آذر سلطانی

چپ فلسفى و حمايت از دولت قانونى!

يورگن هابرماس Juergen Habermas فيلسوف – ميان جامعه‌شناسى و تئورى انتقادى

او نوع “دانشگاهى“ انتقاد از سرمايه‌دارى گلوبال و جهانى است... او خانه عقل را در سرزمين زبان ميداند. و ميگويد كه زمان فلسفه متافيزيك سپرى شده است و فلسفه ديگر صاحب حقايق متافيزيكى نميتواند باشد. و براى “گفتمان فلسفى“ دوران مدرن، نياز به يك تفكر بعد از متافيزيك است

زنان و زندان در زندگى شاعر آنهايى كه با مهاجرت و تبعيد وداع كردند

ناظم حكمت (۱۹۰۲-۱۹۶۳

ناظم حكمت همچون نيما يوشيج پدر شعر نو تركيه بود، - همچون صمد بهرنگى كوشيد تا در روستاها به آگاهى نسل جوان بپردازد، - همچون بيژن جزنى، يكى از زندانيان مقاوم، مبارز و روشنگر زندان‌هاى مخوف تركيه بين سالهاى ١۹٣٨- ١۹۵٠ گرديد، - و همچون بزرگ علوى، نماينده ادبيات بخشى از رنجبران خاورميانه در كشورهاى بلوك شرق سابق شد

بورخس نويسنده بدون رمان

او پايه‌گذار ادبيات مدرن آرژانتين نيز است. بورخس در سال ١۹٢١ بعد از برگشت به وطن، پايه‌گذار سوررئاليسم خاص وطن خود گرديد. او يايه‌گذار فوتوريسم اسپانيايى در مادريد نيز بود. صاحبنظران، بورخس را يكى از آغازگران ادبيات پست مدرن و مكتب رئاليسم جادويى آمريكاى لاتين مي‌دانند. در زبان انگليسى سبكى وجود دارد به نام بورخسى كه واژه ادبى كافكايى را براى خواننده تداعى می‌كند

ادبيات و آرمانگرايان اجتمايي

برخلاف ماركس كه اغلب جهت سرگرمي،رفع خستگي و لذت،رمان ميخواند، انگلس اهميت سياسي واجتمايي مهمي براي رمان قائل بود. طبق نظر مورخين،انگلس درتمام عمر ،خودرا به گونه اي باانواع ادبيات جهاني مشغول نمود و رابطه آنهاراباسياست و جامعه جويا شد. اومدتي نيز به مطالعه وتحقيق در زبان فارسي پرداخت. انگلس ميگفت كوشش ادبي و زباني مارتين لوتر،پايه گذار مذهب پروتستانتيسم ، درزبان آلماني مهمتر ازانقلاب و رفرم او در كليساي غرب است. انگلس خود درجواني نمايشنامه اي با عنوان (كولا) نوشت.

اشتراک در RSS - آذر سلطانی