سياست

علی رضا جباری (آذرنگ)

براى از كار انداختن ماشين دولتى سرمايهء بازارى و بوروكراسى وابسته به آن به درونى كردن انديشهء دموكراسى در جامعه و بردن آن به ميان توده هاى محروم نيازمنديم كه خود رابطه اى تنگاتنگ و كنش-واكنشى با مبارزه در راه تحقق حقوق انسانى و شهروندى دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهى اجتماعى به ميان توده ها چگونه مى توان به اين هدف رسيد؟

مجید تولایی

همين قدر مى دانم كه حق مسلّم من و ميليون ها تن ديگر در اين كشور نه چوب خوردن از شوراى امنيت سازمان ملل است و نه تأمين منافع ملى روس ها. همين قدر مى دانم كه براى من و ميليون ها ديگر، هيچ حقى مسلّم تر از آگاهى و آزادى وجود ندارد

احمد فرهادی

نه تنها خود تسليحات اتمى براى ما امنيت تامين نمى كند بل كه صحبت كردن از آن نيز براى كشور ما نا امنى به ارمغان مى آورد. در اين شرايط بحرانى اگر اوضاع چنين پيش رود، نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاك نشان. دست در دست هم بگذاريم و با هم فكرى هم راه هاى مناسب را بييابيم. فاجعه در آستانه در ايستاده است

فریدون احمدی

مجسمه بودا که در باميان منفجر می شود، پرچمی که لگد کوب و سوزانده می گردد، صليبی که به آتش کشيده می شود، انسان هائی که به خاطر عقايدشان کشته و اسير می شوند، اردوگاه های مرگ هيتلری اين جنايت بارترين پديده قرن بيستم که انکار می شود، همچون کاريکاتور پيامبر مسلمانان که انتشار می يابد، همه و همه جريحه دار کردن عواطف ميليون ها انسانی است که اين پديده ها و مظاهر برايشان عزيز و مقدس است. بخشی از مسلمانان که به آسانی عواطف و احساساتشان جريحه دار می شود، حق جريحه دار شدن احساسات را برای ديگری قائل نيستند و عواطف ديگران را به هيچ می انگارند

فرخ نعمت پور

جامعه ايران به درازاى عمر رژيم، جامعهء مبارزات پراکنده، اما مداوم بر عليه جمهورى اسلامى بوده است. در اين مدت دراز، هيچ حرکتى اعتراضى حتى در فرم نسبتاً متشكل و قوى آن نتوانسته است هميارى و همکارى همه طبقات، اقشار و نيروهاى اجتماعى را جلب کند....

چپ تاريخچة دويست ساله دارد. می بايستی معلوم کنيم که ما به کدامين مرحله از تاريخ چپ گرايش داريم. عدالت اجتماعی بدون عدالت اقتصادی معنايی بجز استفاده ابزاری برای حمايت از يک ايدئولوژی «آشتی طبقاتی» نمی تواند باشد. البته چپ جانبدار است ولی کدامين طبقه وچگونه جانبداری.

فرخ نعمت پور

در مقابل ناسيوناليسم عربی در منطقه، ما شاهد برآمد يک نيروی سياسی اسلامی از طيف سني_شيعی هستيم که ضمن اينکه با القاعده روابط و يا همخوانی ندارد، ميتواند بهتر از ناسيوناليستهای عرب، منافع آمريکا در منطقه را در شرايط کنونی تأمين کند

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای تهيه کننده نامه "جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور" نيز مطمئن باشند که به طريق اولی خواهند توانست از امکان مطالعه و کار روی اسناد ارائه شده به کنگره دهم و تاثير گذاری بر آنها برخوردار شوند. اين رفقا ميتوانند مانند ساير فدائيان در داخل و خارج کشور با مراجعه به سايت اينترنتی سازمان و نشريه کار در جريان همه تلاش های فکري، برنامه ای و سياسی سازمان قرار بگيرند و البته پيش از اين نيز می توانستند با مراجعه به اين سايت و نشريه، خواست خود را با مسئولين سازمان در ميان بگذارند و در صورتی اقدام به انتشار بيرونی آن می کردند که خواست خود را بی پاسخ می يافتند.

سهراب مبشری

سه شنبه ۴ بهمن ١٣٨۴، در سايت اينترنتی اخبار روز مطلبی با تيتر «در دفاع از سوسياليسم!» و تحت عنوان «نامه جمعی از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت (داخل کشور) به رهبری سازمان» درج شد که حاوی ارزيابی ها و احکام معينی درباره تحولات فکری دو دهه اخير در يکی از مهمترين اجزای تشکيل دهنده جنبش چپ ايران است، ارزيابی ها و احکامی که تصويری يکسره منفی از اين تحولات می سازد.

