شاپور کریمی

رومن ها آفريننده انجمن ها

ساختارشناسى تشكل هاى غيردولتى در جهان

در حال حاضر تضاد بين مردم و دولت باعث شد تا مردم تمايلى براى انجام امور خود از طريق دستگاه هاى دولتى نداشته باشند. مردم هميشه دولت ها را عاجز از اجراى كامل عدالت اجتماعى و تحقق اهداف مورد نظر مى دانند لذا تنها بسترى را كه جهت بروز اراده خود متصور هستند نهادهاى مردمى و خود جوش است.

بخش: 
اشتراک در RSS - شاپور کریمی