سياست

فرخ نعمت پور

از طرف دیگر دفاع ظریف از پلورالیسم در سیاست خارجی (حضور همزمان قدرت میدانی، دیپلماسی و اقتصادی)، در واقع بە عقب راندن نیروهای تندرو است کە حضور و قدرت خود را تنها در بخش میدانی می بینند. نیروئی کە...

فرخ نعمت پور

برای تغییر واقعی چارەای نیست کە باید بیشتر بە روندهای داخلی دخیل بست و طولانی بودن آنها هم چیزی از این واقعیت نمی کاهد. عنصر خارجی تنها آنگاە جایگاە واقعی خود را باز می یابد کە تابع آن باشد....

فرخ نعمت پور

موضع خامنەای بە احتمال زیاد فعلا مشخص نیست. شاید او منتظر آن است ببیند نتیجە مذاکرات با غربی ها بە کجا می رسد. اگر غرب مایل بە امتیازدهی در سطح مورد نظر نظام باشد، بی گمان موضع میانەروها و اصلاح...

نظر1
اکونومیست ترکیه - ترجمه رضا کاویانی

رئیس جمهور اردوغان و متحدان ملی گرای او اکنون سلاح جدیدی را علیه صداهای ناخوشایند و منتقد حتی در عرصه پزشکی به کار می گیرند. طبق قانون جدیدی که در ۲۷ دسامبر توسط پارلمان ترکیه تصویب شد، دولت مجاز...

گزارش از رویترز - ترجمه رضا کاویانی

پیش زمینه اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور، انفجارهایی بود که در سال ۲۰۱۴ در انبارهای مهمات چک اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن دو نفر از کارکنان آنجا گردید. جمهوری چک، روسیه را مسئول مستقیم این حوادث...

نويسنده: کلاوس ارینگفلد ترجمه از: رضا کاويانی

فیدل کاسترو فرمانده انقلاب کوبا در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱، طی یک پیام رادیویی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا را به حملات هوایی به شهرهای کوبا متهم کرد. ایالات متحده آمریکا، دقیقاً ۶۰ سال پیش برای سرنگونی...

بر اساس همین باورها تخریب در تأسیسات هسته ای نطنز در کشورمان را در روز بیست و دوم فروردین برابر با یازده آوریل سال جاری محکوم و اعلام می کنیم که این عمل تلاشی هولناک است با هدف به آتش کشیدن منطقه...

 ترجمه: رضا کاویانی 

... توجه و حمایت از محیط زیست و ارزش های سبز در مرکز این تحول قرار دارند. ما مشاغل جدیدی هم درهمین جهت ایجاد می کنیم و از فن آوری های جدید برای تولید انرژی استفاده می نماییم . باید فضای سبز بیشتری...

فرخ نعمت پور

در شرایطی کە ما دوبارە با آغاز مذاکرات حول برجام روبرو هستیم، امید است تغییر قابل توجهی در نگاە کلان نظام نسبت بە آمریکا ایجاد شدە و با ورود بە آن مانند همە کشورهای مدعی جهان، رویاها از طریق رقابت...

ترجمه از: رضا کاويانی

آندرس آراوز نامزد چپ شکست خود را پذیرفت. او در جمع هواداران خود گفت: "این یک شکست در انتخابات بود، اما یک شکست سیاسی یا اخلاقی نبود." وی اعلام کرد که با رقیب خود گیلرمو لاسو تماس گرفته و پیروزی...

فرخ نعمت پور

با شروع دور تازە مذاکرات ایران و کشورهای غربی حول مسئلە برجام، تحرکات اسرائیل برای ضربەزدن بە این روند شدت تازەای یافتەاست. دولت ناتانیاهو درصدد است کە بە هر طریقی کە شدە بە حل دیپلماتیک مسئلە...

ترجمه: رضا کاویانی

"سیاستمداران همیشه از روایت سیاه در برابر سفید استفاده کرده اند. آن ها می خواهند ما را تقسیم کنند، اما با همه بی عدالتی هایی که وجود دارد، ما می خواهیم در اینجا در این شهر ماخاندا با هم متحد شویم...

نظر1
فرخ نعمت پور

بە نظر نمی رسد هستە سخت قدرت در کشور از اهمیت رابطە با غرب بی آگاە باشد و بخواهد تمام تخم مرغهای خود را در یک سبد قراربدهد، بە همین جهت هنوز این امکان وجود دارد کە در دور ریاست جمهوری جدید، فردی...

نظر1
فرخ نعمت پور

جواب جمهوری اسلامی در تهدید موجودیت اسرائیل، نە تهدید متقابل، بلکە همگامی با کشورهای جهان و پذیرش قطعنامەهای سازمان ملل از طرف اسرائیل و عمل کردن بدانهاست. راە تامین امنیت اسرائیل اساسا از طریق...

فرخ نعمت پور

دو گانە یا دو ضلع 'گفتمان سازی' و 'نگاە بە بالا'، قادر بە تغییر وضعیت موجود نیستند، این مثلث تنها با ضلع سوم کە همانا حضور اعتراضی و مدنی مردم است، کامل می شود. با توجە بە اینکە وضعیت معیشتی مردم...

فرخ نعمت پور

شتاب گرفتن گفتوگوها حول برجام با محوریت اروپائی ها و خبرهای نسبتا مثبتی کە می رسند، حاکی از آنند کە قبل از انتخابات روند احیای برجام را بە جائی قابل قبول برسانند. یعنی درست همانگونە کە در این سوی...

فرخ نعمت پور

نظام حاکم بر کشور از همان اوائل بە قدرت رسیدن، با منشی کە در پیش گرفت بە شعار اصلی خود کە 'نە شرقی نە غربی' بود خیانت کرد، زیرا با در پیش گرفتن دشمنی با ایالات متحدە عملا خود را از امکاناتی کە در...

فرخ نعمت پور

ترامپ با سیاست های خود بە جنبش اعتراضی و مدنی مردم ضربات سختی وارد نمودە است. در عوض، اینجا و آنجا در اقصا نقاط پیرامونی کشور بر فعالیت گروه های تروریستی و مسلح افزودە شدە است کە آن هم بهیچ وجە...

فرخ نعمت پور

آسیب شناسی مبارزات مدنی در کردستان تنها بە این موارد ختم نمی شود. باید گفت کە با توجە بە توان نیروهای سرکوب در مواجهە با مردم، بست نشینی در خانەها و بیرون نیامدن، امکان رژیم در کشتار و دستگیری...

نظر1
بهزاد کریمی

حکومت در نهایت راهی جز کنار آمدن و تمکین به یک سری مطالبات امریکا ندارد. می داند که باید امتیاز دهد و عقب نشینی کند. اما از آن نوع که خود درهم نشکند! آنچه که در ظاهر امر بر انتخاب سیاست ایستادگی...

صفحه‌ها