ایران و آمریکا و اسرائیل بدان، ایجاد و پیشبرد آن امری امکان پذیر است. تحول سیاست در منطقه به جرات بیشتری...

مجید عبدالرحیم پور

در 30 سالی که گذشت، درجامعه ایران در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی، تغیبرات و دگرگونی های جدی و مهمی در سمت گذر ایران به جامعه مدرن دمکراتیک رخ داده است. امروز برای حذف...

محمد اعظمی

مهمترین وظیفه ما در شرایط کنونی کمک به تداوم این جنبش است. در تدوام این جنبش، امکان جذب ایده های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه بسیار بالاست. در این شرایط بیش از هر چیز اهمیت دارد هر تجمعی را با...

نظر1
مهدی فتاپور

با پذیرش این ایده و قبول اینکه، تلاش برای تبدیل شعار یک گروه یا یک گرایش به خواست جنبش ویا معرفی آن با این شعار به زیان جنبش است. با پذیرش چنین متدی یافتن و توافق با شعارهایی که بتواند مورد پذیرش...

فرخ نعمت پور

واقعیت این است که عقب نشینی های دولت کودتا آغاز شده است. اما اینکه بویژه ابعاد آن در صحنه داخلی تا کجا خواهد رفت، بستگی مستقیم به تداوم قوی جنبش اعتراضی مردم دارد.

تقی رحمانی

شكل گیری نهادهای غیر رسمی مدنی به عنوان مكمل، حیات بخش و متحرك و مؤثر میتواند راه سبز امید را شكوفاتر كند. این نهادها در محله، مدرسه، دانشگاه، محیط كار و میان دوستان و خانوادهها میتواند به وجود...

فرخ نعمت پور

علیرغم قدرت عظیم اقتصادی سپاه ما هنوز شاهد نقش قاطع و بی بدیل آن در بخش اقتصادی نیستیم، اما اگر وضع به همین منوال پیش برود در آینده البته چنین تحولی را نیز شاهد خواهیم بود. در واقع قدرت بی بدیل...

فرخ نعمت پور

بروز شکافهای درون و برون نظام و متعاقب آن اعتراضات میلیونی مردم به روند انتخابات که بشدت دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داده است، می طلبد که با سیاست برون افکنانه سعی می شود افکار عمومی به مسائل...

جمشید طاهری پور

بجای غايت خواهی و مطلق پنداری های مألوف و تمکين به عادت قوی سياه و سفيد کردن ها، بهتر است در متن خاکستری "شدن" باقی بمانيم و به ضرورتی بيانديشيم که "تغيير" نام دارد!

فریدون احمدی

پایبندی به توافق نانوشته و هدفی که جنبش آزادی خواهانه کنونی در برابر خود نهاده است یعنی به شکست کشاندن دولت کودتا و حامیانش ضرورت دارد و از پیشتازاندن روندها و طرح شعارهای زودرس باید اجتناب کرد و...

صفحه‌ها