حمیدرضا افتخاری

طبيعت گرايی و غرب

برای نخستين بار انديشه های طبيعت گرايانه عرفانی و صوفيانه هندی، كه از طريق تاجران، سربازان، و سياحان غربی به سرزمينهای اروپايی انتقال يافت. اين باورها بعد ها در فرايند حيات جديد خود در غرب و در ميان غربيان، به گونه ای ديگر خود را با محيط نا مانوس جديد هماهنگ ساختند و به جنبش های طبيعت گرايانه تبديل شدند.

فلسفه چیست؟ و فیلسوف به دنبال چه می گردد؟

فلسفه معاصر موضوعات و مسائل مهم و ارزشمند فراوانی دارد که مقتضای زمان و خصوصا پیشرفت در حوزه علوم تجربی آنها را سبب گشته است. فلسفه در رابطه تنگاتنگ با علوم تجربی است. نه اینکه یافته های این علوم در فلسفه به زبانی دیگر بیان می شوند، نه. بلکه هر چه یافته های ما در علوم تجربی جدیدتر وگسترده تر می شوند، بر تعداد سئوالات و پرسشهایمان و بر تعمیق دیدگاه ما نسبت به هستی و جهان خارج و نیز جهان درونی خودمان افزوده می گردد.

ديانت و انسانيت

جوی ها و باغ های بهشت گرفته تا آتش و اژده های جهنم، همگی پايه و اساسِ دين ها بوده و سر شار از انواع گوناگون مغلطه ها از گزارش های نا مفهوم و مرموز وکلی گويی هستند. در فلسفه نوين و حکمت عقلی که بزرگ ترين دست آورد انسان است يعنی شناخت قدرت عقل و قدرت تفکيک دروغ از حقيقت، تمامی اين مغالطات و مغالطه کاران را از فلسفه اخراج شده اند

اشتراک در RSS - حمیدرضا افتخاری