سياست

سهراب مبشری

سخنان روحانى، از آن جهت حائز اهميت است که وى نزديک به دو سال، بالاترين نماينده حکومت در مذاکرات هسته اى بوده است و بر اساس اطلاعات خود، اعلام مى کند که جمهورى اسلامى اساس فعاليت خود براى دستيابى...

علیرضا جباری (آذرنگ)

براى از كار انداختن ماشين دولتى سرمايهء بازارى و بوروكراسى وابسته به آن به درونى كردن انديشهء دموكراسى در جامعه و بردن آن به ميان توده هاى محروم نيازمنديم كه خود رابطه اى تنگاتنگ و كنش-واكنشى با...

مجید تولایی

همين قدر مى دانم كه حق مسلّم من و ميليون ها تن ديگر در اين كشور نه چوب خوردن از شوراى امنيت سازمان ملل است و نه تأمين منافع ملى روس ها. همين قدر مى دانم كه براى من و ميليون ها ديگر، هيچ حقى مسلّم...

احمد فرهادی

نه تنها خود تسليحات اتمى براى ما امنيت تامين نمى كند بل كه صحبت كردن از آن نيز براى كشور ما نا امنى به ارمغان مى آورد. در اين شرايط بحرانى اگر اوضاع چنين پيش رود، نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از...

فریدون احمدی

مجسمه بودا که در باميان منفجر می شود، پرچمی که لگد کوب و سوزانده می گردد، صليبی که به آتش کشيده می شود، انسان هائی که به خاطر عقايدشان کشته و اسير می شوند، اردوگاه های مرگ هيتلری اين جنايت بارترين...

فرخ نعمت پور

جامعه ايران به درازاى عمر رژيم، جامعهء مبارزات پراکنده، اما مداوم بر عليه جمهورى اسلامى بوده است. در اين مدت دراز، هيچ حرکتى اعتراضى حتى در فرم نسبتاً متشكل و قوى آن نتوانسته است هميارى و همکارى...

چپ تاريخچة دويست ساله دارد. می بايستی معلوم کنيم که ما به کدامين مرحله از تاريخ چپ گرايش داريم. عدالت اجتماعی بدون عدالت اقتصادی معنايی بجز استفاده ابزاری برای حمايت از يک ايدئولوژی «آشتی طبقاتی»...

فرخ نعمت پور

در مقابل ناسيوناليسم عربی در منطقه، ما شاهد برآمد يک نيروی سياسی اسلامی از طيف سني_شيعی هستيم که ضمن اينکه با القاعده روابط و يا همخوانی ندارد، ميتواند بهتر از ناسيوناليستهای عرب، منافع آمريکا در...

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای تهيه کننده نامه "جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور" نيز مطمئن باشند که به طريق اولی خواهند توانست از امکان مطالعه و کار روی اسناد ارائه شده به کنگره دهم و تاثير گذاری بر آنها برخوردار...

سهراب مبشری

سه شنبه ۴ بهمن ١٣٨۴، در سايت اينترنتی اخبار روز مطلبی با تيتر «در دفاع از سوسياليسم!» و تحت عنوان «نامه جمعی از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت (داخل کشور) به رهبری سازمان» درج شد که...

درحاليکه با گسترش ارتباطات اينترنتی و رو در رو بين فدائيان داخل كشور با سازمان، لازم است شورای مركزی با پيشبرد بحث های تئوريك جدی و گسترده دربين فدائيان داخل و خارج پيش از برگزاری كنگره دهم...

علی افشاری

ورود به جام جهانی فوتبال که در سايه تلاش اعضاء غيور تيم ملی فوتبال کشورمان و پشتيبانی همه جانبه و يکپارچه مردم ايران حاصل شده است, مربوط به حکومت و دولت نمی باشد

ديده بان حقوق بشر:
وزير داخله جمهوری اسلامی به جنايت عليه بشريت متهم است

ديگر دورانی که افراد در خلوت و خاموشی هر آنچه ميخواستند انجام ميدادند و فکر ميکردند تا ابد بر مسند قدرت تکيه...

اتحاد جمهوریخواهان ایران

هفدهم دسامبر 2005 ( 26 آذر 1384 ) شنبه- بحث های پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران به موضوع استراتژی های مختلف سياسی در ايران فردا اختصاص يافت. آقايان حسين باقرزاده فعال سياسي، مهرداد مشايخی و رضا...

دارا گلستان

تا جائی که به آمريکا مربوط ميشود، ادامه ديپلماسی کنونی و سعی به بردن موضوع به شورای امنيت تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آينده در آمريکا مطرح است و هر چند از احتمال استفاده از زور همواره صحبت می...

سهراب مبشری

بر مردم ايران، کسانی حکومت می کنند که برايشان مهم نيست عواقب سياستها و تصميمهايشان برای ايمنی و زندگی مردم چه خواهد بود

سهراب ماندگار

جبهه خواهان دموکراسی در ايران برای تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر، عدالت اجتماعي، رعايت حقوق زنان، حقوق خلق ها و برگذاری رفراندم جهت تشکيل مجلس موسسان و نه تعيين نظام ميباشد. اين جبهه به هيچ وجه...

بهروز خلیق

نگاه جريان راست افراطی به مسائل جامعه و حوزه های مختلف زندگی اجتماعی، نگاه نظامی ـ امنيتی و راهبرد آن کاربست "قهر" است. سياستهای خارجی جريان راست افراطی را نميتوان از سياستهای آن در داخل کشور منفک...

مهدی فتاپور

از بوجود آوردن ترديد و کم اهميت جلوه دادن هرگونه امتياز مبنی بر شرع يا ارث در حاکميت چه از سوی مشروطه خواهان اسلامی و يا پادشاهی و يا جمهوريخواهانی که تصور ميکنند برای شکل دادن اتحاد بايد در اين...

سهراب مبشری

من اطمينان دارم بشريت در سراسر جهان و از جمله در ايران و آمريکا، بسيار زودتر از آنچه تئوريسين های آخرالزمانی تصور می کنند، نظريات آنان را به تاريخ خواهد سپرد و انسان گرايی را به عنوان محور سياست...

صفحه‌ها