سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

براى تامين حقوق زنان مصوب کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند

گزارش دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سياست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکيد کنگره بر کار متحد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راه بهروزى مردم ايران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است

اطلاعيه برگزارى دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن به زنان کشورمان

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

مبارزه‌اى پيگير و بی‌گسست براى دموکراسى، براى عدالت اجتماعى

پيام کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به‌مناسبت ١٩ بهمن، سالروز زايش جنبش فداييان خلق

ما آبديدگان ميدان‌هاى نبرد بسيارى هستيم. ما را بارها زمين زده‌اند و ما هر بار بپاخاسته‌ايم. اگر با سرکشيدن جام شوکران آغاز کرده‌ايم، اما با بالابردن جام پيروزى، آنرا به پايان خواهيم رساند. با چنين باورى است که پويا مانده‌ايم و همچنان هم پويا مى‌مانيم.

توضيح پيرامون انتشار اسناد ارائه شده براى کنگره دهم

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى داوطلب، اسناد مورد نظرشان را با توجه به مصوبات کنگره ها و شوراى مرکزى و يا به تشخيص خودشان، تدوين و بنام خود به کنگره ارائه دهند...

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)