مسائل چپ

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

برگزاری چهارمین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 در ارتباط با پروژه شکلدهی تشکل بزرگ چپ

بهروز خلیق

در گذشته الگوی ما، احزاب کمونيست بود. اساسنامه ما برگرفته از اساسنامه های آن ها بود. با توجه به تحولات فکری که ما طی کرديم، به نگرش هائی که دست يافتيم، تجربه هائی را که اندوختيم، آگاهی که از...

احمد هاشمی

در کشورهای مانند ایران که در پیش فازهای گذار به دموکراسی قرار دارند، احزاب و سازمانهای سیاسی ضعیف و توسعه نیافته و فرسوده هستند و سندیکا و اتحادیه های صنفی یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند،...

احسان دهکردی

خانواده چپ مارکسی می بایستی مرزبندی خود را با گذشته ای که در بسیاری از کشورهای دنیا به نام مارکس و سوسیالیزم بوده مشخص کند. و بعد در ادامه تلاش خود با گسست از آن راه و روش ها و نظریات، تعریف جدیدی...

فرامرز دادور

ارجحیت برای جنبش چپِ میبایست نهادینه شدن یک قانون اساسیِ مترقی و قابل تکامل در راستای دمکراسی اجتماعی، یعنی حامل زمینه های حقوقی و ارزشی برای مشارکتِ هرچه بیشتر مردم در درامور اجتماعی در سطوح...

بهروز خلیق

حزب مهمترين سازمان سياسی در دولت‏های مدرن است و احزاب پل رابط بين جامعه و حکومت بشمار می‏روند. بين حزب و دمکراسی پيوند تنگاتنگی وجود دارد. "ظهور احزاب بدون ترديد يکی از علائم مميزه و شاخصه‏ های...

نظر1
شیدان وثیق

جستار کنونی، سهمیه ای دیگر بر مباحث نظری پیرامون پروژه ی وحدت چپ است. فعالین این پروژه، به منظور پیشبرد آن، کنفرانسی را در پایان ماه جاری با تم اصلی کدام سوسیالیسم و کدام چپ برگزار خواهند کرد....

علی پورنقوی

اولاً وزن ایدئولوژی در تحزب (یا تحزب مبتنی بر ایدئولوژی) در ذهن فعالان سیاسی کشور ما به طور کلی و چپ به طور خاص، هنوز بسیار سنگین است. تحولات در تحزب، چنان که کشورهای دموکراتیک پیشرفته در سالهای...

منوچهر مقصودنیا

زمان و دوره سازمانها و احزاب ایدئولوژیک بسر آمده است. اگر پذیرفته شود که احکام و پاسخهای قطعی، خدشه ناپذیر و تاریخی وجود نداشته و تمام حقیقت را نمی توان در نظریه واحدی یافت و جهان اندیشه جهانی...

نظر2
احسان دهکردی

اندیشه چپ اندیشه شکل گرفته در دوران سرمایه داری و گرایش رادیکالی است که خود را در مخالفت با مناسبات سرمایه داری تعریف می کند

بهروز خلیق

احزاب سياسی در کشورهای دمکراتيک، در بين سازمان هائی که در حوزه سياست فعال هستند، بيشترين نقش را در سپهر سياسی کشور ايفاء می کنند و پس از دولت، قدرتمندترين نيروی سياسی هستند که بيشترين سهم از...

بهروز خلیق

چپ دمکرات مخالف و ناقد سرمایه  داری است و بر این باور است که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی به حساب آورد و آنرا به عنوان پایان شکلبندی تاریخی تلقی نمود. از نظر چپ دمکرات...

نظر1
سهراب فیض آبادی

این بازی با کلمات نیست، در حقیقت رفتار چنین بوده و خواهد بود که هرنسلی به کمبود طرح نسل پیشین پاسخ میدهد. ما بجلو میرویم، اما به پشت سر پاسخگو میمانیم. گویی پیشینیان در حقیقت ما را زندانی خود...

علی پورنقوی

فرصتها و محدودیتها برای شکل گیری احزاب چپ رهائی خواه در اثر چهار شرط شکل می گیرند. دولتهای رفاه جامع، منابع مالی و آمادگی انگیختۀ گروه های مهمی را برای آن که توجهشان را از موضوعات اقتصادی به...

بهزاد کریمی

چپ سیاست ورز باید برای همیشه با این فرمول مردم بیگانه فاصله بگیرد که به هنگام مواجهه خود با قدرت، اول چنین مشروط بکند که: شرط مقدم من، کنار رفتن قدرت حاکم است! چپ سیاست ورز، برعکس باید مردم را با...

بهروز خلیق

اولین مرحله تاريخی شکل گیری حزب به معنی کنونی اش به اواخر قرن هيجدهم، اوائل و اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. در اين دوره اکثریت مردم هنوز فاقد حق رای بوده و ملاک حق رای پرداخت ميزان خاصی ماليات بود...

علی پورنقوی

بدون تردید هر نوع حزبی مطلوب هر پاسخی که به پرسش "کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟" داده شود نیست؛ یعنی هر تعریفی از چپ می تواند حدودی، و تنها حدودی، از مطلوب خویش را در قامت انواع معینی از احزاب بازیابد...

بهروز خلیق

بحث هایی پیرامون سازمان، حزب و الگوهای حزبی (٢)

در احزاب سیاسی کلاسیک با ساختار هرمی، مناسبات در اساس یک طرفه است: از راس هرم به قاعده آن. از فرستنده به گیرنده، از گوینده به شنونده، از...

احمد هاشمی

شیوه و کنش اصلاح طلبی طرفداران پروسه دموکراتیزاسیون در ایران تهاجمی و برپایه رابطه منطقی میان اصلاحات اساسی در زمینه های سیاسی و اقتصادی درپیوند با اهداف استراتژیک یعنی گذار دموکراتیک در ایران...

رسول آذرنوش

مبانی برنامه چپ در ایران
سرمایه داری از دهه 80 میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم وگلوبالیزاسیون گردیده است. هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از...

صفحه‌ها