سياست

ريچارد کلارک و استيون سيمون
ترجمه از:
مهرداد

شرايط کنونى يادآور شرايط حمله به عراق است. به ياد آوريم زمانى را که رييس جمهور در ماه مى ٢٠٠٢ اعلام کرد "برنامه جنگ در دستور کار نيست"، در حاليکه ماه‌ها بر روى جزئيات چگونگى اشغال عراق کار شده بود...

دارا گلستان

منابعى که "هرش" با اتکاء به آنها گزارش خود را تهيه کرده يقينا منابعى واقعى، مطلع و نزديک به محافل سياستگزار در آمريکا هستند. واقعى بودن منابع اما به تنهائى به معناى صحت گزارش "نيويورکر" يا صحت...

سهراب مبشری

حکومت جمهورى اسلامى ايران، کشور ما را به موقعيتى دچار کرده است که اکنون در مطبوعات معتبر آمريکا سخن از حمله اتمى به ايران مى رود، بدون اينکه موج گسترده اى از اعتراض، سراسر جهان را در نوردد....

فرخ نعمت پور

ميزان مخالفت افکار عمومى در آمريکا در رابطه با ادامه جنگ در عراق مرتبا بالا ميرود و اين کشور اعتبار خود را در افکار عمومى جهانى به شدت از دست داده است. از طرف ديگر جمهورى اسلامى به شدت در عرصه...

مرتضی صادقی

با توجه به روى کار آمدن دولت احمدى نژاد در نيمه اول سال ١٣٨۴ امکان و وقت کافى براى لغو مصوبه دولت در سال ١٣۷٠ وجود داشت. اما واگذار کردن بررسى اين مصوبه به آخرين روزهاى سال در خوش بينانه ترين حالت...

سهراب مبشری

ميلياردها انسان در سراسر جهان و ده ها ميليون انسان در ايران که شمار آنان رو به افزايش نيز هست، برآنند که مبارزه اجتماعى و سياسى، بايد از راه هاى مسالمت آميز و در چارچوب معينى صورت گيرد که به طور...

ش. سیامک

سازمانهاى غير دولتى که با دور زدن رقابت بر سر قدرت سياسى، غير مستقيم تحولات سياسى در کشور را نشانه گرفته اند، عليرغم فشارهاى سنگين اخير بر خود، کماکان حضور خود را در جامعه تجربه ميکنند و به...

سهراب مبشری

نيروهاى آزاديخواه ايرانى بايد با شعارهاى «نه به جنگ براى اورانيوم»، «نه به فقر براى اورانيوم» و «نه به انزوا براى اورانيوم»، پاسخ دعوت به «مجاهدت بزرگ» را بدهند. اين جنگ مردم ايران نيست، جنگ امثال...

سهراب مبشری

سخنان روحانى، از آن جهت حائز اهميت است که وى نزديک به دو سال، بالاترين نماينده حکومت در مذاکرات هسته اى بوده است و بر اساس اطلاعات خود، اعلام مى کند که جمهورى اسلامى اساس فعاليت خود براى دستيابى...

علیرضا جباری (آذرنگ)

براى از كار انداختن ماشين دولتى سرمايهء بازارى و بوروكراسى وابسته به آن به درونى كردن انديشهء دموكراسى در جامعه و بردن آن به ميان توده هاى محروم نيازمنديم كه خود رابطه اى تنگاتنگ و كنش-واكنشى با...

مجید تولایی

همين قدر مى دانم كه حق مسلّم من و ميليون ها تن ديگر در اين كشور نه چوب خوردن از شوراى امنيت سازمان ملل است و نه تأمين منافع ملى روس ها. همين قدر مى دانم كه براى من و ميليون ها ديگر، هيچ حقى مسلّم...

احمد فرهادی

نه تنها خود تسليحات اتمى براى ما امنيت تامين نمى كند بل كه صحبت كردن از آن نيز براى كشور ما نا امنى به ارمغان مى آورد. در اين شرايط بحرانى اگر اوضاع چنين پيش رود، نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از...

فریدون احمدی

مجسمه بودا که در باميان منفجر می شود، پرچمی که لگد کوب و سوزانده می گردد، صليبی که به آتش کشيده می شود، انسان هائی که به خاطر عقايدشان کشته و اسير می شوند، اردوگاه های مرگ هيتلری اين جنايت بارترين...

فرخ نعمت پور

جامعه ايران به درازاى عمر رژيم، جامعهء مبارزات پراکنده، اما مداوم بر عليه جمهورى اسلامى بوده است. در اين مدت دراز، هيچ حرکتى اعتراضى حتى در فرم نسبتاً متشكل و قوى آن نتوانسته است هميارى و همکارى...

چپ تاريخچة دويست ساله دارد. می بايستی معلوم کنيم که ما به کدامين مرحله از تاريخ چپ گرايش داريم. عدالت اجتماعی بدون عدالت اقتصادی معنايی بجز استفاده ابزاری برای حمايت از يک ايدئولوژی «آشتی طبقاتی»...

فرخ نعمت پور

در مقابل ناسيوناليسم عربی در منطقه، ما شاهد برآمد يک نيروی سياسی اسلامی از طيف سني_شيعی هستيم که ضمن اينکه با القاعده روابط و يا همخوانی ندارد، ميتواند بهتر از ناسيوناليستهای عرب، منافع آمريکا در...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای تهيه کننده نامه "جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور" نيز مطمئن باشند که به طريق اولی خواهند توانست از امکان مطالعه و کار روی اسناد ارائه شده به کنگره دهم و تاثير گذاری بر آنها برخوردار...

سهراب مبشری

سه شنبه ۴ بهمن ١٣٨۴، در سايت اينترنتی اخبار روز مطلبی با تيتر «در دفاع از سوسياليسم!» و تحت عنوان «نامه جمعی از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت (داخل کشور) به رهبری سازمان» درج شد که...

درحاليکه با گسترش ارتباطات اينترنتی و رو در رو بين فدائيان داخل كشور با سازمان، لازم است شورای مركزی با پيشبرد بحث های تئوريك جدی و گسترده دربين فدائيان داخل و خارج پيش از برگزاری كنگره دهم...

علی افشاری

ورود به جام جهانی فوتبال که در سايه تلاش اعضاء غيور تيم ملی فوتبال کشورمان و پشتيبانی همه جانبه و يکپارچه مردم ايران حاصل شده است, مربوط به حکومت و دولت نمی باشد

صفحه‌ها