مسائل چپ

علی پورنقوی

بدون تردید هر نوع حزبی مطلوب هر پاسخی که به پرسش "کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟" داده شود نیست؛ یعنی هر تعریفی از چپ می تواند حدودی، و تنها حدودی، از مطلوب خویش را در قامت انواع معینی از احزاب بازیابد...

بهروز خلیق

بحث هایی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٢)

در احزاب سیاسی کلاسیک با ساختار هرمی، مناسبات در اساس یک طرفه است: از راس هرم به قاعده آن. از فرستنده به گیرنده، از گوینده به شنونده، از...

احمد هاشمی

شیوه و کنش اصلاح طلبی طرفداران پروسه دموکراتیزاسیون در ایران تهاجمی و برپایه رابطه منطقی میان اصلاحات اساسی در زمینه های سیاسی و اقتصادی درپیوند با اهداف استراتژیک یعنی گذار دموکراتیک در ایران...

رسول آذرنوش

مبانی برنامه چپ در ایران
سرمایه داری از دهه 80 میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم وگلوبالیزاسیون گردیده است. هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از...

سهراب فیض آبادی

در تاریخیگری کسی بدنبال مقصر نمیگردد، بلکه بدنبال تغییر این معجون پیچیده یی که دیالکتیک عمل واندیشه، عینیت و ذهنیت، و البته آرزو وامیدها، وهم سرخوردگیها وپیروزیها که همگی همسن بشرهستند می گردد....

شیدان وثیق

چپِ مورد نظر ما جنبشی است. به این معنا که بر نقش اصلی و تعیین کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی در مبارزه برای تغییرات اجتماعی باور دارد. بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی و جمعی در جنبش‌ها و مبارزات...

بهروز خلیق

مسائل نظری چپ (٢)
مقيد شدن به تمام نظريات مارکس، به معنی غلطيدن در دگماتيسم است. روش درست و منطقی در برخورد با نظريات مارکس، برداشت آزادانه از آن است. نظريات کارل مارکس برای ما به عنوان...

نظر1
دنیز ایشچی

سوسیالیسم هم یک راهکار استراتژیک است، هم یک سیستم اجتماعی اقتصادی تکنولوژیک آلترناتیو. به همین دلایل، سوسیالیسم، راهکار خویش را نه در گذشته ها، بلکه در امروز و آینده انقلاب تکنولوژیک جستجو می کند...

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

بدین وسیله به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقه مندان می رسانیم که دومین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر بر گزار می شود.

نظر1
نادر عصاره

چپ بخصوص نمی تواند نسبت به آرزوهای دموکراتیک و عادلانه اقشار و طبقات مختلف مردمی بخصوص جوانان ایران بی توجه باشد. اینان، با استفاده از تکنولوژی جدید و با برخورداری از اطلاعات از وضع جهان، می...

دنیز ایشچی

مقاله شیدان وثیق عزیزتحت عنوان "ادای سهمی در پاسخ به دو پرسش: کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟" در مورد سوسیالیسم، در عین حال که نکات ظریف و فراوانی را در بطن خود دارد، از حد یک سوسیالیسم پروتستانیستی...

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

از شما ... درخواست می شود که در بحث های کنفرانس ... شرکت کرده و ديدگاه اتان را با حاضرين در کنفرانس در ميان بگذاريد. شرط شرکت در کنفرانس به عنوان سخنران، ارائه مقاله است . مقاله بايد حداکثر تا آخر...

شیدان وثیق

«سوسیالیسم» برای ما سیستم نیست. نظام نیست. دولت یا حکومت نیست. حاکمیتِ ملی یا طبقاتی نیست. دولت طبقه‌ای خاص ولو کارگری یا پرولتاریایی نیست. دکترین یا شیوه‌ی تولید نیست. «سوسیالیسم» یا مبارزه‌ی...

نظر2

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

زنده باد اتحاد و مبارزه مردم ایران برای آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی در ایران

بحث پيرامون «سند برنامه» سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، مصوب کنگره 13.

برزویه طبیب

نویسنده این مقاله با شتاب و پیگیرانه در پی وحدت نیروهای چپ است. ولی از آنجا که "چپ" مفهومی شده است که هرکسی از ظن خود یار اوست، به بررسی نگاهش به مسئله می پردازم، که به گمانم دیدگاه شایعی در بین...

نظر2
دنیز ایشچی

اگر بلوکهای ساختاری و ارزشهای اولیه فکری کنشگران چپ را باورمندی عمیق و بالنده به ارزشهای حقوق بشری و انسانی و عدالت اجتماعی مبتنی بر جامعه عاری از استثمار انسان از همدیگر تشکیل می دهد، راستار...

محسن یوسفی اردکانی

مشخص پیرامون این موضوع مشخص و سرازیر شدن سوالات متعدد مربوط به آن تمام خدایان صلب و دیر جنب به یکباره دود می‌شوند و به هوا می‌روند. اخلاق مخالفان مارکسیسم و مارکسیست‌ها کاملاً سرمایه‌دارانه است....

فرامرز دادور

با تمام اینها وجود دمکراسی صوری و حق رای عمومی، بخودی خود حامل سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی است که بر اساس آن توده های مردم قادر میباشند که در صورتِ ارتقاِ شناخت از توانِ جمعیِ خود و در صورت...

صفحه‌ها