گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرامی داشت روز جهانی زن در سمینار چهارم پروژە وحدت چپ در کلن

و در پایان، ضمن اعلام حمایت از جنبش فمینیستی ایران و تاکید بر این نکته که نیرومند شدن چپ در ایران، به دست‌یابی زنان به حقو‌ق‌شان یاری خواهد رساند، آمده است: " ما با باور به جدایی دين و دولت، آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم و برابر حقوقی زن و مرد و با قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر نفی تبعیض تاکید نموده، ضمن حمایت از جنبش زنان، خواهان لغو قوانين ضدزن و پیوستن ايران به كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ ...»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)