مسائل چپ

گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ

اولین جلسه گروه اجرائی موقت «پروژه وحدت چپ» با شرکت نمایندگان سازمانها و دو تن از کنشگران منفرد داوطلب در جلسه نیمه فوریه، در تاریخ 17 مارس، تشکیل شد. از آنجا که در جلسه نیمه فوریه، شرکت محدود...

مهدی فتاپور

تقسیم نیروهای چپ بر اساس تئوری‏های حاکم در قرن گذشته و یا اظهار نظر در رابطه با آینده های دور در بهترین حالت کم توجهی به تحولات چند دهه اخیر و بی توجهی به پیچیدگی هایی است که جهان در برابر آن قرار...

نظر2
محمد اعظمی

می خواهم به "اشکال مبارزه و شیوه گذار" بپردازم. این موضوع یکی از مسائل گرهی فرا روی ماست که تفاوت درک پیرامون آن، از موانع مهم شکل گیری همگرائی و اتحاد و وحدت نیروهای چپ و جریانات طرفدار دموکراسی...

نظر1
سهراب فیض آبادی

شاید اگر بخواهیم به اشتیاق بسیاری – تاییدی یا تکذیبی- راجع به تحولات چند قرن اخیرکه شامل رنسانس موخر نیز میباشد، پاسخی داده باشیم – ازجمله تحولات اتحاد شوروی- باید گفت که تعاریف مارکسی ومارکسیستی...

جلیل افشار

گرامشی اندیشه هایی را برجسته کرد که از پیش مارکس وجود داشت و یکی از اصلی ترین آنها نقش نیرومند آگاهی و اندیشه ی انسان است. از نظر او اندیشه و ایدئولوژی نقش مهمی در ساخت های اقتصادی دارند فقط زور و...

 زمان: شنبه 16 مارس 2013   از ساعت 18 تا 21
محل برگزاری: سالن کتاب آيدا در شهر بوخوم

اکبر سیف

آیا دور زدن این نکته گرهی، یعنی درفقدان توجه به پروژه سیاسی، سخن از وحدت و وحدت و باز هم وحدت کردن، نتیجه غلبه رویکرد فرقه ای به امر چپ و وحدت آن نیست، و در بهترین حالت منجر به جمع وجور کردن چند...

نظر2
احسان دهکردی

امروز مشکل چپ مارکسی بزرگ شدن در کمیت نیست، و رسیدن به بزرگی بیان کیفیت جدیدی نیست، بلکه مهم شکل دادن به چپی دیگر است، چپی بر آمده از مارکس که خود را در این شرایط تعریف کند، یعنی مرزهای فکری خود...

نظر2

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - هلند و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت - هلند، میزگردی با مشارکت فعالان چپ برگزار می کنند.

افراد شرکت کننده در کنفرانس، تعدادی از کنشگران منفرد از کشورهای آلمان، بریتانیا، بلژیک، فرانسه و هلند بودند. به رغم این که تعدادی از حامیان این پروژه، به دلایل فنی نتوانسته بودند در جلسه حضور...

ترجمه از:
ترجمه و تنظيم از ا. طبری

این ایده همواره جذاب و پسندیده بوده است، که هر انسانی برای زندگی آزادانه و مورد انتخاب خودش، باید دارای حق و شانس برابر با دیگری باشد. نه تنها آزادی و رهایی از فقر و تنگدستی و از ظلم و ستم، بلکه...

نظر1
شیدان وثیق

من در تعریف و تبیین چپ، سه گونه «چپ» را از هم تفکیک می‌کنم. یکی را چپی می‌خوانم که کمر به اداره‌ی «اجتماعی» سیستم سرمایه‌داری بسته است و در نتیجه پاسدار وضع موجود است. آن را «چپِ سیستمی» می‌نامم....

علی صمد

مشارکت فعال منفردان چپ نه فقط به لحاظ وزن کمّی، بلکه مقدمتاً به لحاظ وزن کیفی آنان دارای اهمیت است. تنوع مسائل نظری و عملی ای که چپ امروزه با آنها مواجه است، حضور متنوعی را برای پاسخگوئی به این...

نظر7

در این جلسه از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران آقای مجید زربخش، از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران آقای پرویز نویدی، از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آقای علی پورنقوی و از منفردین چپ آقای...

جمشید طاهری پور

من یک چیز را می دانم: بدون چپ؛ انسان و زندگی؛ آرمان و آینده را کم خواهد آورد! اما چپ داریم تا چپ! حقیقت چپ، بایستگی احراز چنین شان و منزلتی است. وقتی به پرسش خود می اندیشم، جز این نتوانم گفت که...

محمد اعظمی

از اینرو برای تعریف از چپ باید آمیخته ای از "سلیقه" و "توافق" و "منطق" در نظر گرفته شود تا بتواند مورد پذیرش نیروهای هر چه بیشتری قرار گیرد. بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از چپ ارائه کنیم که کمتر...

ما جمعی از فعالان چپ از "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" که در 15 آبان ماه سال جاری به امضای سه سازمان چپ ایران اتحاد فدائیان خلق، فدائیان خلق اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های...

نظر1
نادر عصاره

آن چه آمد حاوی برخی از دیگر پرسش هایی است که از متون مقالات دریافتی برانگیخته شده و پاسخ می طلبند. آن ها را در این جا طرح کردم و کمی با طول و تفسیر. می دانیم که هم بحث ها باید ادامه یابند و هم...

بعد از انتشار "فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ"، هيئت های نمايندگی سه سازمان در گفتگوی مشترک، برنامه پيشنهادی پيشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ که در حقيقت همان "نقشه راه" است، تهيه...

برزويه طبيب

مبارزه کارگران با سرمایه داری از ذات کارگر بودن آنها نشات می گیرد. بنابراین تسلیم برای کارگران بی معنا است. چنین است که هرکس به هر دلیلی، چه موجه چه ناموجه، کهنه شدن یا غلط از آب درامدن مارکسیسم،...

صفحه‌ها