سهراب شباهنگ

«آسیب شناسی»ای که خود نیازمند آسیب شناسی است!

نظرات راغفر که مبتنی بر مخالفت با خصوصی سازی، افشای غارتگری منابع کشور و دلسوزی ظاهری به فرودستان جامعه است همان قدر از منافع فوری و درازمدت کارگران و توده های زحمتکش ایران به دور است که نظرات اقتصاد دانانی که مدافع خصوصی سازی و گسترش وسیع تر و عمیق تر بخش خصوصی در اقتصاد ایران هستند.

مزد حداقل در سال ١٣٩٦ و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران

اکثریت عظیم مزدها در ایران در حد نصف خط فقر مطلق (یعنی مزد بقا یا مزد بخور و نمیر) و یک چهارم خط فقر نسبی است: در حال حاضر خط فقر مطلق در ایران بیش از دو میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی بیش از سه و نیم میلیون تومان در ماه برای یک خانوار شهری است (تعداد متوسط اعضای خانوار شهری ٤٤⁄٣– سه و چهل و چهار صدم - اعلام شده است). ما داده های رسمی هزینۀ خانوار برای سال ١٣٩٥ را در اختیار نداریم، از این رو بر اساس داده های سال ١٣٩٤ نشان می دهیم که مزد حداقل کارگران از نصف خط فقر مطلق هم کمتر است.

اشتراک در RSS - سهراب شباهنگ