سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

A Glance at the History of the Organization of Iranian People’s Fadaian (Majority)

Under the governance of the Islamic Republic, the gap between poor and rich has been widened and country’s social and economic resources, particularly by causing migration of millions of educated people have been damaged. National sovereignty is at risk and regime’s adventurous foreign policies have caused isolation of the country.

بخش: 

پیام ها به کنگره دهم "کنگره بهمن" سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخير، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بين سازمان‌هاى دمکراتيک و چپ ايران، همکارى‌هاى نزديکى با همديگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتيک هم‌چنان بر اهميت و نقش اين همکاری‌ها تاکيد داريم.

پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن به زنان کشورمان

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

براى تامين حقوق زنان مصوب کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند

گزارش دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سياست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکيد کنگره بر کار متحد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راه بهروزى مردم ايران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است

اطلاعيه برگزارى دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن به زنان کشورمان

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

مبارزه‌اى پيگير و بی‌گسست براى دموکراسى، براى عدالت اجتماعى

پيام کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به‌مناسبت ١٩ بهمن، سالروز زايش جنبش فداييان خلق

ما آبديدگان ميدان‌هاى نبرد بسيارى هستيم. ما را بارها زمين زده‌اند و ما هر بار بپاخاسته‌ايم. اگر با سرکشيدن جام شوکران آغاز کرده‌ايم، اما با بالابردن جام پيروزى، آنرا به پايان خواهيم رساند. با چنين باورى است که پويا مانده‌ايم و همچنان هم پويا مى‌مانيم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)