اطلاعیه‎های گروه‎های کار و تشکیلات کشورها

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از اول تا ششم ماه مه را هفته همبستگى با کارگران ايران به طور عام و رهبران زندانى سنديکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران وحومه به طور خاص در نظر گرفته ايم. به همين دليل از همه آزاديخواهان و عدالت جويان در خواست مى کنيم که با يکديگر براى دفاع از سنديکاى کارکنان شرکت واحد و آزادى منصور اسانلو و منصور حيات غيبى و براى بازگشت به کار فعالين اخراجى به کار با يکديگر همراه شده و تلاش مشترک ديگرى را آغاز کنيم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام همبستگی و همراهی با اين راهپیمایی خود را در امر پیکار برای رفع تبعیض علیه زنان و برای رسیدن زنان مبارز و آزادی خواه کشورمان به اهداف انسانی شان با شما همگام می داند و از گسترش و تحکیم جنبش مستقل زنان حمایت کرده دست همه شما عزیزان را که در این راه بی وقفه تلاش می کنید به گرمی می فشارد.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن همبستگی با مبارزه مردم بلوچ وساير مليت های ساکن ايران عليه بی عدالتی ، حق کشی ، ظلم وستم اجتماعی وملی ، قتل نوجوانان بلوچ و ايجاد" حصار امنيتی " در بلوچستان را محکوم می کنيم و از همه آزادی خواهان و نيروهای دمکراتيک می خواهيم که در اين راستا با ما و هم ميهنان بلوچ و ساير خلق های ايران همگام شوند تا بتوان جمهوری اسلامی را بيش از پيش افشا کرده و بر خواستهای برحق اين خلق ها تاکيد شود .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تجربه يک بار ديگر نشان خواهد داد که سرکوب ، حتی سرکوبهای فاشيستی نمی تواند کارگرانی را که ديگر هيچ چيز برای از دست دادن برايشان باقی نگذاشته اند از ادامه مبارزه منصرف کرد .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچه دادگاه انقلاب اسلامی سقز افراد نامبرده را به اتهامات واهی از جمله عضويت در يکی از احزاب سياسی کرد مورد محاکمه قرار داده است اما خطای نابخشودنی اين افراد سازماندهی مراسم روز جهانی کارگر در يازده ارديبهشت دو سال قبل و فعاليت های سنديکايی بوده است .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به هنگام خاک سپاری رفیق مهدیون در شهر کرج و در مراسم هایی که در مسجد نور در محل سندیکاهای خبازان و در سازمان تامین اجتماعی به منظور ارج گذاری و گرامی داشت این رهبر برجسته سندیکایی تشکیل شده بود به غیر از کارگران و فعالین پیش کسوت سندیکایی عده زیادی از فعالین جوان سندیکایی نیز برای تجلیل از معلم خود حضور یافته بودند.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از همه نهادهای اجتماعی که به گونه ای در این راستا حرکت می کنند و از گسترش و تلاش تشکل های مستقل زنان که بی شک به سود تامين حقوق زنان و گسترش دموکراسی است، پشتيبانی می کنيم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برای جلوگيری از تکرار چنين وقايعی و هم چنين در راستای تغيير قانون اساسی و قوانين کيفری و مدنی زن ستيز که خواست جنبش زنان ايران نيز می باشد، از شما تقاضا می کنيم تا با روشن ساختن شرايط فعلی ايران برای پارلمان اروپا و خواست اعمال فشار آنان بر حکومت ايران، جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی را برای وادار کردن حکومت اسلامی به تغيير قوانين زن ستيز و تبعيض آميز اين کشور در جهت تطابق آن با حقوق بشر، کنوانسيون منع انواع خشونت عليه زنان و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ياری کنيد.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما به عنوان کسانی که عميقا به مبارزه عليه قوانين ضد زن، فرهنگ مرد سالار و سنت های ارتجاعی تحکيم کننده نابرابری زنان در جمهوری اسلامی باور داريم، همچون ديگر کوشندگان جنبش زنان معتقديم که حقوق زنان، حقوق بشر است. حقوق بشری بدون اما و اگر و انواع استثنائاتی که جمهوری اسلامی برای خود قائل است.

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما فداييان خلق ايران تلاش و همت قهرمانان تيم مان را ارج مينهيم و اميدواريم که در بازيهای آلمان نيزشاهد جشن ملی حاصل از پيروزی های تيم مان باشيم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما فدائیان به همراه دیگر تبعیدیان مقیم خارج از کشور، در شادی این پیروزی، خود را با شما زحمتکشان سهیم می دانیم. ما همواره دفاع از استقلال تشکلهای صنفی، کارگری و همچنین حمایت از مبارزه و تلاش فعالین کارگری را وظیفه خود می دانسته و همچون گذشته در انعکاس اخبار و اطلاعات مبارزات شما در مراجعه به نهادها و اتحادیه های بین المللی کارگری و شرکت درحرکتهای اعتراضی فعال خواهیم بود .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزايش دستمزد، لغو قرارداد های موقت کار، حق اعتصاب، بيمه بيکاری، تامين امنيت شغلی و اعتراض به تعديل قوانين حمايتی و اجتماعی توسط دولت از جمله مطالباتی هستند که در گردهمايهای اول ماه مه امسال بار ديگر طرح و مطالبه خواهند شد .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همچنين يکبار ديگر و اين بار با پيروی از روحيه همکاری و وحدت گرايی موجود در ميان کارگران و مزد بگيران و در ميان فعالين جنبش سند يکايي داخل کشور همه فعالين و مبارزين جنبش سند يکايی و کارگری مقيم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمايت يکپارچه از تلاشهای فعالين داخل کشور برای به رسميت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانيم .

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اينک يکسال پس از سرکوب خونين اين تظاهرات، فرياد کار خواهی ميليون ها بيکار ايرانی همچنان در سراسر کشور طنين انداز است . فريادی که تنها با ايجاد کار ، امنيت شغلی و تامين شرايط زندگی انسانی برای کارگران و مزدبگيران فروکش خواهد کرد .

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن گرامی داشت سالروز اعلام جمهوری خود مختار کردستان و تبریک به هم میهنان کرد، حزب دمکرات کردستان ایران و تمامی نیروهای ترقی خواه کردستان ایران، بار دیگر بر همکاری و اتحاد سیاسی احزاب کرد ایرانی با نیروهای دمکراتیک کشورمان در شرایط سیاسی حساس کنونی که به باور ما آبستن تحولات جدی سیاسی است تاکید کرده و دست همه دمکرات هایی را که خواهان حل دمکراتیک مسئله ملی در کشور هستند را به گرمی می فشاریم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، ضمن اعلام همبستگی با پرستاران معترض از مطالبات حق طلبانه و از مبارزات آنها و سازمان های پرستاران برای تحقق این مطالبات در همه حال حمایت و برای آنها آرزوی پیروزی می کند .

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما تمامي آحاد دانشجويي را به برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم گرامي داشت ١٦ آذر فرا مي خوانيم. و در آستانه گرامي داشت اين روز بزرگ،انسجام و اتحاد عمل گسترده در جهت ايجاد اتحاديه هاي مستقل دانشجويي را از جمله نيازهاي مبرم جنبش دانشجويي دانسته و براي آن خواهيم رزميد.

صفحه‌ها