مسائل چپ

کار آنلاین

احسان دهکردی، نخستين سخنران کنفرانس، با اشاره به تغییرات کمی و کیفی در مبارزات جنبش چپ در سطح جهانی و داخل کشور،در ادامه تاکيد بر اين نکته داشت که مبارزات جنبش چپ ایران به فضایی نو تعلق دارد که...

نادر عصاره

نادر عصاره یکی از مسئولین پیشبرد پروسه وحدت چپ، گزارش خود را از مسائل مطروحه و مورد بحث ارائه داد

کار آنلاین

علی پورنقوی از روند تاکنون پيشرفته در پوسه وحدت چپ به کنفرانس، گزارشی ارائه داد که در فايل صوتی زير در دسترس علاقه مندان قرار می گيرد.

گزارش تصویری از اولین روز برگزاری کنفرانس

کنفرانس پیرامون:
١. کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟
٢. چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟
شنبه ٣٠ نوامبر و يکشنبه ١ دسامبر
پخش مستقیم کنفرانس در پالتاک

گرد آوری شده از مجموعه مقالات منتشره درباره پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

مهدی فتاپور

مرز و هویت سازمانهای سیاسی جدی و توده ای بر اساس تاریخ و عملکرد مشخص آنها تعیین میشود. مباحث نظری و چشم اندازهای فردا، آنجایی میتوانند به شکل گیری و هویت یک جریان سیاسی منجر شوند که در عملکرد آن...

بهروز خلیق

برای چپ ايران ارزش‏های برشمرده و سوسیالیسم دمکراتیک، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذار ایران به کشور دمکراتيک، مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، برابری، تامین حقوق بشر، دمکراسی،...

محمد اعظمی

ما قصد نداریم که پروژه ای را تکمیل و در دستور قرار دهیم آنگاه از نحله ها و نسل های مختلف بخواهیم به ما بپوندند. از نظر ما پروژه ای موفق است که محصول کار و کوشش همگانی چپ ها باشد. هر فرد و هر نحله...

منوچهر مقصودنیا

چپ باید با شناخت دقیق و واقعبینانه از وضعیت جهان و جامعه ایران، بدوراز خیال پروری و شعارهای غیرعملی، خود را به آن چنان برنامه سیاسی و اجتماعی مجهز کند که تماس با وسیعترین مخاطبان ممکن را عملی...

رضا کاویانی

چپها باید تلاش کنند تا به نزدیکترین و مهمترین اهداف مورد نظر اکثریت مردم جامعه خود پی ببرند و آن را مورد و موضوع اصلی پروژه های خود نمایند. چپها باید مشخصات آتی و اصلیترین علل تحول در کشور را...

نظر2
گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

برگزاری چهارمین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 در ارتباط با پروژه شکلدهی تشکل بزرگ چپ

بهروز خلیق

در گذشته الگوی ما، احزاب کمونيست بود. اساسنامه ما برگرفته از اساسنامه های آن ها بود. با توجه به تحولات فکری که ما طی کرديم، به نگرش هائی که دست يافتيم، تجربه هائی را که اندوختيم، آگاهی که از...

احمد هاشمی

در کشورهای مانند ایران که در پیش فازهای گذار به دموکراسی قرار دارند، احزاب و سازمانهای سیاسی ضعیف و توسعه نیافته و فرسوده هستند و سندیکا و اتحادیه های صنفی یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند،...

احسان دهکردی

خانواده چپ مارکسی می بایستی مرزبندی خود را با گذشته ای که در بسیاری از کشورهای دنیا به نام مارکس و سوسیالیزم بوده مشخص کند. و بعد در ادامه تلاش خود با گسست از آن راه و روش ها و نظریات، تعریف جدیدی...

فرامرز دادور

ارجحیت برای جنبش چپِ میبایست نهادینه شدن یک قانون اساسیِ مترقی و قابل تکامل در راستای دمکراسی اجتماعی، یعنی حامل زمینه های حقوقی و ارزشی برای مشارکتِ هرچه بیشتر مردم در درامور اجتماعی در سطوح...

بهروز خلیق

حزب مهمترين سازمان سياسی در دولت‏های مدرن است و احزاب پل رابط بين جامعه و حکومت بشمار می‏روند. بين حزب و دمکراسی پيوند تنگاتنگی وجود دارد. "ظهور احزاب بدون ترديد يکی از علائم مميزه و شاخصه‏ های...

نظر1
شیدان وثیق

جستار کنونی، سهمیه ای دیگر بر مباحث نظری پیرامون پروژه ی وحدت چپ است. فعالین این پروژه، به منظور پیشبرد آن، کنفرانسی را در پایان ماه جاری با تم اصلی کدام سوسیالیسم و کدام چپ برگزار خواهند کرد....

علی پورنقوی

اولاً وزن ایدئولوژی در تحزب (یا تحزب مبتنی بر ایدئولوژی) در ذهن فعالان سیاسی کشور ما به طور کلی و چپ به طور خاص، هنوز بسیار سنگین است. تحولات در تحزب، چنان که کشورهای دموکراتیک پیشرفته در سالهای...

منوچهر مقصودنیا

زمان و دوره سازمانها و احزاب ایدئولوژیک بسر آمده است. اگر پذیرفته شود که احکام و پاسخهای قطعی، خدشه ناپذیر و تاریخی وجود نداشته و تمام حقیقت را نمی توان در نظریه واحدی یافت و جهان اندیشه جهانی...

نظر2

صفحه‌ها