رحمان

استقبال از اول ماه مه، در پیوند با مبارزه علیه نئولیبرالیسم

بنابراین وظیفه ی گروه ها و سازمانهای صنفی و سیاسی کارگری است که از یک سو پیامدهای ناخوشایند اقتصادی ای را که موجی جدید از تورم و گرانی و بی ثباتی را در پی دارد، ارزیابی کنند، و از سوی دیگر ایجاد تشکلها را که از اصول بنیانی مبارزه ی کارگران است با مبارزه در برابر سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی پیوند بزنند و ماهیت آن را هر چه بیشتر بر مردم آشکار سازند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رحمان