اطلاعیه‌های گروه‌های کار و تشکیلات کشورها

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما با اعلام حمایت از ابتکار فراخوان اين تجمع، در کنار شما، به عنوان جزئی از جمع بزرگ کوشندگان مبارزه زنان وطنمان برای لغو قوانین زن ستیز، به امید فرارسیدن روزی هستيم که دیکتاتورهای کوچک و بزرگ جای...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما انتشار مطلب توهين آميز در روزنامه ايران- ارگان خبرگزارى جمهورى اسلامى- را عليه ترک زبانان ايران محکوم مى کنيم واين اقدام را در خدمت تقويت افکار شونيستى و نژاد پرستانه مى دانيم. ما بار ديگر...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از اول تا ششم ماه مه را هفته همبستگى با کارگران ايران به طور عام و رهبران زندانى سنديکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران وحومه به طور خاص در نظر گرفته ايم. به همين دليل از همه آزاديخواهان و عدالت...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام همبستگی و همراهی با اين راهپیمایی خود را در امر پیکار برای رفع تبعیض علیه زنان و برای رسیدن زنان مبارز و آزادی خواه کشورمان به اهداف...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن همبستگی با مبارزه مردم بلوچ وساير مليت های ساکن ايران عليه بی عدالتی ، حق کشی ، ظلم وستم اجتماعی وملی ، قتل نوجوانان بلوچ و ايجاد" حصار امنيتی " در بلوچستان را محکوم می کنيم و از همه آزادی...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تجربه يک بار ديگر نشان خواهد داد که سرکوب ، حتی سرکوبهای فاشيستی نمی تواند کارگرانی را که ديگر هيچ چيز برای از دست دادن برايشان باقی نگذاشته اند از ادامه مبارزه منصرف کرد .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچه دادگاه انقلاب اسلامی سقز افراد نامبرده را به اتهامات واهی از جمله عضويت در يکی از احزاب سياسی کرد مورد محاکمه قرار داده است اما خطای نابخشودنی اين افراد سازماندهی مراسم روز جهانی کارگر در...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به هنگام خاک سپاری رفیق مهدیون در شهر کرج و در مراسم هایی که در مسجد نور در محل سندیکاهای خبازان و در سازمان تامین اجتماعی به منظور ارج گذاری و گرامی داشت این رهبر برجسته سندیکایی تشکیل شده بود به...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از همه نهادهای اجتماعی که به گونه ای در این راستا حرکت می کنند و از گسترش و تلاش تشکل های مستقل زنان که بی شک به سود تامين حقوق زنان و گسترش دموکراسی است، پشتيبانی می کنيم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برای جلوگيری از تکرار چنين وقايعی و هم چنين در راستای تغيير قانون اساسی و قوانين کيفری و مدنی زن ستيز که خواست جنبش زنان ايران نيز می باشد، از شما تقاضا می کنيم تا با روشن ساختن شرايط فعلی ايران...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما به عنوان کسانی که عميقا به مبارزه عليه قوانين ضد زن، فرهنگ مرد سالار و سنت های ارتجاعی تحکيم کننده نابرابری زنان در جمهوری اسلامی باور داريم، همچون ديگر کوشندگان جنبش زنان معتقديم که حقوق زنان...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما فداييان خلق ايران تلاش و همت قهرمانان تيم مان را ارج مينهيم و اميدواريم که در بازيهای آلمان نيزشاهد جشن ملی حاصل از پيروزی های تيم مان باشيم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما فدائیان به همراه دیگر تبعیدیان مقیم خارج از کشور، در شادی این پیروزی، خود را با شما زحمتکشان سهیم می دانیم. ما همواره دفاع از استقلال تشکلهای صنفی، کارگری و همچنین حمایت از مبارزه و تلاش فعالین...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزايش دستمزد، لغو قرارداد های موقت کار، حق اعتصاب، بيمه بيکاری، تامين امنيت شغلی و اعتراض به تعديل قوانين حمايتی و اجتماعی توسط دولت از جمله مطالباتی هستند که در گردهمايهای اول ماه مه امسال بار...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همچنين يکبار ديگر و اين بار با پيروی از روحيه همکاری و وحدت گرايی موجود در ميان کارگران و مزد بگيران و در ميان فعالين جنبش سند يکايي داخل کشور همه فعالين و مبارزين جنبش سند يکايی و کارگری مقيم...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اينک يکسال پس از سرکوب خونين اين تظاهرات، فرياد کار خواهی ميليون ها بيکار ايرانی همچنان در سراسر کشور طنين انداز است . فريادی که تنها با ايجاد کار ، امنيت شغلی و تامين شرايط زندگی انسانی برای...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن گرامی داشت سالروز اعلام جمهوری خود مختار کردستان و تبریک به هم میهنان کرد، حزب دمکرات کردستان ایران و تمامی نیروهای ترقی خواه کردستان ایران، بار دیگر بر همکاری و اتحاد سیاسی احزاب کرد...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، ضمن اعلام همبستگی با پرستاران معترض از مطالبات حق طلبانه و از مبارزات آنها و سازمان های پرستاران برای تحقق این مطالبات در همه حال حمایت و برای...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما تمامي آحاد دانشجويي را به برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم گرامي داشت ١٦ آذر فرا مي خوانيم. و در آستانه گرامي داشت اين روز بزرگ،انسجام و اتحاد عمل گسترده در جهت ايجاد اتحاديه هاي مستقل دانشجويي را...

صفحه‌ها