مسائل چپ

علی صمد

مشارکت فعال منفردان چپ نه فقط به لحاظ وزن کمّی، بلکه مقدمتاً به لحاظ وزن کیفی آنان دارای اهمیت است. تنوع مسائل نظری و عملی ای که چپ امروزه با آنها مواجه است، حضور متنوعی را برای پاسخگوئی به این...

نظر7

در این جلسه از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران آقای مجید زربخش، از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران آقای پرویز نویدی، از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آقای علی پورنقوی و از منفردین چپ آقای...

جمشید طاهری پور

من یک چیز را می دانم: بدون چپ؛ انسان و زندگی؛ آرمان و آینده را کم خواهد آورد! اما چپ داریم تا چپ! حقیقت چپ، بایستگی احراز چنین شان و منزلتی است. وقتی به پرسش خود می اندیشم، جز این نتوانم گفت که...

محمد اعظمی

از اینرو برای تعریف از چپ باید آمیخته ای از "سلیقه" و "توافق" و "منطق" در نظر گرفته شود تا بتواند مورد پذیرش نیروهای هر چه بیشتری قرار گیرد. بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از چپ ارائه کنیم که کمتر...

ما جمعی از فعالان چپ از "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" که در 15 آبان ماه سال جاری به امضای سه سازمان چپ ایران اتحاد فدائیان خلق، فدائیان خلق اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های...

نظر1
نادر عصاره

آن چه آمد حاوی برخی از دیگر پرسش هایی است که از متون مقالات دریافتی برانگیخته شده و پاسخ می طلبند. آن ها را در این جا طرح کردم و کمی با طول و تفسیر. می دانیم که هم بحث ها باید ادامه یابند و هم...

بعد از انتشار "فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ"، هيئت های نمايندگی سه سازمان در گفتگوی مشترک، برنامه پيشنهادی پيشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ که در حقيقت همان "نقشه راه" است، تهيه...

برزویه طبیب

مبارزه کارگران با سرمایه داری از ذات کارگر بودن آنها نشات می گیرد. بنابراین تسلیم برای کارگران بی معنا است. چنین است که هرکس به هر دلیلی، چه موجه چه ناموجه، کهنه شدن یا غلط از آب درامدن مارکسیسم،...

پويان ف.

چپ ریشه دارد. تاریخ دارد و قطعا نمی تواند بدون آن دست به بازسازی خود بزند. این تاریخ برایش سرمایه اجتماعی است و چه خوب است که با برخوردی رادیکال و البته خوانشی انتقادی از تجربیات گران بهای این 100...

نظر1
علی پورنقوی

تکامل تئوری سوسیالیسم تاکنون چیزی جز تکامل چشم اندازهای آن نسبت به طریق دستیابی به جهانی عادلانه نبوده است... نوشته اند، و به درستی هم نوشته اند، که کار خطیر مارکس به عنوان یک جامعه شناس انقلابی،...

مجید زربخش

به نظر من فراخوان پیشنهادی سه سازمان که اخیرأ انتشار یافته میتواند برای نیروهای چپ سوسیالیستی نقطه آغاز و اقدامی مهم دراین راستا باشد. مشارکت فعال سازمانها و فعالان غیر متشکل چپ در این پروژه...

بهزاد کریمی

چپ، هویت خود را پیش از هر چیز مدیون روحیه نقد است. نقد هر نوع از ناهنجاری های اجتماعی و هر گونه از نابسامانیهای ساختاری. چپ دراعتراض به جان سختیهای محافظه کارانه در هر عرصه از حیات اجتماعی که مانع...

نظر1
شیدان وثیق

نخستین پرسش را چگونگی تغییر وضع موجود به سوی رهایی در بغرنجی‌ها، تضادها و چندگانگی‌‌اش تشکیل می دهد. چگونه می‌توان دو سنخ مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی، در هم‌بستگی و هم‌زمانی‌ با هم‌، یعنی مبارزه با...

محمدرضا شالگونی

من واقعاً طرفدار اتحاد میان گرایشات مختلف چپ هستم و فکر می کنم باید تلاش کنیم ، لااقل مشترکات مان را نادیده نگیریم و در حدی که ممکن است با همدیگر اتحاد و همکاری داشته باشیم. اما برای این که به...

م. چشمه

چپهای ایران همراه با چپ بین المللی بدرستی بر پاره ای از تضادهای نظام سرمایه داری، بویژه سرمایه داری وحشی (نئو لیبرالیسم)، از جمله تشدید نابرابری اجتماعی، اینکه مثلاً 400 تن از ثروتمند ترین افراد...

دنیز ایشچی

پروژه وحدت چپ باید بصورت پروژه به راه افتادن کاروانی تبدیل گردد که منزلگاه اولین آن تشکیل کنگره واحد جنبش سوسیال دموکراسی ایران می باشد. این پروژه با زمان بندی واقع بینانه، با هدف در برگرفتن همه...

احمد هاشمی

این سوال امروزه چه کسی چپ تلقی می شود؟ سوالی است که پاسخ به آن درعین سادگی بسیاردشوار است.
پاسخ ساده آن این است کسی که به زندگی بهتر برای همه تا آنجا که ممکن است، برابری مردم و زندگی...

فریبرز ستاری

فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و ناكارآمدی سيستم سوسياليسم دولتی را نمی توان پايان تاريخ انديشه چپ تصورنمود. ازآنجا كه انديشه ها زوال نمي يابند بلكه درقالب واندازه ی ديگرخود را ترميم می نمايند.

دامون سروری

تنها حمیدیان نیست که گویا از تفرقه و تشتت چپ رنج می برد ولی دیگران می کوشند خردمندانه در پی راه های چاره باشند نه اینکه بخش مهمی از دست آوردهای نوین بشری را "منحل" کرده و در صف مقابل ایستاده...

ف. تابان

اگر بتوانيم خود را از «گفتمان من» نجات دهيم و يا دست کم آن را تا حدودی تعديل و تضعيف کنيم، آن گاه در خواهيم يافت که «گفتمان مشترک» بين ما چپ ها بيش از آن است که غالبا به آن توجه می کنيم. در اينجا...

صفحه‌ها