گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

همبستگی با زندانیان سیاسی فلسطینی

هم زمان با روز جهانی همبستگی با زندانیان فلسطین روز ۱۷ آوریل، یکهزار و پانصد نفر از زندانیان فلسطین در زندانهای اسرائیل به نشانه اعتراض به شرایط  زیستی و حقوقیشان اعتصاب غذایی را شروع کردند که تاریخ پایان آن نامعلوم است. در راس این اعتصاب مروان برقوتی چهره برجسته سازمان آزادیبخش فلسطین قرار دارد که ۱۵ سال است در زندانهای اسرائیل بسر میبرد.

نامه به نماینده عالی سیاست مشترک خارجی و امنیتی شورای اتحادیه اروپا ـ خاویر سولانا

ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای موجودیت خود در مقابل نقض مکرر حقوق بشر از طرف جامعه جهانی مورد مؤاخذه جدی قرار نگرفته است. رژیم جمهوری اسلامی نباید اعمال غیر انسانی خود را با فراغ بال و بدون مواجه شدن با مانع جدی جامه عمل بپوشاند و جامعه جهانی نباید چشم های خود را بر جنایت های این رژیم ناقض حقوق بشر ببندد. ما بر این باوریم که کشورهايی نظیر اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی باید با اعمال فشار جدی بر رژیم جمهوری اسلامی خواهان پایان اعمال غیرانسانی آن علیه مردم شوند.

اشتراک در RSS - گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)