سعید محمدی

آیا چنین جامعه‌ای می‌خواهیم؟

در این میان خلاء یک سازمان سیاسی سراسری و موثر و هدایت گر به خوبی مشاهده می‌شود. سازمانی که پایش روی زمین سفت باشد و علاوه بر استفاده از تمامی امکانات ماهواره‌ای و اینترنتی و… مستقیما در بین پیشروان و توده‌های کارگر به تبلیغ و ترویج و نهایتا به سازماندهی بپردازد، این ممکن نیست مگر با هدف آموزش و تربیت سیاسی توده‌ها در یک فعالیت دراز مدت.

بخش: 

تدابیر دست راستی: قفل‌ها و کلیدها

تاریخ حداقل 60 ساله‌ی گذشته یعنی از کودتای 28 مرداد گواه روشن این امر است. در اولین روزهای پس از کودتا با منحل کردن و متلاشی نمودن تمامی تشکل‌های کارگری و دستگیری و شکنجه و به دادگاه‌های نظامی سپردن عناصر رادیکال چپ و برقراری سنگین‌ترین اختناق و استبداد ممکن، شرایط و هماهنگی کامل برای نظام سرمایه‌داری و استثمار و سودآوری مهیا گشت.

اشتراک در RSS - سعید محمدی