سياست

فریدون احمدی

آقای موسوی نیز می داند که این سبز، دیگر "سبز سادات" نیست، فریاد سبز انسان ایرانی بویژه زن ایرانی است علیه هرگونه تبعیض و تحمیل و برای رویش آزاد زیر آفتاب رها از حجاب ابر. و حتا آن فریاد "الله اکبر...

ملیحه محمدی

باری، کودتا انجام شد اما از انجا که سرنوشت همه کودتاها لزوماً پیروزی نیست، این کودتا نیز تا همین اکنون پیروز نشده و به عیان شکست خورده است! کودتاگران به هر وسیله دیگر درست یا نادرستی که متوسل شوند...

احمد فرهادی

اگر راست میگویید و میخواهید درست عمل کنید، چرا میترسید چشم مردم ایران و جهان ناظر بر اعمال شما باشد؟ نیکوکاران نگران انعکاس اعمالشان نیستند و از روشنایی نمیهراسند، دزدان و توطئهگران هستند که به...

رضا اکرمی

در چنین شرایطی مسئولیت حکم می کند، تفاوتهای ناشی از دیدگاه و تاکتیک در زمینه های مختلف از جمله همین انتخابات را آگاهانه کنار بگذاریم و بکوشیم به آراء ریخته شده در صندوقها احترام گذاشته شود. در بر...

علیرضا جباری (آذرنگ)

مرم نیز نباید انتظار داشته باشند كه بدون طرح و خواهان پاسخگویی شدن حكومت منتخب و دولت درقدرت به خواسته ها ومطالبات خویش بتوانند به جایگاه شایسته ی كشوری با ویژگی های كشورما در عرصه ی جهانی دست...

دانش باقرپور

این نظام زیر پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ایران تحمیل کرده است، که هیچ فصل مشترکی بین این قوانین و اصول جمهوریت و مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود...

نادر عصاره

اگر آقای موسوی با معیار کفر و الحاد به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی می نگرد، در مورد جوانان و اقشار مدرنی که باورهای سنتی را با اخلاق مدنی جایگزین می سازند و در باره احزاب شناخته شده و پرسابقه ای...

فرخ نعمت پور

نهایتاً می توان گفت که در دوره جدید پیشبرد سیاست التقاتی خواهد بود از رفرمیسم و تحول طلبی. رفرمیسم، پایه خود را در امر مشارکت برای تغییر در حاکمیت باز می یابد و تحول طلبی در تقویت و حضور فعال در...

فرخ نعمت پور

حال سئوال این است که برای آقای لاریجانی که خود را اصولگرا می داند و به تبع ادامه دهنده راستین خط آقای خمینی، چگونه است که جنگی که به گفته خمینی نعمتی الهی بود، حال به وسیلهای برای کوبیدن و زدن...

فرخ نعمت پور

در بازی میان عرف و ایدئولوژی، حتی با آمدن دوباره اصلاح طلبان نیز، اگرچه عنصر ایدئولوژی در رویکرد خارجی بویژه تضعیف خواهد شد، اما آنان نیز بر عنصر اسلام اصرار بسیار دارند، و باز کماکان این همان...

لئونيد ايواشف
ترجمه از:
گروه پويا ـ بلژيک

درحال حاضر، امکان تجاوز به ايران بسيارزياد است ولى آشکار نيست که آيا کنگره امريکا با اين حمله موافقت خواهد کرد يا نه. يک تحريک براى حذف اين مانع اخير کافى است: حمله به اسرائيل، حمله به يک هدف...

از كره،‌ ويتنام و افغانستان تا كودتاهاى نظامى تحت حمايت «سيا» در آمريكاى لاتين و آسياى جنوب شرقى، هدف همه آنها، تضمين استيلاى نظامى و حاكميت اقتصادى آمريكاست كه فرمول اوليه آن در دكترين ترومن بوده...

جمعى از هواداران سازمان فدائيان خلق ایران - اكثريت (سوسيال دموكرات داخل كشور)

جامعه ما درحال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شكاف اصلى، شكاف سنت وتجدد است وشكاف عمده ما به‌حساب مى‌آيد.

دانش باقرپور

جدا از پيش‌برد اتحادهای موردی چنان (آزادی زندانيان سياسی و رفع تبعيض جنسی عليه زنان) سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مثابه نيرويی چپ، دمکرات، جمهوری‌خواه و آينده‌نگر ائتلاف (ميان‌مدتی) را در...

حسن نادری

گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعريف ميکند. براين اساس که جامعه مدنى شامل يک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى ميباشد و نميتواند آنطوريکه مارکس تشريح ميکند، به مجموعه منافع...

بهروز خلیق

حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه...

احمد آزاد

مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاى خود بايد به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل تمايل شديد رفقاى اکثريتى [به وحدت چپ] می‌توان...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

صرف به كارگيرى مداوم واژه‌ی اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى، صدور قطعنامه و فراخوان و تدوين پلاتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نيروهاى سياسى، خود حاكى از...

فریدون احمدی

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند،...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى...

صفحه‌ها