سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

توضيح پيرامون انتشار اسناد ارائه شده براى کنگره دهم

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى داوطلب، اسناد مورد نظرشان را با توجه به مصوبات کنگره ها و شوراى مرکزى و يا به تشخيص خودشان، تدوين و بنام خود به کنگره ارائه دهند...

بخش: 

Un regard sur l'histoire de: L'ORGANISATION DES EDAÏAN DU PEUPLE D'IRAN (MAJORITAIRE) Des prémisses jusqu'à nos jours 1971 – 1997 (8 février)

Les événements de l'année 1996 montrèrent une base solide de coopération et unirent les efforts entre tous les partis politiques d'oppositions, excepté les Mojahedins et monarchistes, pour l'établissement d'une république démocratique avec un gouvernement élu librement et pleinement.

بخش: 

برای استقرار جمهوری ایران به جای جمهوری اسلامی جمهوری مدّنظر ما یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال است!

سند خطمشی سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مصوب شورای مرکزی منتخب کنگره نهم

ما مخالف آن سیاست های خارجی هستیم که قصد سازش و معامله با جمهوری اسلامی علیه دموکراسی در ایران را دارند. ما ضمن طرفداری از اعمال فشار بین المللی به جمهوری اسلامی اعلام می داریم که تنها از آن نوع کارزار جهانی علیه جمهوری اسلامی استقبال می کنیم که در راستای منافع مردم ایران مؤثر بیفتد.

بخش: 

پیام ها به کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"

ما در برابر روند بازگشتی که هم اکنون در جامعه ما آغاز شده است و نه فقط دستاوردهای مبارزات مردم کشور ما در طول سال های اخير، بلکه مسدود کردن فضای تنفس آن در شرايط آتی را در مد نظر دارد، نيازمند استراتژی روشن برای مقابله با اين پيشروی هستيم. جنبش سياسی و مدنی کشور ما بايد با تمام قوا و با همه ابزارهای ممکن خود در مقابل پيشروی ارتجاع بايستد و راه تهاجم به دستاوردهای جنبش را مسدود نمايد. برای موفقيت در اين زمينه ما نيازمند سياست روشنی در دو عرصه هستيم:

پیام های نهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"

هفده سال پس از فاجعه ملی ١٣٦٧، هنوز هیچ مقام جمهوری اسلامی مسئولیت آن کشتار بی رحمانه را که طبق قوانین خود این نظام نیز از اساس غیرقانونی بود، بر عهده نگرفته است. بر عکس، تداوم مسندنشینی شماری از متهمان اصلی این پرونده و قرار گرفتن آنان در زیر چتر حمایت ولایت فقیه، نشانگر آنست که سران نظام بنا ندارند بابت آنچه در دهه ٦٠ و به ویژه در سال ١٣٦٧ در زندان های کشور گذشت به مردم ایران پاسخگو باشند. این فرار از مسئولیت، اهمیت مبارزه برای رسیدگی مستقل به پرونده فاجعه ملی ١٣٦٧ را مضاعف کرده است.

نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کنگره ((با خاوران)): فرآيند جهانی شدن (گلوباليزاسيون) جهانی ديگر ممکن است

در جریان کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"، کنگره امکان بررسی جامع سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است" را نیافت. به جهت اهمیت موضوع فرآیند جهانی شدن کنگره ضمن تاکید لزوم کار در این زمینه، به ارائه یک قرار بسنده کرد. به موجب این قرار: - کنگره با تائید راستای سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است، نگرش‌ها، پرنسیپ‌ها و سمت‌گیری‌های ما" از شورای مرکزی منتخب خود خواست تا کار روی سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها و برنامه را ادامه داده و نتایج آن را حسب ضرور به کنگره آتی ارائه دهد.- این قرار با اکثریت آرای کنگره به تصویب رسید. 

نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کنگره ((با خاوران)): برای تامين حقوق زنان

ما خواهان الحاق بدون قید و شرط ایران به کنوانسیون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجرای مفاد قطعنامه ۱٠٤ /٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤(اعلاميه منع خشونت عليه زنان) هستیم.

گزارش نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کنگره ((با خاوران))

نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای نهم تا دوازدهم شهریور ماه ١٣٨٤ برگزار شد. این کنگره نوبتی نیز بر پایه سند موازین مناسبات تشکیلاتی در فاصله‌ای کمتر از دو سال از برپایی کنگره فوق‌العاده سازمان تشکیل گردید. 
دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی منتخب کنگره پیشین به کنگره نهم شامل موارد زیر بود: 
١- بررسی عملکرد ارگان‌های مرکزی سازمان 
٢- تصویب سند خط مشی سیاسی سازمان 
٣- بررسی مشکلات سازمانی، مدیریت و سازماندهی 
٤- تدقیق و تکمیل سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها 
٥- تصویب سند اساسنامه 
٦- بررسی گزارش هیئت رسیدگی به شکایات و داوری "رشد" 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)