مسائل چپ

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

موضوع جلسه: مفهوم استراتژی سیاسی چپ و مولفه های آن زمان: ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز گران بحث در این جلسه: فرامرز دادور، مهدی فتاپور، جمشید مهر و بهزاد کریمی

نظر1
اکبر سیف

واقعیت این است که انتخابات 92 و جریان مباحث و افشاگریها و کنش و واکنشهای قبل و بعد از آن، چه در سطح رژیم و چه در سطح اپوزیسیون و قدرتهای بین المللی، امکانات تازه ای در زمینه یافتن پاسخهای حداقل...

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

اولین نشست ما به بحث حول استراتژی چپ و مولفه های آن اختصاص خواهد داشت... در نشستهای بعدی تلاش خواهد شد تا ارائه دهندگان نوشته های کتبی با پاسخ به سوالات مطروحه، به امر زمینه سازی برای اشتراکات...

بهروز خلیق

در علوم اجتماعی هيچ نظام فکری جامع و فراگير و يا فراپارادايم وجود ندارد. پارادايم‏ها که توسط انسان‏ها ساخته می‏شوند تنها قادر به تبيين محدوده‏های معينی از حيات اجتماعی هستند. هيچ پاراديمی وجود...

نظر2
محمود بهنام

آنچه در زیر می آید، با اشاره به خاستگاه اندیشه چپ، مختصات و اجزای عمده دیدگاه، «جهان بینی» و یا «ایدئولوژی» چپ و معیارهای مهم تفکیک آن از دیگر دیدگاه‌ها را، طبعأ در ارتباط با شرایط و موقعیت نظام...

نظر2
احمد آزاد

در راه مبارزه با حکومت دیکتاتوری مذهبی، چپ نباید استراتژی سیاسی خود را، به بهانه «ممکنات»، به سطح استراتژی سیاسی دیگر طبقات و اقشار جامعه تقلیل داده و مبارزه خود برای رهائی زحمتکشان از چنگال بهره...

جمشید مهر

پیکار برای برآمد چپی با هویتی بر پایه دفاع بی وقفه از اردوی کار و زحمت، دفاع از تهیدستان، فرودستان و پیکار متمرکز در راه توانمندی توده ها و گسترش آگاهی و سازمانیابی آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است....

نظر1
احمد هاشمی

مرکز ثقل تئوری "بهبود خواهی حکومتی" در ضمن اعلام وفاداری اصلاح طلبان به ولی فقیه، اعلام این موضوع به حاکمان بود که این گروه از اصلاح طلبان به هر قیمتی و بدون هیچ سهم خواهی برای رفع بحران بی ثباتی...

در این کنفرانس تعداد قابل توجهی از اعضای سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و گروهی از کنشگران چپ و تعدادی از فعالین چپ علاقه مند به...

کانون مدافعان حقوق کارگر

نظام موجود به عنوان نظامي كه در آن حركت انسان‌ها ‌و انگيزه آن‌ها ‌براي مشاركت در هر امر اجتماعي اعم از توليد، مبادله، اشتغال و آموزش و پرورش و ... تنها با سود و بهره‌ی شخصي از آن تعبير مي‌شود، به...

بهزاد کریمی

بر پایه همه موارد فوق، استراتژی سیاسی ما باید بر مبارزه و مقابله مدنی جامعه علیه استبداد و تبعیض حاکم، یعنی علیه جمهوری اسلامی باشد البته با چشم انداز توافق سیاسی در سطح کشور برای انجام انتخابات...

نظر2
فرامرز دادور

بخشی از چپ با اینکه بدرستی، واقف است که گرانیگاه فعالیتها باید بیشتر در جهت دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و از جمله تدارک برای عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری و سکولار تمرکز یابد، اما...

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

کنفرانس با شرکت تعداد قابل توجهی از اعضای سه سازمان: اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، گروهی از کنشگران چپ و تعدادی ازفعالین چپ علاقه مند به...

تقی روزبه

نگاهی به سند مزبور نشان دهنده آن است که بیش از حد از کلی گوئی دررنج است. درواقع آنچه که تحت عنوان دوراهبرد جنبش کارگری ارائه شده است، رهمنودهای عام و باصطلاح لامکان وزمانی است برای همه فصول وهمه...

برزویه طبیب

حال سئوال اینست که اگرپرولتاریا طبقه ای ناهمگون است، چرا انتظار داریم که سازمان نماینده این اقشار گوناگون، درساختارودرارزیابی های تاکتیکی همگون ویکپارچه باشد؟ آیا ناهمگونی اقشار پرولتاریا ایجاب...

مصاحبه با 2 رفيق از اعضای هيئت رئيسه کنفرانس وحدت چپ: فرزانه عظيمی و امير بهبودی
تهيه و تنظيم: احمد نجاتی

شبکه تصویری-صوتی رسانه

گزارش صوتی - تصويری از کنفرانس وحدت چپ - بخش نخست

دنیز ایشچی

پایه قرار دادن ارزشهای آزادی های فردی و اجتماعی بعنوان ستون های اولیه نظامی دموکراتیک، برقراری و گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی، رشد صنعتی علمی کشوری در خدمت رفع نیازهای مردمی ، رفع انواع تبعیض های...

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ

ما گردآمدگان نشست روزهای نهم و دهم آذرماه در راه شکل دهی به تشکل چپ دموکرات، به نام و خاطره ی بزرگ مادر سلاحی درود می فرستیم.

نظر1

پانل 4: جمعندی کنفرانس و اظهار نظرات درباره جمعبندی

صفحه‌ها