سياست

ترجمه از: رضا کاويانی

آندرس آراوز نامزد چپ شکست خود را پذیرفت. او در جمع هواداران خود گفت: "این یک شکست در انتخابات بود، اما یک شکست سیاسی یا اخلاقی نبود." وی اعلام کرد که با رقیب خود گیلرمو لاسو تماس گرفته و پیروزی...

فرخ نعمت پور

با شروع دور تازە مذاکرات ایران و کشورهای غربی حول مسئلە برجام، تحرکات اسرائیل برای ضربەزدن بە این روند شدت تازەای یافتەاست. دولت ناتانیاهو درصدد است کە بە هر طریقی کە شدە بە حل دیپلماتیک مسئلە...

ترجمه: رضا کاویانی

"سیاستمداران همیشه از روایت سیاه در برابر سفید استفاده کرده اند. آن ها می خواهند ما را تقسیم کنند، اما با همه بی عدالتی هایی که وجود دارد، ما می خواهیم در اینجا در این شهر ماخاندا با هم متحد شویم...

نظر1
فرخ نعمت پور

بە نظر نمی رسد هستە سخت قدرت در کشور از اهمیت رابطە با غرب بی آگاە باشد و بخواهد تمام تخم مرغهای خود را در یک سبد قراربدهد، بە همین جهت هنوز این امکان وجود دارد کە در دور ریاست جمهوری جدید، فردی...

نظر1
فرخ نعمت پور

جواب جمهوری اسلامی در تهدید موجودیت اسرائیل، نە تهدید متقابل، بلکە همگامی با کشورهای جهان و پذیرش قطعنامەهای سازمان ملل از طرف اسرائیل و عمل کردن بدانهاست. راە تامین امنیت اسرائیل اساسا از طریق...

فرخ نعمت پور

دو گانە یا دو ضلع 'گفتمان سازی' و 'نگاە بە بالا'، قادر بە تغییر وضعیت موجود نیستند، این مثلث تنها با ضلع سوم کە همانا حضور اعتراضی و مدنی مردم است، کامل می شود. با توجە بە اینکە وضعیت معیشتی مردم...

فرخ نعمت پور

شتاب گرفتن گفتوگوها حول برجام با محوریت اروپائی ها و خبرهای نسبتا مثبتی کە می رسند، حاکی از آنند کە قبل از انتخابات روند احیای برجام را بە جائی قابل قبول برسانند. یعنی درست همانگونە کە در این سوی...

فرخ نعمت پور

نظام حاکم بر کشور از همان اوائل بە قدرت رسیدن، با منشی کە در پیش گرفت بە شعار اصلی خود کە 'نە شرقی نە غربی' بود خیانت کرد، زیرا با در پیش گرفتن دشمنی با ایالات متحدە عملا خود را از امکاناتی کە در...

فرخ نعمت پور

ترامپ با سیاست های خود بە جنبش اعتراضی و مدنی مردم ضربات سختی وارد نمودە است. در عوض، اینجا و آنجا در اقصا نقاط پیرامونی کشور بر فعالیت گروه های تروریستی و مسلح افزودە شدە است کە آن هم بهیچ وجە...

فرخ نعمت پور

آسیب شناسی مبارزات مدنی در کردستان تنها بە این موارد ختم نمی شود. باید گفت کە با توجە بە توان نیروهای سرکوب در مواجهە با مردم، بست نشینی در خانەها و بیرون نیامدن، امکان رژیم در کشتار و دستگیری...

نظر1
بهزاد کریمی

حکومت در نهایت راهی جز کنار آمدن و تمکین به یک سری مطالبات امریکا ندارد. می داند که باید امتیاز دهد و عقب نشینی کند. اما از آن نوع که خود درهم نشکند! آنچه که در ظاهر امر بر انتخاب سیاست ایستادگی...

فرخ نعمت پور

اما بغیر از هشدار بە اروپا، یک پروژە دیگر می تواند همکاری ایران با اروپا در زمینە مذاکرات موشکی و سیاست های منطقەای باشد. امروزە دلواپسان در ایران اصرار دارند کە اروپا را بە اهرمی تشبیە کنند کە...

فرخ نعمت پور

شاید بتوان گفت کە عدم حضور جدی این طبقە در اعتراضات خیابانی در دی ماە و ماههای اخیر قبل از هر چیز ناشی از سردرگمی این طبقە در یافتن نقش خود در جامعە در شرایط تغییر کیفی این طبقە است. طبقەای کە...

بهزاد کریمی

القاء این فکر نادرست و مهلک و عمدتاً هم توسط جناح های حکومتی به افکار عمومی مبنی بر اینکه خیزش های ضد حکومتی خطر به اصطلاح تجزیه کشور را در پی دارند، عملاً در خدمت جلوگیری از تحقق هم پیوندی...

رضا کاویانی

آقای حسن روحانی از نقش و همکاری روحانیت شیعه به رهبری آیت الله کاشانی و حمایت ضمنی آیت الله بروجردی واز جمله از نقش آیت الله محمد بهبهانی از روحانیان بانفوذ تهران که به دربار و بریتانیا نزدیک بود...

فرخ نعمت پور

سرانی کە در رویای گسترش قدرت خود در منطقە و جهان، قدرت ارزیابی توان و منابع خود را از دست دادەاند و هر روز جبهەای می گشایند، زندگی مردم را بە باد فنا دادەاند. اما مردم نیز بیکار ننشستە و بە تقابل...

رضا کاویانی

رژیم در تلاش است که از این وانفسای سیاست گذاری های ایدئولوژیک خود، چگونه به عقب نشینی های قهرمانانه بپردازد تا حداقل خود را در مصرف داخلی به نمایش مطلوب بگذارد. و بی شک خود را برای همه گونه اعتراض...

فرخ نعمت پور

اما توافق اعلام شدە این دو کشور بر سر سوریە و همکاری با هم برای حل این بحران (علیرغم عدم ارائە برنامە مشخص)، نشان از آن دارد کە کە روسها توانستەاند بر سر چگونگی نقش ایران در این کشور با آمریکا در...

مراد رضایی

شکل‌گیری مقاومت و مبارزه در زندان، جمهوری اسلامی را مجبور کرده است تا در تاکتیک‌های امنیتی خود تجدید نظر کند. بازجویان و ماموران امنیتی به جای زندان ترجیح می‌دهند مسائل سیاسی را با احضار، تماس...

فرخ نعمت پور

آن خط تمایز بتدریج کم رنگتر می شود و این دو جبهە بیشتر بە هم نزدیک می شوند. شاید سخنان قاسم سلیمانی در تمجید از حرفهای روحانی در خصوص تکرار دشمنی با اسرائیل و مسئلە تهدید فروش نفت توسط کشورهای...

صفحه‌ها