مسائل چپ

نادر عصاره

نادر عصاره یکی از مسئولین پیشبرد پروسه وحدت چپ، گزارش خود را از مسائل مطروحه و مورد بحث ارائه داد

کار آنلاین

علی پورنقوی از روند تاکنون پيشرفته در پوسه وحدت چپ به کنفرانس، گزارشی ارائه داد که در فايل صوتی زير در دسترس علاقه مندان قرار می گيرد.

گزارش تصویری از اولین روز برگزاری کنفرانس

کنفرانس پیرامون:
١. کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟
٢. چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟
شنبه ٣٠ نوامبر و يکشنبه ١ دسامبر
پخش مستقیم کنفرانس در پالتاک

گرد آوری شده از مجموعه مقالات منتشره درباره پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

بهروز خلیق

احزاب سياسی در کشورهای دمکراتيک، در بين سازمان هائی که در حوزه سياست فعال هستند، بيشترين نقش را در سپهر سياسی کشور ايفاء می کنند و پس از دولت، قدرتمندترين نيروی سياسی هستند که بيشترين سهم از...

بهروز خلیق

چپ دمکرات مخالف و ناقد سرمایه  داری است و بر این باور است که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی به حساب آورد و آنرا به عنوان پایان شکلبندی تاریخی تلقی نمود. از نظر چپ دمکرات...

نظر1
سهراب فیض آبادی

این بازی با کلمات نیست، در حقیقت رفتار چنین بوده و خواهد بود که هرنسلی به کمبود طرح نسل پیشین پاسخ میدهد. ما بجلو میرویم، اما به پشت سر پاسخگو میمانیم. گویی پیشینیان در حقیقت ما را زندانی خود...

علی پورنقوی

فرصتها و محدودیتها برای شکل گیری احزاب چپ رهائی خواه در اثر چهار شرط شکل می گیرند. دولتهای رفاه جامع، منابع مالی و آمادگی انگیختۀ گروه های مهمی را برای آن که توجهشان را از موضوعات اقتصادی به...

بهزاد کریمی

چپ سیاست ورز باید برای همیشه با این فرمول مردم بیگانه فاصله بگیرد که به هنگام مواجهه خود با قدرت، اول چنین مشروط بکند که: شرط مقدم من، کنار رفتن قدرت حاکم است! چپ سیاست ورز، برعکس باید مردم را با...

بهروز خلیق

اولین مرحله تاريخی شکل گیری حزب به معنی کنونی اش به اواخر قرن هيجدهم، اوائل و اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. در اين دوره اکثریت مردم هنوز فاقد حق رای بوده و ملاک حق رای پرداخت ميزان خاصی ماليات بود...

علی پورنقوی

بدون تردید هر نوع حزبی مطلوب هر پاسخی که به پرسش "کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟" داده شود نیست؛ یعنی هر تعریفی از چپ می تواند حدودی، و تنها حدودی، از مطلوب خویش را در قامت انواع معینی از احزاب بازیابد...

بهروز خلیق

بحث هایی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٢)

در احزاب سیاسی کلاسیک با ساختار هرمی، مناسبات در اساس یک طرفه است: از راس هرم به قاعده آن. از فرستنده به گیرنده، از گوینده به شنونده، از...

احمد هاشمی

شیوه و کنش اصلاح طلبی طرفداران پروسه دموکراتیزاسیون در ایران تهاجمی و برپایه رابطه منطقی میان اصلاحات اساسی در زمینه های سیاسی و اقتصادی درپیوند با اهداف استراتژیک یعنی گذار دموکراتیک در ایران...

رسول آذرنوش

مبانی برنامه چپ در ایران
سرمایه داری از دهه 80 میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم وگلوبالیزاسیون گردیده است. هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از...

سهراب فیض آبادی

در تاریخیگری کسی بدنبال مقصر نمیگردد، بلکه بدنبال تغییر این معجون پیچیده یی که دیالکتیک عمل واندیشه، عینیت و ذهنیت، و البته آرزو وامیدها، وهم سرخوردگیها وپیروزیها که همگی همسن بشرهستند می گردد....

شیدان وثیق

چپِ مورد نظر ما جنبشی است. به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی باور دارد. بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی و جمعی در جنبش‌ها و مبارزات...

بهروز خلیق

مسائل نظری چپ (٢)
مقيد شدن به تمام نظريات مارکس، به معنی غلطيدن در دگماتيسم است. روش درست و منطقی در برخورد با نظريات مارکس، برداشت آزادانه از آن است. نظريات کارل مارکس برای ما به عنوان...

نظر1
دنیز ایشچی

سوسیالیسم هم یک راهکار استراتژیک است، هم یک سیستم اجتماعی اقتصادی تکنولوژیک آلترناتیو. به همین دلایل، سوسیالیسم، راهکار خویش را نه در گذشته ها، بلکه در امروز و آینده انقلاب تکنولوژیک جستجو می کند...

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

بدین وسیله به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقه مندان می رسانیم که دومین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر بر گزار می شود.

نظر1

صفحه‌ها