همایون مهمنش

معاد پرستان حکومتی

اديان بزرگ از سعادت انسان در دنيا و آخرت صحبت می کنند. اما معاد پرستان حکومتی که عموما خود بدون هيچگونه پای بندی اخلاقی از موقعيت اجتماعی شان بهره های مادی ميگيرند، برای مردم آخرت را اصل دانسته، بهره گيری از فضائل دنيا را حقير جلوه می دهند. آنها مردم را به ظهور امام غايب، معاد، رستاخيز و بهشت رجوع می دهند. به مردم می گويند اگر فقر، بيکاری، فساد، بی امنيتی، فقدان آزادی ها و همه گونه خطر را تحمل کنيد به بهشت می رويد و رستگار خواهيد شد.

بد اخلاقی یا تقلب؟

آنچه که مشکل اساسی است بیشتر رفتار دوگانه دوستان اصلاح طلب است. آنها باید تکلیف خودشان را با ما روشن کنند: آیا می خواهند رژيم را حتی به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق مردم حفظ کنند - که در این صورت نمیتوان به آنها دموکرات اطلاق کرد - و یا اینکه دفاع از حق حاکمیت مردم برای آنان همواره اولویت دارد

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - همایون مهمنش