اطلاعیه‎های گروه‎های کار و تشکیلات کشورها

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

امروز بیش از هر زمان دیگری می طلبد که دست یاری در دفاع از این حقوق، این مردم، این زندانیان دربند، به هم داده و جدا از تعلقات سیاسی، سازمانی و حزبی، اعتراضات گسترده ای را در کشورهای مختلف و یا در هماهنگی با هم، همایشهای اعتراضی را در برابر دفاتر سازمان ملل و پارلمان اروپا سامان دهیم و صدای حق طلبانه و شکسته در گلوی مردم میهنمان را اعم از فارس و کرد. عرب و آذری و بلوچی و یا اقلبتهای مذهبی کشورمان را رساتر به گوش جهانیان رسانده و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به فعالیتهای جدی تری در این راستا فراخوانیم.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما خواستار لغو احکام اعدام همه زندانیان سیاسی و فعالین مدنی هستیم و انزجار خود را از حکم اعدام برای هر انسانی در هر کجای جهان که باشد اعلام می کنیم.
همزمان و بدینوسیله سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر و سازمانهای عفو بین الملل را به عکس العمل جدی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فرا میخوانیم و ابراز نگرانی خود را از شیوه تا کنونی این سازمانها در، یا نادیده گرفتن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و یا قربانی کردن آن در هر انجا و هر زمانی که شرایط سیاسی اقتضا میکند، اعلام می داریم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

خسرو جهانشاهی شاعر، اهل ادب و فرهنگ، انسانی بسیار فروتن، با احساس، امیدوار و انساندوست بود. وی علیرغم این که بارها به دلیل فعالیتهای اجتماعی و سندیکایی به زندان افتاده بود وهمواره در خطر بازداشت مجدد قرار داشت، با این حال در دشوارترین شرایط از کمک و پناه دادن به فعالان، مبارزان اجتماعی و سندیکایی تردید به خود راه نمی داد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن حمایت از مطالبات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه و تداوم مبارزات آنها برای رسیدن به حقوق خود، حمله و بازداشت تظاهرکنندگان در شهر شوش توسط حکومت را قویاً تقبیح و محکوم می کنیم.
ما خواهان پایان دادن به این گونه اعمال و رسیدگی به مطالبات کارگران و رفع مشکلات موسسه نیشکر هفت تپه هستیم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با همبستگی و طرح به موقع شعارها و مطالبات و همسو کردن سازمانهای کارگری حول مطالبات عمده جنبش سندیکائی، جلب همبستگی گروه ها، جنبش های اجتماعی دیگر، حمایت بین المللی اتحادیه ها و سازمانهای حقوق بشر می توان امکان کامیابی در این مبارزه را به نحو چشم گیری تقویت کرد. منصور اسالو و محمود صالحی ها را از زندان رها نمود، تعرض حکومت به حقوق کارگران را در هم شکست و دست آورده های جنبش کارگری را توسعه داد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در ادامه این تلاش ها، کارزار تازه ای تحت عنوان روز همبستگی با کارگران ایران در روز شش مارس از طرف این دو اتحادیه قرار است در نودو یک کشور جهان برگزار گردد، که آزادی کارگران زندانی، به خصوص منصور اسالو و محمود صالحی و رعایت حقوق سندیکایی کارگران ایران ، اهداف اصلی این کارزار هستند.

کمیسیون تدوین اسناد پایه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

این نکته آخر را نیز بگوییم که ما نیک آگاهیم که رسالت چپ، جهانی است و به همین دلیل هم پرسش ها و پاسخ جویی های آن اساسا در پهنه کره است که می تواند میدان عمل بیابد؛ با این همه اما خصلت جهانشمولی کاوش و کنکاش چپ، توجیه کننده غفلت هیچ بخش از چپ دنیا و چپ هیچ کشوری نمی تواند باشد.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در سال گذشته جنبش زنان خیزش چشمگیری برای مبارزه در راه حقوق زنان داشته، مبارزه با خشونت عليه زنان را پيش برده و دستاوردهای ارزنده ای داشته است. بايد کوشيد خشونت عليه زنان را به يک مسئله اجتماعی تيديل کرد که هیچ نهاد سیاسی و مدنی قادر نباشد از کنار اآن بی تفاوت بگذرد. بايد روز 25 نوامبر را بعنوان روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گرامی داشت و از مبارزه مبارزه فعالين جنبش زنان در اين زمينه پشتيبانی کرد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حمایت و همبستگی خود با این اعتصاب را اعلام و از مطالبات حق طلبانه کارکنان کشت و صنعت شوش، که بخشی از مطالبات عمومی کارگران و مزد بگیران ایران است، قاطعانه حمایت می کند و برای کارکنان اعتصابی در این مبارزه دشوار و سرنوشت ساز که با حفظ همبستگی، هشیاری، تلاش و مبارزه مستمر به خصوص با سازمان یابی سندیکائی آسان تر و کم هزینه تر به پیش خواهد رفت، آرزوی کامیابی دارد. ما همچنین رفتار سرکوبگرانه دولت، ضرب و شتم کارگران و پیگرد و بازداشت آنها را محکوم می کنیم، خواهان پایان دادن به همه این اعمال و رعایت حقوق سندیکائی کارگران به خصوص کارگران هفت تپه هستیم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

...جابجای این لایحه تعارض‌ها و مغایرت‌های لایحه جدید "حمایت از خانواده" با موازین بین‌المللی حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را آشکارا به نمایش می‌گذارد.

گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای موجودیت خود در مقابل نقض مکرر حقوق بشر از طرف جامعه جهانی مورد مؤاخذه جدی قرار نگرفته است. رژیم جمهوری اسلامی نباید اعمال غیر انسانی خود را با فراغ بال و بدون مواجه شدن با مانع جدی جامه عمل بپوشاند و جامعه جهانی نباید چشم های خود را بر جنایت های این رژیم ناقض حقوق بشر ببندد. ما بر این باوریم که کشورهايی نظیر اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی باید با اعمال فشار جدی بر رژیم جمهوری اسلامی خواهان پایان اعمال غیرانسانی آن علیه مردم شوند.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان ما بر تنوع ملى و فرهنگى ايران، عدم تمرکز قدرت و ضرورت رفع ستم از مليت‌هاى ساکن کشور به عنوان يک نياز، يک واقعيت انکارناپذير و به مثابه ابزارى براى تثبيت و تحکيم دمکراسى در ايران تأکيد دارد و خواهان ايرانی فدرال و دموکراتيک براى تأمين يکپارچگی کشور و رفع هر گونه تحقير و تبعيض ملى مى‌باشد. ما دوستى خلق ها را در بسط هرچه بيشتر و عميق‌تر دمکراسى و آزادى ميدانيم.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از تمامى سازمان‌هاى بين‌المللى مدافع حقوق بشر و از تمامى نيروهاى آزاديخواه و دمکرات ايران ميخواهيم که همصدا با مردم کردستان به نقض خشن حقوق بشر در کردستان اعتراض بکنند و از هر طريقى که ميتوانند، با فشار آوردن به جمهورى اسلامى، سران رژيم را به آزادى زندانيان سياسى و عدم نقض حقوق بشر در کردستان وادار نمايند.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به باور ما، تنها راه حل مسائل ملى، ديالوگ و به رسميت شناختن حقوق اين مردم است، حقوقى که هم در کنوانسيون‌هاى بين‌المللى به رسميت شناخته شده و هم مورد قبول و پذيرش هر انسان خردمند و با منطقى است.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١۶ روز فاصله روز جهانى برای حذف خشونت عليه زنان تا ١٠ دسامبر روز جهانى حقوق بشر را به کارزارى براى حذف خشونت عليه زنان تبديل کنيم و با تمامى امکانات خود بکوشيم تا اين معضل را براى هميشه از بين ببريم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت، تلاش و مبارزه‌ فعالان سنديکائى را که در شرايط دشوار کنونى به‌ منظور کسب حقوق کامل سنديکائى صورت می‌پذيرد، ارج نهاده‌ و ضمن حمايت از آن، خواهان پايان دادن به‌ پيگردها، آزادى منصور اصانلو رهبر سنديکاى کارکنان شرکت واحد و ديگر فعالان کارگری و رفع موانع تشکيل و فعاليت سنديکاهاى کارگری است.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

موج اعتراضات اخير بار ديگر نقش و اهميت سازمان‌هاى کارگرى واقعى و دمکراتيک را به عنوان مهم‌ترين وسيله براى حراست از قوانين کار، حقوق کارگران، توسعه و بهبود اين حقوق هر چه بيشتر برجسته کرده است.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما خواهان آزادی بی درنگ کلیه بازداشت شدگان ٢٢ خرداد، عذرخواهی رسمی مسئولان اصلی رژيم از کلیه افرادی که در این روز توسط نیروهای سرکوب حکومتی مورد ضرب و شتم واقع شده‌اند و تعهد آنان بر عدم تکرار چنين وقايعی پس از اين و همچنین محاکمه آمران و عاملان این خشونت گسترده علیه شهروندان کشورمان در هر سطحی که باشند، می‌باشیم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما با اعلام حمایت از ابتکار فراخوان اين تجمع، در کنار شما، به عنوان جزئی از جمع بزرگ کوشندگان مبارزه زنان وطنمان برای لغو قوانین زن ستیز، به امید فرارسیدن روزی هستيم که دیکتاتورهای کوچک و بزرگ جای خود را به آزادی خواهان و برابر طلبان بدهند.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما انتشار مطلب توهين آميز در روزنامه ايران- ارگان خبرگزارى جمهورى اسلامى- را عليه ترک زبانان ايران محکوم مى کنيم واين اقدام را در خدمت تقويت افکار شونيستى و نژاد پرستانه مى دانيم. ما بار ديگر هشدار مى دهيم که اقدامات موهنى از اين دست و موارد نظير آن بستر ساز تفرقه ملى و تدارک عوارض فاجعه بار آنها در کشورمان است.

صفحه‌ها