درحاليکه با گسترش ارتباطات اينترنتی و رو در رو بين فدائيان داخل كشور با سازمان، لازم است شورای مركزی با پيشبرد بحث های تئوريك جدی و گسترده دربين فدائيان داخل و خارج پيش از برگزاری كنگره دهم ترتيباتی را اتخاذ نمايد، كه در كنگره آينده به صراحت و عاری از هرگونه پرده پوشی موضع و اعتقاد خود را نسبت م–ل، ماترياليسم تاريخی و سوسياليسم اعلام نموده، نحوه برخورد با امپرياليسم جهانی و عملكرد های آن در گستره ملی و جهانی را مشخص سازد.

علی افشاری

ورود به جام جهانی فوتبال که در سايه تلاش اعضاء غيور تيم ملی فوتبال کشورمان و پشتيبانی همه جانبه و يکپارچه مردم ايران حاصل شده است, مربوط به حکومت و دولت نمی باشد

ديده بان حقوق بشر:
وزير داخله جمهوری اسلامی به جنايت عليه بشريت متهم است

ديگر دورانی که افراد در خلوت و خاموشی هر آنچه ميخواستند انجام ميدادند و فکر ميکردند تا ابد بر مسند قدرت تکيه دارند گذشته است. نرم هايی در جهان در حال شکل گيری هستند که بر اساس آنها فرد و ملت مورد ظلم واقع شده محکوم به پذيرش ظلم در داخل نيست و ميتواند در جهان بيرون دادخواهی کند. ديگر محکمه های محلی و ملی آخرين مراجع رسيدگی به موارد نقض حقوق انسانی نيستند

اتحاد جمهوریخواهان ایران

هفدهم دسامبر 2005 ( 26 آذر 1384 ) شنبه- بحث های پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران به موضوع استراتژی های مختلف سياسی در ايران فردا اختصاص يافت. آقايان حسين باقرزاده فعال سياسي، مهرداد مشايخی و رضا فانی يزدی فعالان جمهوريخواه در اين جلسه ابتدا به سخنرانی و مجادله پرداخته و سپس به سوالات حاضران پاسخ گفتند

دارا گلستان

تا جائی که به آمريکا مربوط ميشود، ادامه ديپلماسی کنونی و سعی به بردن موضوع به شورای امنيت تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آينده در آمريکا مطرح است و هر چند از احتمال استفاده از زور همواره صحبت می شود، ولی پيش بينی اشپيگل در مورد حملات به تاسيسات هسته ای رژيم در بهار ٨٥ کلا بی پايه به نظر می رسد.

سهراب مبشری

بر مردم ايران، کسانی حکومت می کنند که برايشان مهم نيست عواقب سياستها و تصميمهايشان برای ايمنی و زندگی مردم چه خواهد بود

سهراب ماندگار

جبهه خواهان دموکراسی در ايران برای تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر، عدالت اجتماعي، رعايت حقوق زنان، حقوق خلق ها و برگذاری رفراندم جهت تشکيل مجلس موسسان و نه تعيين نظام ميباشد. اين جبهه به هيچ وجه دارای رهبری فرد و گروه خاص نيست

بهروز خلیق

نگاه جريان راست افراطی به مسائل جامعه و حوزه های مختلف زندگی اجتماعی، نگاه نظامی ـ امنيتی و راهبرد آن کاربست "قهر" است. سياستهای خارجی جريان راست افراطی را نميتوان از سياستهای آن در داخل کشور منفک کرد. اين نگاه و راهبرد به عرصه سياست خارجی هم امتداد يافته است

مهدی فتاپور

از بوجود آوردن ترديد و کم اهميت جلوه دادن هرگونه امتياز مبنی بر شرع يا ارث در حاکميت چه از سوی مشروطه خواهان اسلامی و يا پادشاهی و يا جمهوريخواهانی که تصور ميکنند برای شکل دادن اتحاد بايد در اين جهت سخن گويند بيش از همه اقتدارگرايان حاکم سود خواهند برد.

سهراب مبشری

من اطمينان دارم بشريت در سراسر جهان و از جمله در ايران و آمريکا، بسيار زودتر از آنچه تئوريسين های آخرالزمانی تصور می کنند، نظريات آنان را به تاريخ خواهد سپرد و انسان گرايی را به عنوان محور سياست ورزی دوباره کشف خواهد کرد

خسرو شمیرانی

مبنای فراخوان بر پيشگيری از برتری تمايلات گروهی و سازمانی بر پايه مفاد اعلاميه جهانی حقوق‌ بشر و ميثاق‌های آن قرار داده‌ شده است و هرگونه برتری و امتياز عقيدتی، تباری، جنسيتی و غير آن ميان شهروندان كشور نفی شده و حاكميت كشور به گونه ‌ای مستقل از اراده فرد و مبنی بر اراده ملی طلب شده است

صفحه‌ها