سياست

فرخ نعمت پور

علیرغم قدرت عظیم اقتصادی سپاه ما هنوز شاهد نقش قاطع و بی بدیل آن در بخش اقتصادی نیستیم، اما اگر وضع به همین منوال پیش برود در آینده البته چنین تحولی را نیز شاهد خواهیم بود. در واقع قدرت بی بدیل...

فرخ نعمت پور

بروز شکافهای درون و برون نظام و متعاقب آن اعتراضات میلیونی مردم به روند انتخابات که بشدت دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داده است، می طلبد که با سیاست برون افکنانه سعی می شود افکار عمومی به مسائل...

جمشید طاهری پور

بجای غايت خواهی و مطلق پنداری های مألوف و تمکين به عادت قوی سياه و سفيد کردن ها، بهتر است در متن خاکستری "شدن" باقی بمانيم و به ضرورتی بيانديشيم که "تغيير" نام دارد!

فریدون احمدی

پایبندی به توافق نانوشته و هدفی که جنبش آزادی خواهانه کنونی در برابر خود نهاده است یعنی به شکست کشاندن دولت کودتا و حامیانش ضرورت دارد و از پیشتازاندن روندها و طرح شعارهای زودرس باید اجتناب کرد و...

علی مختاری

ما در هر حرکت مسالمت آميز و مدنی که موجب تداوم جنبش اعتراضی و بيانگر مخالفت مردم با دولت کودتا باشد، فعالانه شرکت می کنيم. ما مدافع طرح هرچه گسترده تر مطالبات سياسی، اجتماعی و آزاديخواهانه مردم...

جمشید طاهری پور

در سرتاسر بيانيه شماره 11 آقای موسوی هيچ نشان و اثری از واژگان شهروند، دموکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر نيست! غايب بودن اين واژگان در بيانيه موسوی و برنامه 9 ماده ای او، بيانگر ماهيت اصلاح طلبی...

بهروز خلیق

اکنون برای نيروهای سياسی اين مسئله مطرح است که چه چشماندازی در مقابل ما قرار دارد؟ آيا بلوک قدرت عقب خواهد نشست و برای ترميم وجهه خود به جنبش اعتراضی امتياز خواهد داد؟ و يا اينکه به سرکوب شديدتر...

فرخ نعمت پور

سئوال این است: اصلاح چگونه، بر اساس چه شرایطی و با حضور چه کسانی؟ آیا این اصلاح می خواهد که با عرفهای بین المللی ارتباط برقرار کند، یا خیر؟ در مورد انتخابات عادلانه و منصفانه در جهان ضوابط و...

فرخ نعمت پور

همان گونه که در ترکیه و پاکستان، ارتش تکیهگاه اصلی حفظ کشور و سیستم سیاسی است، سپاه پاسداران نیز می خواهد در ایران همان نقش را بازی کند. این نقش امکان پذیر نیست مگر این که عوامل سپاه، هم در فرم...

جمشید طاهری پور

بنظر می رسد تحول در اوضاع سياسی کشور، موجبات تعامل ميان اصلاح طلبان و تحول خواهان را فراهم آورده است و اگر هژمونخواهی بگذارد و نيز غايت خواهی که هنوز گام اول را برنداشته، جنبش مردم را در گام صدم...

بهروز خلیق

طرح الگوی مشخص فروم از جانب ما بدين دليل بود که فروم هم دربرگيرنده احزاب، سازمانها و جبهه های سياسی است و هم شامل جنبشهای اجتماعی، سازمان های غيردولتی و تشکلهای دمکراتيک و فعالين سياسی، حقوق بشر و...

بهزاد کریمی

انقلاب بهمن باغرق شدن در دریای سنت بود که به ناگزیر اسلامی شد، اما جنبش سبز قد علم کرده در برابر بدترین محصولات نظام جمهوری اسلامی، همانا در مدرن و نو بودنش است که معنی دارد وخواهد توانست که دوام...

ملیحه محمدی

چنین آرایش قوایی برای مردم یک موقعیت ویژه محسوب می شود که در پناه آن بتوانند از بار و کثرت ضرباتی که می گیرند بکاهند .زیرا که حکومت باید بخشی از توان خود را مصروف این نیروهایی کنند که در پایه و...

فریدون احمدی

این حرکت یک جنبش اجتماعی است نه جنبش بلاواسطه سیاسی. بدین سبب در شرایط کنونی هر کوششی برای تعریف و محصور کردن آن در قالب و چارجوب یک ساختار سیاسی، چه در سمت پیش تازاندن آن، چه در سمت به واپس...

بهزاد کریمی

جنبش خود بنیاد، حبابی نیست که به یکباره بترکد.... این نوع جنبش، استوار بر آگاهی به حق خویش است و سرسخت در ایستادگی برسر آن... حساب شده پیش میآید و سنجیده عقب مینشیند؛ پیروزی را آسان نمیبیند اما به...

حبیب الله پیمان

در حال حاضر هم چنین به نظر میرسد كه عدهای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القای این معنا را دارند كه گویا تحت...

جمشید طاهری پور

به نظرم ميان آنچه که در خيابان می گذرد و اين مجلس انس خالی از اغيار حکومت کنندگان، نسبتی برقرار است که رفسنجانی آن را نمايندگی می کند!؟ خدمت بزرگ رفسنجانی در اين خواهد بود که سرکوب را سد کند و...

جمشید طاهری پور

تأسيس "گفتمان دموکراسی" پديداری نوپديد در تاريخ انديشه در ايران است. گذار انسان ايرانی از وجود صاحب تکليف به هستنده ی دارنده حق، شرط لازم برای تآسيس "گفتمان دموکراسی" بوده است و در پی آن موجب عينی...

فرد هالیدی
ترجمه از:
محمود شوشتری

حکومت ایران تلاش بسیاری کرد تا شاید تظاهرات شهروندان را سرکوب کند. ولی اعتراضات تاریخی و هوشمندانهٔ مردم آغازگر راهی برای آینده از طریق نقب زدن و احیای خواستههای واقعی انقلاب ۳۰ سال پیش شد.

مهدی فتاپور

منادرست آنست که این جنبش حول خواست های عمومی که تا به حال شکل گرفته در همان مضمون جنبشی آن تداوم یابد و مناسبات درون آن نیز بر همین اساس سازمان یابد. کوشش برای سازماندهی های کلاسیک و اشکال هرمی...

صفحه‌ها