سياست

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى...

سپیده صلحجو

در خواست ما از رفقا اين است كه در كنگره‌ى پيش رو، خواستار تفسير سوسياليسم با هدف پاسخگويى به خواست‌هاى مردم و تدوين برنامه‌اى براى هدف‌گيرى دستيابى به قدرت و راهبرى مردم بشوند

سیامک سلطانی

ترديدى نيست که صدام جنايت‌کار بود و شايسته مجازات، اما مجازات اعدام وى آن چيزى نبود که مى‌توانست در اين برهه از زمان، کمکى باشد به روشنگرى و تقويت دوستى ميان انسان‌ها و ايده احترام به انسان و هر...

فرخ نعمت پور

هيچوقت فکر نميکردم که‌ با وجود تنفرى که‌ از صدام حسين از همان اوان جوانى در ذهنم ريشه‌ دوانيده‌ بود، با ديدن صحنه‌ اعدامش، آن تنفر جايش را به‌ رحم وشفقت بدهد. نفرتم به‌ رحم تبديل شده‌ بود! راستى...

حسن زهتاب

ما معتقدیم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست .گذر از نظام سرمایه داری یعنی جایگزین کردن" ارزشهای انسانی و ارزشهای سوسیاایستی" به جای "ارزش اضافی" از آماجهای ماست.

بهروز خلیق

به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسياليستى در بطن‌ جامعه‌ سرمايه‌دارى شکل‌ مي‌گيرد و سوسياليسم‌ مي‌تواند بر پايه‌ آن‌ها گسترش‌ يابد. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظيفه‌ امروز مي‌...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى“ و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظاير آن...

بهروز خلیق

جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاريسم و حکومت دينى در آميخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى...

فریدون احمدی

ساختار نظام سياسی مبتنی بر عدم تمرکز و اداره فدراليستی کشور که بر خودگردانی گسترده اداری و مالی متکی است، به مثابه يکی از ضروريات استقرار دمکراسی در ايران، می‌تواند در مناطقی که تقسيمات کشوری بر...

حسن نایب هاشم

ما کوشش خواهيم کرد که نيروهاى جمهوری‌خواه و دمکرات در سيماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى، در دفاع از خواست‌هاى دمکراتيک مردم وارد مذاکره شوند.

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکيم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنيم و از پاى...

اصل برابر حقوقى زنان و مردان در همة عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى به عنوان اصلى تغيير ناپذير گنجانده مى شود. شرط لازم آن جدايى تمامى قوانين از اصول و احکام مذهبى است و همة قوانين و...

احمد فرهادی

ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌...

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

کمک های لجیستکی نظامی و مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و نیز حماس و حمایت سوریه از این دو جریان ، از عوامل جدی تقویت این دو جریان تروریست و بنیادگرا در منطقه می باشد !
بنابراین استقرار...

دانش باقرپور

فقدان « حقوق روشن مالکيت » در ايران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به رسميت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پيشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسير توسعه شده است....

بهروز خلیق

ما تعرض عليه بلوک قدرت ولايت فقيه ـ راست بنيادگرا و مبارزه براى تامين آزاديهاى سياسى و حقوق بشر و همکارى نيروهاى آزاديخواه در اين زمينه را بيش از پيش بسيج کننده ترين و نافذترين سياست درراستاى...

علی اکبر حق پژوه

ما فدراليزم را به‌دليل ساختار سياسى و تشريك قدرت، كه از تمرکز قدرت و اداره کشور جلوگيرى كرده و جامعه را برخودگردانى ادارى و مالى عمومى متکى مى‌كند، يکى از راهكارهاى استقرار عدالت در ايران، در جهت...

دانش باقرپور

سياست‌ورزان زيرک، به نقش و اهميت اجتماعى و فرهنگى طبقه متوسط آگاهند. آنها مى دانند که واردکردن اين معادله در سياست‌گذاری‌ها مى تواند بستر بازى را در ايران تغيير دهد.

سیامک فرید

عاملين هولوکاست پس از شکست نازی‌ها در جنگ محاکمه شدند و به گناه خويش اعتراف کردند ولى هنوز محاکمه‌اى براى عاملين قتل عام زندانيان سياسى در سال ۶۷ صورت نگرفته است. عاملينى که هنوز در اين حکومت نقش...

دارا گلستان

موضوع عراق حداقل تا پايان رياست جمهورى بوش، در مرکز توجه آمريکا باقى خواهد ماند. اين براى ايران فرصت خوبى است که وارد روندى بشود که به عادى شدن رابطه‌اش با آمريکا بيانجامد. اما هرگز نبايد فراموش...

صفحه‌ها